GENEALOGIE HAERTSCHEEN

© N.L. van Dinther 2010

 

Generatie I

I  Dirck Haerdscheen is overleden 15 11 1410.

Hij wordt op 15 november 1410 posthuum vermeld, zie bij zijn zoon Johannes.
1424/1425: Aert en Willem zoons van w. Dirk Haerdscheen.

<1>
1431/1432: Willem en Dirk zn. w. Dirk Haerdscheen.

<2>
1442/1443: Jan en Dirk zonen w. Dirk Haerdscheen en hun schoonbroer Jan van den Loo man van Mechtelt.

<3>

Van hem en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem Dircksz. Haerdscheen, zie II-A.

2  Aert Dircksz. Haerdscheen, zie II-B.

3  Dirck Dircksz. Haerdscheen, zie II-C.

4  Johannes Dircksz. Haerdscheen, zie II-D.

5  Mechtelt Dircksdr. Haerdscheen.

1442/1443:
Jan en Dirk zn. w. Dirk Haerdscheen en hun schoonbroer Jan van den Loo man van Mechtelt.

<4>

Zij was gehuwd met Jan van den Loo.

6  Elisabeth Dircksdr. Haerdscheen.

1428/1429:
Vermelding
Elisabeth Haerdscheen.


<5>
Zij wordt op 4 september 1432 genoemd, zie voor de akte Johannes Haertscheen.

7  waarschijnlijk Willem Dircksz. Haerdscheen, zie II-E.


Generatie II

II-A  Willem Dircksz. Haerdscheen ook genaamd de Oude, zoon van Dirck Haerdscheen (I), is overleden 1436.

1424/1425: Aert en Willem zoons van w. Dirk Haerdscheen.

<6>
1431/1432: Willem en Dirk zn. w. Dirk Haerdscheen
)
<7>
Willem Haerdscheen zn. w. Dirck Haerdscheen vermeld:
1423/1424:
<8>1427/1428:
<9>1428/1429:
<10>1431/1432:
<11>1435/1436:
<12>
1449/1450: Willem, Jacob, Claes en Willemke kinderen van w. Willem Haerdscheen.
<13>
1466/1467: Dirck en Jacob zoons w. Willem Haerdscheen.

<14>

Hij was gehuwd met Eufemia Willemsdr. van den Mazen, dochter van Willem Dircksz. van den Mazen en Mechtelt.

1425/1428:
Kwitantie
van Heer Jan Bac i.z. legaat Heer Jacob Groy kanunnik in Luik t.b.v. Femia dr. Willem van den Mazen vrouw van Willem Haerdscheen.


<15>
NB:zie ook febr. 1416: Eufemia, 2e vrouw van Roelof zn. w. Wouter Spierinc van Dinther, dr. w. Peter Balyart gehuwd met Liesbeth Franck Splitaff, huwelijksgoed verkregen van Heer Jacob Groy, kanunnik in Luik.

<16>
1435/1436:
Eufemia Willemsdr. van den Mazen weduwe van Willem Haerdscheen zn. w. Dirck.

<17>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Haerdscheen, wisselaar en mercator=koopman, is overleden 1473.

8 juni 1454.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Theodericus, zoon van w. Rodolphus Buwen en Johannes, gezegd die Brouwer, zoon van w. Hermanus, aan Wilhelmus Haerdscheen, zoon van w. Wilhelmus, hebben verkocht 7 hond land, gelegen in de parochie van Nuwelant, ter plaatse gezegd "die gemeyn hoeve" tussen het erf van Henricus van Enode en van Johannes Pauwelszoon enerzijds en dat van mejuffrouw Elyzabeth, weduwe van Johannes Back en hare kinderen anderzijds en strekkende van af de dijk, gezegd, "den Hoefdijk" tot het water gezegd " Shertogen Weteringe".
Datum octava die mensis Junii, Sabbato post Dominicam qua cantatur Exaudi, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto.

<18>
14 maart 1456.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Engbertus en Judocus, gebroeders, kinderen van Geertrudis, weduwe van w. Willem van Geffen, aan meester Arnoldus van Weilhusen Junior, ten behoeve van Willem Haerdscheen Willemszoon, hebben verkocht een erfcijns, groot 15 pond 's jaars, verschijnende op 2 februari en gevestigd op een huis,erf en drie kamers, gelegen te 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat over de straat, gezegd het Gasthuisstraatje tussen het erf van Philip zoon van w. Paulus die Decker enerzijds en tussen gezegde straat anderzijds en zich strekkende vanaf het erf van Katharina, weduwe van w. Arnoldus van Lent tot de openbare straat, benevens gaande uit 1/4 van een molen liggende in de parochie van Helvoirt.
Datum decima quarta die mensis Marcii Dominicam qua cantatur Judica, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.

<19>
14 maart 1456.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Geertrudis van Nuwelant, abdisse; Heilwigs, dochter van Nicolai Odever,priorinne; Hillegondis van Mauderic en Oda van Gheel, conventualinnen van het klooster van de Zalige Maagd Maria en van St. Brigitta weduwe, gelegen in de parochie Rosmalen, ter plaatse genaamd "Caudewater" ten behoeve van Willem Haerdscheen afstand doen van hun rechten op de erfcijns (te 's-Hertogenbosch en Helvoirt), vermeld in de brief dd. 14 maart 1456 (zie regest nr. 1165)
Datum decima quarta die mensis Marcii Dominicam qua cantatur Judica, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.

<20>
1459/1460:
Willem Willemsz. Haerdscheen gehuwd met Lysbeth Jansdr. van der Donc.

<21>
1459/1460:
Willem Willemsz. Haerdscheen, wisselaar.

<22>
10 augustus 1470:
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Henricus Gheck, zoon van wijlen Johannes, aan Franciscus van Langel, ten behoeve van Wilhelmus Haertscheen zoon van wijlen Wilhelmus,heeft verkocht een erfelijke cijns, groot twee Rijnsgulden 's jaars, verschijnende op 24 juni en gevestigd op een huis, erf en hof, gelegen aldaar op het Hinthamereinde over de Geerlingsche brug, tussen het erf van de verkoper enerzijds en dat van Gerardus, zoon van wijlen Henricus Sanderszoon van Os anderzijds.
Datum decima die mensis Augusti anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo.

<23>
3 december 1470.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Johannes die Lodder, priester, zoon van w. Wilhelmus, en Henricus, zoon van w. Johannes Rutgerszoon, aan Wilhelmus Haerdscheen, hebben verkocht 7 hond land, gelegen in de parochie Nuwelant, ter plaatse gezegd "die gemeyn cort hoeve" tussen het erf van Godefridus van Erp enerzijds en dat van Wilhelmus Haerdscheen, zoon van w. Wilhelmus, anderzijds en strekkende vanaf het water, gezegd "Shertogen Wetering" tot de dijk, gezegd "den gemeynen Hoefdijk".
Datum tercia die mensis Decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo.

<24>
19 mei 1475.
De notaris Johannes Amelrici, clericus Leodiensis, intrumenteert, dat Wilhelmus Haertscheen alias Pels, mercator en burger der stad 's-Hertogenbosch zijn testament maakt en daarbij o.a. na zijn overlijden aan de armen van het Grootgasthuis vermaakt een erfcijns, groot 15 pond 's jaars, gevestigd op een huis en erf, genaamd "die Starre" ,gelegen alsvoor in de Hinthamerstraat tussen de oude kapel van voorschreven gasthuis enerzijds en het erf van w. Philip, de hoedenmaker, anderzijds.
Acta fuerunt hec successive in aula ac camera dormicionis domus inhabitationis dicti Wilhelmi testatoris site apud forum supradicti opidi, sub anno, indictione, mense die et pontificatu quibus supra (anno a nativitate ejusdem Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, indictione octava, mensis Maii die decima nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri, Domini Sixti divina providentia pape quarti, anno quarto).

<25>
19 mei 1475:
Als
voren: o.a. de kerkfabriek te Luik en de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch met enig geld eens begiftigt en aan de krankzinnige mensen in het hospitaal vanm St. Dymphna te Den Bosch op het Hinthamereinde een erfelijke cijns vermaakt, groot twee Rijnsgulden 's jaars, verschijnende op 24 juni en gevestigd op een huis, erf en hof aldaar, gelegen op het Hinthamereinde, tussen het erf van Henricus Gheeeck enerzijds en dat van Gerardus Sanders anderzijds. Acta fuerunt haec etc.


<26>
1486/1487:
Uitvoerders van het testament van Willem Haerdscheen.

<27>

Hij was gehuwd met Lysbeth Jansdr. van der Donc. Lysbeth Jansdr. is overleden 1473.

2  Jacob Haerdscheen, zie III-A.

3  Nicolaus Haerdscheen, zie III-B.

4  Willemke Haerdscheen.

5  Dirck Haerdscheen, zie III-C.

II-B  Aert Dircksz. Haerdscheen, zoon van Dirck Haerdscheen (I).

1424/1425: Aert en Willem zoons van w. Dirk Haerdscheen.

<28>
1426/1427: vermelding Arnt zn. w. Dirck Haerdscheen.

<29>
2 jan. 1426: vermelding Arnt zn. w. Dirck Haerdscheen.

<30>
1442/1443: de kinderen van w. Aert Haerdscheen.

<31>

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  N.N..

2  N.N..

II-C  Dirck Dircksz. Haerdscheen, zoon van Dirck Haerdscheen (I).

1423/1424: vermelding Dirck Haerdscheen zn. w. Dirck.

<32>
1431/1432: Willem en Dirk zn. w. Dirk Haerdscheen.

<33>
1442/1443: Jan en Dirk zn. w. Dirk Haerdscheen en hun schoonbroer Jan van den Loo man van Mechtelt.

<34>
5 juni 1451.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Theodericus Haerdscheen, zoon van w. Theodericus en zijn zoon Nycolaus, aan Arnoldus van den Hove, zoon van w. Wilhelmus, hebben verkocht 2 morgen land, gelegen in de parochie van Littoyen " in het Lytoyerbroeck" tussen het erf van Willem Janszoon enerzijds en dat van juffrouw Mechteld, dochter van w. Henricus Becker anderzijds en strekkende vanaf het erf van Elysabeth, gezegd van den Steen en hare kinderen tot het erf van Johannes gezegd Bekenzoon, met uitzondering van de zegedijken, waterlaten, sluizen en graven.
Datum quinta die mensis Juny, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

<35>
8 februari 1453.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Theodericus Haerdscheen Theodericuszoon aan Arnoldus van den Hove, zoon van w. Wilhelmus, heeft verkocht een 1/2 morgen land, gelegen in de parochie van Lyttoien, ter plaatse gezegd "Grafthove" strekkende vanaf het erf van Elisabeth, weduwe van w. Arnoldus van den Steen en zijn kinderen tot het erf van de erfgenamen van w. Bernardus Arntszoon.
Datum octava die mensis Februarii, anno Domini millesimo quadringentessimo quinquagesimo secundo.

<36>
23 september 1458.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Arnt van den Hove, zoon van w. Willem, een gerechtelijke eis heeft ingesteld tegen Dirck Haerdscheen, zoon van w. Dirck, Claes Haerdscheen, zijn zoon, en Dirck Haerdscheen, zoon van de eerst genoemde Dirck, terzake van een erfpacht, groot 2 mud rogge 's jaars, gevestigd op 2 morgen land, gelegen in de parochie van Lyttoyen in het Broeck, genaamd "Littoyerbroeck".
Opten drie ende twentichsten dach der maent van Septembri, int jair ons Heren duysent vierhondert acht ende vyftich.

<37>

Van hem en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Nicolaus Haerdscheen.

Hij wordt samen met zijn vader genoemd op 5 juni 1451, zie aldaar.

1484/1485: Claes zoon van w. Dirck Haerdscheen man van Hillegont Jan Leynsen.
# SAB RA inv. nr. R 1254 fol. 475.
(zijn oom was Willem Haerdscheen)

Hij was gehuwd met Hillegont Jansdr. Leynsen.

2  Dirck Haerdscheen.

3  Willem Haerdscheen.

1492/1493: Willem Dirx Haertscheen man van Aleit Lambert Willems van Broegel.

<38>
1511/2.
Vidimus van het testament van Aleid, dochter van w. Lambertus van Brogel dd 6 september 1506, waarbij zij o.a. verschillende legaten vermaakt aan haar echtgenoot Willem Haerschen en hare kinderen.
(tot executeurs zijn benoemd: Jannen Lambrechts Willem van Broegel alias die ..., Dirck Pels alias Haertscheen en Art en Jacob Haertscheen)

<39>

Hij was gehuwd met Aleid Lambertsdr. van Brogel.

4  Johannes Haerdscheen.

II-D  Johannes Dircksz. Haerdscheen, zoon van Dirck Haerdscheen (I), is overleden 1449.

15 november 1410.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Henricus, gezegd Zander, natuurlijke zoon van wijlen Wilhelmus, gezegd Udenzoon, aan Johannes Haerdscheen, zoon van w. Theodericus, heeft overgedragen een 1/2 morgen land, gelegen in de parochie van Littoyen, ter plaatse gezegd "Grafthoeve" tussen het erf van Wilhelmus Byeken zoon van w. Godefridus enerzijds en dat van w. Otto van der Graft anderzijds.
Datum sabbato post festum beati Martini hyemalis, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo.

<40>
4 mei 1418.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Gerardus van Kessel, zoon van w. Gerardus, gezegd Mudekenszoon, aan Johannes, zoon van w. Theodericus Haerdscheen, heeft verkocht een 1/2 morgen land, gelegen in de parochie Lyttoyen, ter plaatse gezegd "Littoyerbroec" , ter plaatse " die Grafthoeve" tussen de erven van Henricus Becker en van Reynerus Mudekens, zoon van w. Reynerus enerzijds en "die Nysteghe" anderzijds.
Datum in vigilia ascencionis Domini quarta die mensis May, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.

<41>
4 september 1432.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Arnoldus Meyssen, zoon van w. Wilhelmus, gezegd Bertnszoon, aan Johannes Haerdscheen, zoon van w. Theodericus, overdraagt een morgen land, gelegen in de parochie van Lyttoyen, ter plaatse gezegd "die Grafthoeve" tussen het erf van Reynerus Muydekens en van Metta Sanders enerzijds en het erf van Elysabeth Haerdscheen anderzijds, welk land transportant verkregen had van Margaretha, dochter van w. Elysabeth, weduwe van w. Henricus, gezegd Hoessche van Lyttoyen.
Datum quarta die mensis Septembris, anno Domini millsimo quadringentesimo tricesimo secundo.

<42>
1442/1443:
Jan en Dirk zn . w. Dirk Haerdscheen en hun schoonbroer Jan van den Loo man van Mechtelt.

<43>
30 december 1447.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Johannes, zoon van w. Theodericus Haerdscheen, aan Arnoldus, zoon van w. Yngram Pangelairt, overdraagt de 1/2 morgen land (in Lyttoyen), vermeld in de brief dd. 4 mei 1418 (zie regest nr. 483).
Datum penultima die mensis Decembris, anno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo septimo.

<44>
1449/1450:
Dirck, Aert, Lysbeth en Ryckmoet kinderen van w. Jan Haerdscheen Dirxz. man van Lysbeth Aerts van Houthuyzen en hun schoonbroer Jacob Rutgher Jacobsz. man van Geertruit.

<45>

Hij was gehuwd met Lysbeth Aertsdr. van Houthuizen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirck Haerdscheen.

2  Aert Haerdscheen.

Vermeldingen:
1459/1460:

1472/1473:
<46>
<47>

3  Lysbeth Haerdscheen.

4  Ryckmoet Haerdscheen.

5  Geertruit Haerdscheen.

Zij was gehuwd met Jacob Rutger Jacobsz..

II-E  (?) Willem Dircksz. Haerdscheen ook genaamd de Jonge, waarschijnlijk zoon van Dirck Haerdscheen (I), is overleden 1446.

17 februari 1446.
Schepenen in '-Hertogenbosch oorkonden dat Heymericus, zoon van w. Ambrosius, gezegd Guedeldenzoon, aan Johannes, zoon van w. Wilhelmus, zoon van w. Johannes, gezegd Aben, in erfpacht, heeft uitgegeven twee stukken land, gelegen in de parochie van Geffen naast de Loeyweg tussen het erf van Ambrosius Arntszoon enerzijds en dat van Henricus Johanneszoon Lambrechts anderzijds, strekkende van af het erf van Ambrosius Arntszoon voornoemd tot het erf van Christina, weduwe van Wilhelmus Haerdscheen, onder verplichting daaruit jaarlijks op 2 februari aan Heymericus voorschreven te vergelden een pacht, groot 1/2 mud rogge.

<48>

Hij was gehuwd met Christina.

Van hen is een kind bekend:

1  Jacobus Haerdscheen.

26 februari 1456.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Heymericus, zoon van w. Ambrosius, gezegd Guedeldenzoon, aan Jacobus, zoon van w. Wilhelmus Haerdscheen, overdraagt de erfpacht (in Geffen), vermeld in de brief dd. 17 februari 1446 (zie regsest nr. 977)
Datum vicesima sexta die mensis Februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.

<49>


Generatie III

III-A  Jacob Haerdscheen, zoon van Willem Dircksz. Haerdscheen (II-A) en Eufemia Willemsdr. van den Mazen, is overleden 30 08 1493.

1464/1465:
Jacob Willemsz. Haerdscheen, broer van Willem.

<50>
1469/1479:
Jacob Willemsz. Haerdscheen, broer van Willem.

<51>
1489/1490:
Claes en Aert zonen van w. Jacob zn. w. Willem Haerdscheen de oude.

<52>
30 augustus 1493.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Arnoldus zoon van w. Henricus die Leeuwe en Johannes, zijn zoon, aan Peter van Hedel hebben verkocht een erfcijns groot 3 pond 's jaars, verschijnende met Pasen en gevestigd op een huis, erf en hof,gelegen te 's-Hertogenbosch naast de St. Barbarakapel, ter plaatse gezegd "die Ramen" tussen het erf van Johanna, weduwe van w. Nycolaas Coenen enerzijds en dat van de verkopers anderzijds en zich strekkende van af de stadsmuur tot aan gezegd "Ramen" , alsmede gaande uit een huis, erf en hof van Johannes voorschreven, gelegen alsvoor bij de Markt, aan het Spoerstraatken tussen dat straatje enerzijds en het erf van Johannes van Eymerick anderzijds, strekkende van af de openbare straat tot aan het erf van Ermgardis, weduwe van w. Jacobus Haerdscheen en hare kinderen.
Datum tricesima die mensis Augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

<53>
16 oktober 1493.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Johannes, zoon van Arnoldus die Leeuwe, aan Peter van Hedel Johanneszoon heeft verkocht een erfcijns, groot 8 pond 's jaars,verschijnende op 24 juni en gevestigd op een huis en erf, gelegen te 's-Hertogenbosch bij de Markt aan dat Spoirstraetken tussen dat straatje enerzijds en het erf van Johannes van Eymerick anderzijds en zich uitstrekkende vanaf de openbare straat tot het erf van Ermgardis, weduwe van w. Jacobus Haerdscheen.
Datum decima sexta die mensis Octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

<54>
13 september 1496.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Johannes die Leeuwe, zoon van w. Arnoldus, aan Peter van Hedel, zoon van w. Johannes heeft verkocht een erfcijns, groot 18 pond 's jaars, verschijnende op 17 september en gevestigd op een huis en erf, gelegen te 's-Hertogenbosch bij de Markt aan het Spoerstraatken tussen het erf van Tielmanus Cwestenborch enerzijds en gezegd straatje anderzijds en zich uitstrekkende vanaf de openbare straat tot het erf van Ermgardis Haerdscheen.
Datum decima tercia die mensis Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secto.

<55>
1495/1497:
Ermgart weduwe van Jacob Haerdscheen en haar kinderen Claes, Effemia , Heer Willem en Aert, te Geffen.

<56>

Hij was gehuwd met Ermgardis.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Haerdscheen, Kloosterling Porta Coeli.

1487/1488:
Broeder
Willem Jacobsz. Haertscheen van 't kloester Porta Celi bij Den Bosch, Gyb van Tuyl won. te Geffen.


<57>
12 sept. 1523 tesamen met zijn familie genoemd, zie voor de akte zijn broer Nicolaus.

2  Eufemia Haerdscheen, zie IV-A.

3  Claes Haerdscheen.

1489/1490:
Claes en Aert zonen w. Jacob zoon w. Willem Haerdscheen de oude.

<58>
1492/1493:
Vermelding
Claes Jacobsz. Haerdscheen.


<59>
15 juli 1497:
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Nicolaus Haertscheen zoon van wijlen Jacobus, aan meester Nicolaas Kuyst, ten behoeve van het Zinnelooshuis aldaar, verkocht heeft een erfelijke cijns groot acht pond 's jaars, verschijnende op 25 juli en gevestigd op een huis met erf gelegen aldaar in de Karstraet, tussen het erf van Elisebeth, weduwe van wijlen Arnoldus die Raet enerzeijds en dat van Ywan Ywaens Fabri anderzijds, alsmede gaande uit een huis, erf en land gelegen in de parochie van Oyen.
Datum decima quinta die mensis Julii anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo spetimo.

<60>

12 sept. 1523:
Nicolaus Haertscheen zoon w. Jacobus Haertscheen zich voor zichzelf en voor Heer Willem (zijn broer) opstellende, handelend voor Willem en voor Michiel zonen w. Peter Michielsz. en w. Eufemia dochter w. Jacobus Haertscheen, Jacobus zoon w. Rudolf Henricksz. van der Moelen en zijn vrouw Barbara, Henricus zoon Jacobus zn. w. Rudolf als man en voogd van Margaretha dochter w. Johannes van Dinther en Eufemia (dochter Nicolausdr. Haerdscheen), Godfried Hermansz. (van der Heiden) man en voogd van Sophie zijn vrouw dochter w. Johannes van Dinther en w. Eufemia en Egidius zoon w. Herman Gielisse als man en voogd van Ermgardis zijn vrouw dochter w. Peter (Michiels) en w. Eufemia dochter Jacobus Haerdscheen), verkopen land te Geffen en Nuland aan Goeswijn Goossen Goeswijnsz.

<61>

4  Aert Haerdscheen.

1489/1490:
Claes en Aert zonen w. Jacob zoon w. Willem Haerdscheen de oude.

<62>
1489/1490:
Vermelding
Aert Jacobsz. Haerdscheen.


<63>

III-B  Nicolaus Haerdscheen, zoon van Willem Dircksz. Haerdscheen (II-A) en Eufemia Willemsdr. van den Mazen.

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Eufemia Haerdscheen, zie IV-B.

2  Arnolda Haerdscheen, zie IV-C.

III-C  Dirck Haerdscheen, zoon van Willem Dircksz. Haerdscheen (II-A) en Eufemia Willemsdr. van den Mazen, is overleden 1477.

1489/1490:
Jan, Willem en Claes zonen w. Dirck zn. w. Willem Haerdscheen de oude.

<64>
1490/1491:
Jan, Willem en Claes zoons van w. Dirck Haerdscheen.

<65>

Hij was gehuwd met Hillegont.

1476/1477:
Hillegont
weduwe van Dirk Haerdscheen van Oss.


<66>
1486/1487:
Hillegont
weduwe van Dirck Haerdscheen en haar kinderen, Jan, Willem en Claes.


<67>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Haerdscheen.

8 februari 1488.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Johannes en Nicolaus, gebroeders, kinderen van w. Theodericus Haerdscheen, aan mr. Henricus Pelgrom ten behoeve van Weyndelmoed, dochter van w. Gerardus Claeszoon, overdragen het land, (in Nuweland), vermeld in de brief dd. 8 juni 1454 (zie regst nr. 1122 bij Willem Willemsz. Haerdscheen).
Datum octava die mensis Februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.

<68>
8 februari 1488.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Johannes en Nicolaus, gebroeders, kinderen van wijlen Theodericus Haerdscheen, aan mr. Henricus Pelgrom ten behoeve van Wyndelmoed, dochter van w. Gerardus Claeszoon, overdragen het land (in Nuweland), vermeld in de brief dd. 3 december 1470 (zie regest nr. 1365 bij Willem Willemsz. Haerdscheen).
Datum octava die mensis Februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.

<69>

2  Willem Haerdscheen.

18 januari 1481.
Schepenen in 's-Hertogenbosch oorkonden, dat Henricus, zoon van w. Gerardus Broeszoon, aan mr. Arnoldus van Weilhusen ten behoeve van Willem en Nycolaas gebroeders, kinderen van w. Theodericus Haerdscheen, heeft verkocht een stuk land, gelegen in de parochie van Os, gezegd "in het Osserbroeck", ter plaatse gezegd "opten groten Oppenpoel" , strekkende tot "de Langedonkse wetering".
Datum decima octava die mensis Januari, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo.

<70>

3  Nicolaas Haerdscheen.

18 januari 1481 samen met zijn broer Willem genoemd, zie aldaar.
8 februari 1488 samen met zijn broer Johannes genoemd, zie aldaar.

1484/1487:
Claes Dirxz. Haerdscheen man van Engel Jan van Lyer.

<71>
Vermeldingen Claes Dirx Haerdscheen.

<72>

Hij was gehuwd met Engel Jansdr. van Lyer.


Generatie IV

IV-A  Eufemia Haerdscheen, dochter van Jacob Haerdscheen (III-A) en Ermgardis.

zie voor haar kinderen bij haar tweede echtgenoot Peter Michielsz. bij haar broer Nicolaus op 12 sept. 1523.

Zij was gehuwd (1) met Jan Corstiaensz. van Dinther. Jan Corstiaensz., schout van Geffen, is overleden 1497.

1490/1491:
Jan Corstiaensz. van Dinther te Geffen met heer Jan die Joede.

<73>
1491/1492:
Vermelding Jan Corstaiensz. van Dinther te Geffen.

<74>
1497/1498:
Jan Corstiaensz. van Dinther schout van Geffen.

<75>

Zij was gehuwd (2) met Peter Michelsz..

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Willem.

2  Michel.

3  Ermgardis.

Zij was gehuwd met Egidius Herman Gielisse.

IV-B  Eufemia Haerdscheen, dochter van Nicolaus Haerdscheen (III-B).

12 sept. 1523:
zie voor haar kinderen bij Nicolaus Jacobsz. Haerdscheen en bij haar man Johannes van Dinther in de genealogie van Dinther.

4 aug. 1539:
zie voor haar nageslacht en haar familie de akte bij haar man Jan van Dinther en de genealogie van Dinther.

Zij was gehuwd met Jan van Dinther.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Jansz. van Dinther.

2  Margaretha Jansdr. van Dinther.

Zij was gehuwd met Hendrick van der Moelen.

3  Sophie Jansdr. van Dinther.

Zij was gehuwd met Godfried Hermansz. van der Heyden.

4  Barbara Jansdr. van Dinther.

Zij was gehuwd met Egidius van Reempst.

IV-C  Arnolda Haerdscheen, dochter van Nicolaus Haerdscheen (III-B).

Zij was gehuwd met Jan Dircxz..

Van hen is een kind bekend:

1  Ermgard Jan Dircxsdr..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 10 mei 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door N.L. van Dinther, Park Vossendijk 455, 3192 XH HOOGVLIET.

1)  SAB RA inv. nr. R 1195 fol. 54.

2)  SAB RA inv. nr. R 1202 fol ?.

3)  SAB RA inv. nr. R 1213 fol. 87vo.

4)  SAB RA inv. nr. R 1213 fol. 87vo.

5)  SAB RA inv. nr. R 1199 fol. 345

6)  SAB RA inv. nr. R 1195 fol. 54

7)  SAB RA inv. nr.R 1202 fol. ?

8)  SAB RA inv. nr. R 1194 fol. 207,233vo.

9)  SAB RA inv. nr. R 1198 fol. 125.

10)  SAB RA inv. nr. R 1199 fol. 13vo,345.

11)  SAB RA inv. nr. R 1202 fol. 386.

12)  SAB RA inv. nr. R 1206 fol. 263.

13)  SAB RA inv. nr. R 1220 fol. 360.

14)  SAB RA inv. nr. R 1236 fol. 211.

15)  SAB RA inv. nr. R 1197 fol. 182.

16)  SAB RA inv. nr. R 1189 fol. 251vo.

17)  SAB RA inv. nr. R 1206 fol. 228vo.

18)  SAB, oorspr. inv. nr. 3393, met het een weinig geschonden schepenzegel van Godefridus van Lancvelt in groene was, het zegel van Joannes Waerloes Joanneszoon verloren, regest nr. 1122 van het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

19)  SAB, oorspr. inv. nr. 3373, de beide schepenzegels van Goeswinus Heym en Gerardus Boest verloren, regest nr. 1165 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

20)  SAB, oorspr. inv. nr. 3373, met het zeer geschonden schepenzegel van Goeswinus Heym in groene was; het zegel van Gerardus Boest verloren, regest nr. 1166 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

21)  SAB RA inv. nr. R 1230 fol. 124vo.

22)  SAB RA inv. nr. R 1230 fol. 163.

23)  oorspr. inv. nr. 27, regestnr. 111, inventaris v/h Ou-archief v/h Zinnelooshuis te 's-Hertogenbosch, door H.J.M. van Rooij, 1932.

24)  SAB, oorspr. inv. nr. 3393, met het een weinig geschonden schepenzegel van Wilhelmus Monix in groene was, het zegel van Gerardus van Vladeracken verloren, regest nr. 1365 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

25)  SAB, oorpsr. inv. nr. 3373, met de signatuur van de notaris, regest nr. 1415 van Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

26)  Oorspr. inv. nr. 27, regest nr. 121, inventaris v/h Oud-archief v/h Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch, door H.J.M. van Rooij, 1932.

27)  SAB RA inv. nr. R 1256 fol. 107vo,203vo,562)-zie foto-copie voor fol. 107vo.

28)  SAB RA inv. nr. R 1195 fol. 54.

29)  SAB RA inv. nr. R 1196 fol. 199vo.

30)  SAB RA inv. nr. R 1197 fol ?.

31)  SAB RA inv. nr. R 1213 fol. 97vo.

32)  SAB RA inv. nr. R 1194 fol. 100vo.

33)  SAB RA inv. nr. R 1202 fol. ?.

34)  SAB RA inv. nr. R 1213 fol. 87vo.

35)  SAB, oorspr. inv. nr. 2716, met de 2 schepenzegels van Goswinus Heym en Joannes van der Aa in groene was, het 1e zegel beschadigd, regest nr. 1065 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooy.

36)  SAB, oorspr. inv. nr. 3406, met de 2 schepenzegels van Chrispinianus Coenen en Gerardus van Berkel in groene was, het 1e zegel een weinig beschadigd, regest nr. 1104 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooy.

37)  SAB, oorspr. inv. nr. 2816, met de 5 schepenzegels van Gerit van Vladeracken, Peter van Arennest, Symon van Gheel, Roelof die Bever Roelofszoon en Henric Noeden in groene was, het 1e en 3e zegel beschadigd, het zegel van Jan Monix Jacopszoon verloren, regest nr. 1211 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

38)  SAB RA inv. nr. R 1262 fol. 151.

39)  SAB oorpsr. inv. nr. 3717 in het Oud-Archief van het Groot-Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch eerste deel door H J M van Rooij.

40)  SAB, oorspr. inv. nr. 3406 , met de 2 schepenzegels van Rytheodericus Rover en Joannes Heym in groene was, regest nr.403 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

41)  SAB, oorspr. inv. nr. 2819, met de 2 een weinig geschonden schepenzegels van Joannes Hoerken en Petrus Steenwech in groene was, regest nr. 483 van het Oud archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooy.

42)  SAB, oorspr. inv. nr. 3407, met het geschonden schepenzegel van Joannes Noeden Henricuszoon in groene was, het zegel van Wilhelmus Brant Rover verloren, regest nr. 752, van het Oud archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooy.

43)  SAB RA inv. nr. R 1213 fol. 87vo.

44)  SAB, oorspr. inv. nr. 2829, met de 2 schepenzegels van Marselius van Uden en Nycolaus Spierinc in groen was, het laatste zegel een weinig beschadigd, regest nr. 1017 , van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooy.

45)  SAB RA inv. nr.: R 1220 fol. 190,211,360.

46)  SAB RA inv. nrs: R 1230 fol. 248, 1461/1463: R 1232 fol. 452vo, 1464/1465: R 1234 fol. 203vo, 1466/1467: R 1236 fol. 143vo, 1468/1469: R 1238 fol. 291vo.

47)  SAB RA R 1242 fol. 173.

48)  SAB, oorspr. inv. nr. 2534, met de 2 schepenzegels van Arnoldus Monix Ghijsbertuszoon en Arnoldus van Vladeracken in groene was, het 1e zegel bijna geheel verloren; het 2e beschadigd, regest nr. 977, het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch door H J M van Rooy.

49)  SAB, oorspr. inv. nr. 2534, met de 2 een weinig geschonden schepenzegels van Goeswinus Toelinc en Gerardus Boest in groene was, regest nr. 1164 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

50)  SAB RA inv. nr. R 1234 fol. 207.

51)  SAB RA inv. nr. R 1239 fol. 147vo.

52)  SAB RA inv. nr. R 1259 fol. 75vo.

53)  SAB, oorpsr. inv. nr. 1870, met de 2 schepenzegels van Theodericus die Borchgreve en Athonis Spierinc in groene was, regest nr. 1688 van het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

54)  SAB, oorpsr. inv. nr. 1870, met de 2 schepenzegels van Engelbertus van Uden en Bernardus Janszoon van Overmeer in groene was, regest nr. 1691 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te "s-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

55)  SAB, oorpsr. inv. nr. 1870, met de 2 schepenzegels van Theodericus van Hynden en Godefridus die Bye in groene was, het laatste zegel een weinig beschadigd, regest nr. 1728 van het Oud-Archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch door H J M van Rooij.

56)  SAB RA inv. nr. R 1265 fol. 93vo.

57)  SAB RA inv. nr. R 1257 fol. 252vo.

58)  SAB RA inv. nr. R 1259 fol. 75vo.

59)  SAB RA inv. nr. R 1262 fol. 221vo.

60)  Oorspr. inv. nr. 31, regest nr. 151, inventaris v/h Oud-archief v/h Zinnelooshuis te 's-Hertogenbosch, door H.J.M. van Rooij, 1932.

61)  SAB RA inv. nr. R 1298 fol. 211-211vo.

62)  SAB RA inv. nr. R 1259 fol. 75vo.

63)  SAB RA inv. R 1259 fol. 243vo.

64)  SAB RA inv. nr. R 1259 fol. 75vo, 166.

65)  SAB RA inv. nr. R 1260 fol. 441.

66)  SAB RA inv. nr. R 1246 fol. 246vo.

67)  SAB RA inv. R 1256 fol. 209,453.

68)  SAB, oorspr. inv. nr. 3393, met de 2 schepenzegels van Johannes Dachverlies en Godefridus Grotart van Os in groene was, regest nr. 1598 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

69)  SAB, oorspr. inv. nr. 3393, met de 2 schepenzegels van Joannes Dachverlies en Godefridus Grotart van Os in groene was, regest nr. 1599 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

70)  SAB, oorspr. in. nr. 3037, met de 2 schepenzegels van Ghiselbertus Haeck en Henricus van Berck in groene was, het 1e zegel zeer beschadigd, regest nr. 1480 van het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, door H J M van Rooij.

71)  SAB RA inv. nr. R 1256 fol. 522vo.

72)  SAB RA 1487/1488: R 1257 fol. 262,381vo,1488/1489: R 1258 fol. 127,242vo-243, 1489/1490: R 1259 fol. 166, 1492/1493: R 1262 fol. 144vo.

73)  SAB RA inv. nr. R 1260 fol. 399.

74)  SAB RA inv. nr. R 1261 fol. 286vo.

75)  SAB RA inv. nr. R 1266 fol. 256.


Index

Brogel, van

Aleid Lambertsdr. II-C.3.

Dinther, van

Barbara Jansdr. IV-B.4; Jan Corstiaensz. IV-A; Jan IV-B; Margaretha Jansdr. IV-B.2; Sophie Jansdr. IV-B.3; Willem Jansz. IV-B.1.

Donc, van der

Lysbeth Jansdr. II-A.1.

Haerdscheen

Aert Dircksz. II-B; Aert II-D.2, III-A.4; Arnolda IV-C; Claes III-A.3; Dirck Dircksz. II-C; Dirck II-C.2, II-D.1, III-C, I; Elisabeth Dircksdr. I.6; Eufemia IV-A, IV-B; Geertruit II-D.5; Jacob III-A; Jacobus II-E.1; Johannes Dircksz. II-D; Johannes II-C.4, III-C.1; Lysbeth II-D.3; Mechtelt Dircksdr. I.5; Nicolaas III-C.3; Nicolaus II-C.1, III-B; Ryckmoet II-D.4; Willem Dircksz. II-A, II-E; Willem II-A.1, II-C.3, III-A.1, III-C.2; Willemke II-A.4.

Heyden, van der

Godfried Hermansz. IV-B.3.

Houthuizen, van

Lysbeth Aertsdr. II-D.

Jonge, de

de Jonge II-E.

Leynsen

Hillegont Jansdr. II-C.1.

Loo, van den

Jan I.5.

Lyer, van

Engel Jansdr. III-C.3.

Mazen, van den

Eufemia Willemsdr. II-A; Willem Dircksz. II-A.

Moelen, van der

Hendrick IV-B.2.

Oude, de

de Oude II-A.

Reempst, van

Egidius IV-B.4.

zonder achternaam

Christina II-E; Egidius Herman Gielisse IV-A.3; Ermgard Jan Dircxsdr. IV-C.1; Ermgardis III-A, IV-A.3; Hillegont III-C; Jacob Rutger Jacobsz. II-D.5; Jan Dircxz. IV-C; Mechtelt II-A; Michel IV-A.2; N.N. II-B.1, II-B.2; Peter Michelsz. IV-A; Willem IV-A.1.