GENEALOGIE VAN GENDEREN

© N.L. van Dinther 2010

Generatie I

I  Michiel N.N. (van Genderen).

Hij was gehuwd met N.N. Rijckendr., dochter van Rijck N.N..

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Michiellsz. van Genderen, wonende te Zaltbommel.

Waaruit nageslacht

Hij was gehuwd (1) met N.N. Reiniersdr.. Hij was gehuwd (2) met Marike Jan Goossens van den Oever.

2  Dignum Michielsz. van Genderen is geboren rond 1555, zie II-A.

3  Hendrick Michielsz. van Genderen.

17 mei 1614.
Hendrick Michielsz. ( ziekelijk te bed) testeert, erfgenamen zijn:
1. zijn broer Jan Michielsz. 11 hond land gelegen tot Genderen genaamd "Marigen Stucken"`, nog 2 morgen aldaar aan de dijk genaamd "de Cuijl" , nog 3 1/2 hond gelegen in de Bende; nog de helft van 200 gld. die de Wollewever won. tot Bommel schuldig is,
2. de kinderen van zijn broer Dingen Michielsz., ( zie aldaar).
3. zijn zusters dochter Lijntien Anthonisdr.: 3 morgen 3 hond op Genderen genaamd "het Rijckxweer";
4. de huisarmen alhier: 12 car. gld.

4  Joesken Michielsdr., zie II-B.


Generatie II

II-A  Dignum Michielsz. van Genderen, zoon van Michiel N.N. (van Genderen) (I) en N.N. Rijckendr., wonende te Meerkerk, is geboren rond 1555, is overleden voor 30 oktober 1600. Hij werd hoogstens 45 jaar.

15 juni 1588:
Dinghen Michielsz. van Genderen, gehuwd met Claesken Claesdr., opposeert de panding gisteren gedaan door Willem Ernstensz.

<1>
3 februari 1593:
Dignum Michielsz. wordt beleend voor Klaasje Wesselsdr., zijn vrouw, bij overdracht door Gijsbert Nikolaasz. met een stuk land op Meesterveld groot 4 morgen, strekkend van de nieuwe wetering door de zijdwinde naar de meer naast de kerk van Meerkerk en reewijs langs de reesloot bij de zijdwinde.

<2>
30 oktober 1600:
Hendrick Michielsz. als momber en voogd van de weduwe en kinderen van zijn broer Dingman Michielsz., eisers contra Peter Dirck Geerloffsen, gedaagde.

<3>
13 november 1600:
Jan
Aertsz. Stichter, als eiser contra Claesken Wessels, weduwe van Dingman Michielsz.


<4>
3 mei 1610:
Seger
Jansz. Verduijn, eiser contra Henrick Michielsz. als boedelhouder en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Dingman Michielsz., gedaagde.


<5>
17 mei 1614:
De
kinderen van Dingen Michielsz. worden als mede-erfgenamen genoemd in het tetament van hun oom Hendrick Michielsz.

Zij verkrijgen de helft van 3 morgen aan de Noordseweg genaamd "Peter Jansz. camp" ; nog de helft van 1 1/2 morgen op Bloemendaal op Heeswijck; nog 1/4 e deel van de " Ganscampen" groot 13 hond met de helft van 1 morgen Souwens; nog 1 morgen op Genderen genaamd "Berbersmorgen" ; nog de helft van 200 gld., die de Wever, etc.; nog de helft van een brief van 6 1/2 gld. jaarlijks, sprekende op Jas Petersz. te Goudriaan; nog alle have en goed, zoals beesten etc.

<6>
27 juni 1623:
Claessien Claesdr. weduwe van Dingen Michielsz., won. te Meerkerk, machtigt haar zoon Maghiel Dingensz. won. te Genderen, op de begrafenis van Hendrick Michielsz. ten huize van de voorschrevene gehouden.

<7>19.-11-1654:
Bij
de verkoop van de nalatenschap van Willem Claesz. (van der Steeghen) door o.a. Willem Claesz. (van der Steeghen) wordt melding gemaakt van goed te Genderen afkomstig van wijlen Dingen Michiels soon (van Genderen).


<8>
In de genealogie Doedijns door Piet Sanders komt o.a. voor:
8-1-1578:
Lambert
Huijbertsen (van der Plas, procureur) als gemachtigde van Cornelis die Becker, wonend te 's-Hertogenbosch en dezelfde uit naam en van wegen Mr. Jan Boot raet ordinaris van zijne Met(Majesteit?) rekenkamer in Brabant heeft vervolgt DINGEN MICHIELSSEN voor hem zelf en Jan Doedijns, schout te Genderen als vader en voogd van RIJCKAART JANSEN, zijn zoon, gearresteerden voor dat zij gearresteerden gezamenlijk " derscant ofte elxc een besonder hem schildich sijn de somme van hondert ende dertigh car. guldens etc. "


<9>
In de aanvullingen genealogie Doedijns:
31-5-1576:
Dat Jan Rijcken en DINGEN MICHIELS en mede vervangende Jan Dedijn (Doedijn) Adriaenssen, Henrick Lenaerts, Corst Lenaerts, Pauwels Aerts gehuwd met Anna, Kathelijn wed. Balthesaer Adriaenssen de Best met voogd Willem Baltus haren zoon, ALLEN ERFEGENAMEN van PETER RIJCKEN en Hestien Lenaertsdr. Zij vertegen land te Aalburg t.b.v. Aernt Augustijnen.

<10>14-1-1578:
Jan
Doedijn, schout van Genderen, als vader en voogd van Rijckaert Janssen zijn zoon.


<11>

Hij was gehuwd met Claesje Wesselsdr. ook genaamd Claesken Claesdr.. Claesje Wesselsdr. is overleden voor 5 oktober 1656.

Claesje wordt in de bronnen tweemaal genoemd Claesje Wessels en tweemaal Claesken Cleasdr.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Maeyke Dignumsdr.(van Genderen).

2  NN Dignumsdr.(van Genderen), zie III-A.

3  Michiel Dignesz.(van Genderen) is geboren rond 1595 te Meerkerk, zie III-B.

4  Claes Dignumsz. (van Genderen) is geboren na 1595 te Meerkerk, zie III-C.

5  Ryck Dingense (van Genderen) is geboren rond 1600 te Meerkerk, zie III-D.

II-B  Joesken Michielsdr., dochter van Michiel N.N. (van Genderen) (I) en N.N. Rijckendr., is overleden na 27 juli 1588.

27 juli 1588:
Insinueren van Joesken Michielsdr., weduwe van Anthonis Heijricksz. van Genderen won. alhier.

<12>

Zij was gehuwd met Anthonis Hendriksz. van Genderen.

Van hen is een kind bekend:

1  Lijntien Anthonisdr..


Generatie III

III-A  NN Dignumsdr.(van Genderen), dochter van Dignum Michielsz. van Genderen (II-A) en Claesje Wesselsdr..

Zij was gehuwd met Jan Aertsz. van Well.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Mels van Well is gedoopt op 5 augustus 1626 te Meerkerk kint is overleden (doopgetuige was Vader en Bestevader).

2  Dingetje van Well is gedoopt op 4 oktober 1628 te Meerkerk (doopgetuige waren Swager Frederick Jacobsen, Bestemoeder Claeske Dingens en Meue Mayke Dingedr.).

De bestemoeder (=grootmoeder) Claeske Dingens is identiek met Claesje Wesselsdr. de vrouw van Dignum Michielsz. De meue Mayke Dingedr. is de tante.

3  Aert van Well is gedoopt op 11 november 1632 te Meerkerk (doopgetuige waren Lambert Aertsz. van Well en Maijke Dingens).

4  Lambert van Well is gedoopt op 3 mei 1640 te Meerkerk.

III-B  Michiel Dignesz.(van Genderen), zoon van Dignum Michielsz. van Genderen (II-A) en Claesje Wesselsdr., is geboren rond 1595 te Meerkerk.

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Lysken Gielen van Genderen is geboren te Meerkerk.

Zij trouwt (kerk) op 31 december 1645 te Genderen met Willem Claesz. van der Steeghen. Willem Claesz., secretaris te Genderen.

Dit huwelijk is opgegeven door Gerrit van Genderen te Geldermalsen in zijn brief van 23 juni 1998.

In de genealogie van der Steeghen te Genderen door Machiel van Wijk in GTMWB 1983 blz. 230 e.v.worden de volgende personen opgenomen:
I: Claes Claesz. (van der Steeghen) geb. ca. 1555 (op 12 juni 1584 oud 28 jaar), schout te Genderen (?) gehuwd met Henderiksen Joosten Doedijns dochter Joost Adriaen Doedijnsz. schout van Eethen.
uit dit huwelijk o.a.
II-1: Claes Claesz. van der Steeghen geb. ca. 1585, schout van Genderen, gehuwd met Aghneesken Willemsdr. (de) Poorter.
uit dit huwelijk oa.
III-1: Willem Claesz. (van der Steeghen), secretaris van Genderen hij huwt:
1e Johanna NN. waaruit 3 kinderen
2e 31-12-1645 Lijsken NN (onleesbaar, mogelijk Chi(e)lendr., zij is afkomstig uit Meerkerk en wordt in de brief van Gerrit van Genderen genoemd: Lijske Gielen van Genderen.
3e Judith Joostdr. Tameris, waaruit 2 kinderen.
IN GTMWB nr.4 van december 1986, blz. 261 ev. geeft Machiel van Wijk de volgende aanvullingen:
De zoons van Claes Claesz. met naam Willem Claesz. en Claes Claesz. treden op 19-11-1654 op als bloedvoogden van de kinderen van hun overleden oom Willem Claesz. (van der Steeghen) den ouden, zij verkopen dan o.a. (zie nr. 8)
ontrent ses ende een halff hondt lants gelegen tot Genderen gecommen van wijlen DINGEN MICHIELS SOON (VAN GENDEREN), belent (oost) Adriaen Willemssoon van Aelburch (west) de voornoempte Willem Claesz. erve, streckende van de Vluert aff noortwaert op tot de Heer Sebastiaen Beelaerts erve toe, ten behoeve van de Wel.Ed.: jhr. Johan van Balveren...Vercoft voor 221 gulden in (2 termijnen) (idem folio 78 Heusden R 487).

Hij was eerder gehuwd (1) met Johanna NN.

2  Dignum Michielsz. van Genderen is geboren rond 1620 te Meerkerk.

Zie voor nageslacht de website van Genderen.

Hij trouwt (kerk) op 25 maart 1643 te Meerkerk op ongeveer 23-jarige leeftijd met Marriken Cornelsdr.. Marriken Cornelsdr., wonende te Oudewater.

III-C  Claes Dignumsz. (van Genderen), zoon van Dignum Michielsz. van Genderen (II-A) en Claesje Wesselsdr., wonende te Meerkerk aan de Souwendijk, is geboren na 1595 te Meerkerk.

Hij trouwt (kerk) op 27 februari 1626 te Meerkerk op hoogstens 30-jarige leeftijd met Janneke Anthonisdr.. Janneke Anthonisdr., wonende te Meerkerk.

ca. 1638.
Jannichje Theunis huisvrouw van Claes Dingensz. aan de Souwendijck is lidmaat te Meerkerk.
Weeskamer nr. 11 Meerkerk, weesboedelrekeningen 1657-1659, cd-rom H de Bruin #
<13>

Zij was later gehuwd (2) met Jan Splinters.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Dingetje Claesdr. (van Genderen) is gedoopt op 3 december 1626 te Meerkerk (doopgetuige waren Oom Rijck Dingensen, Tante (meu) Maeijcke Dingense en Maeijcken Theunis).

Zij trouwt (kerk) in 1647 te Meerkerk op 21-jarige leeftijd met Jacob DaniŽls Rietveld.

2  Neeltgen Claesdr. (van Genderen) is gedoopt op 25 december 1638 te Meerkerk.

III-D  Ryck Dingense (van Genderen), zoon van Dignum Michielsz. van Genderen (II-A) en Claesje Wesselsdr., is geboren rond 1600 te Meerkerk.

25-7-1656:
Comp.
Marrigje Wiggers huisvrouw van Dirck Gerrits wonende Meerkerk oud omtrent 45 jaar ten verzoeke van Rijck Dingensen een verklaring.


<14>
5-10-1656:
Rijk Dignumsz. beleend voor drievierde en Leentje Klaas, zijn nicht, voor een vierde bij dode van Klaasje Wessels, zijn moeder met een stuk land op Meesterveld te Meerkerk (zie ook bij zijn vader)

<15>
27-5-1659:
Rijck Dingents is de oom van Leentje Claas dochter Claes Dingents en Jannegen Tonis.(zie ook aldaar)

<16>

Hij trouwt (kerk) op 24 december 1625 te Meerkerk 3e proclamatie te Meerkerk op 24 december 1625 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Adriaentje Lembertsdr..

Zij is weduwe van Ambers

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Adriaen Ryckdz. (van Genderen).

2  Catelijntgen Rycksdr.(van Genderen) is gedoopt op 21 november 1624 te Meerkerk (doopgetuige waren Janneke Aertsdr. Stees Ariens Decker en Adriaentgen Dircks Dienstmaagd W.Albert Schalken).

De vader, vermits hij se noch niet getrout hadde, weijgerde over de doop van 't kint te staen.

3  Dingense Rycksz. (van Genderen) is gedoopt op 2 april 1626 te Meerkerk (doopgetuige waren Aerts Jansen van Wel de Meu Maeijke Dingensdr. en Janneke Anthonisdr. Huisvrouw van Niclaes Dingens).

De meu Maeike Dingensdr. is de tante of te wel de zus van de vader Ryck Dingensz.

Zij was gehuwd met Geerit Hendricksen Rietvelt.

4  Elisabeth Rycksdr. (van Genderen) is geboren te Meerkerk, is gedoopt op 26 maart 1630 (doopgetuige was Jan Aertsen van Wel), zie IV-A.

Hij trouwt (kerk) op 19 mei 1633 te Meerkerk 3e proclamatie te Meerkerk op 19 mei 1633 op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Bertge Petersdr. de Rie, dochter van Pieter Jansz. de Rie. Bertge Petersdr. is geboren rond 1595 te Lexmond.

Afkomstig uit Lexmond als weduwe.
Bertgen Peters de Rie huisvrouw van Rijck Dingensen is lidmaat tot Meerkerk ca. half 1638.

<17>

Zij was eerder gehuwd (1) met Willem Herbertsenz..<18>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

5  Peter Rycksz. (van Genderen) is geboren te Meerkerk, is gedoopt op 19 april 1635 (doopgetuige waren Wijn Petersen de Rie Oom van 't Kint, Cornelis Jansz. de Rie de Neef en Jannige Theunis Huisvrouw Claes Dingensz.), zie IV-B.

6  Zijchjen Rycksdr. (van Genderen) is gedoopt op 8 oktober 1638 te Meerkerk.

7  Miggiel Rijcksz. (van Genderen) is gedoopt op 30 september 1641 te Meerkerk.


Generatie IV

IV-A  Elisabeth Rycksdr. (van Genderen), dochter van Ryck Dingense (van Genderen) (III-D) en Adriaentje Lembertsdr., is geboren te Meerkerk, is gedoopt op 26 maart 1630 (doopgetuige was Jan Aertsen van Wel).

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op 19 november 1648 te Meerkerk, trouwt (kerk) op 7 december 1648 aldaar op 18-jarige leeftijd met Cornelis Geerlofsz.. Cornelis Geerlofsz., wonende te Lakerveld.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Maijken Geerlofsdr. is gedoopt op 21 oktober 1649 te Meerkerk.

2  Dirck Geerlofsz. is gedoopt op 8 mei 1651 te Meerkerk.

3  Adriaentin Geerlofsdr. is gedoopt op 8 september 1652 te Meerkerk.

4  Willemken Geerlofsdr. is gedoopt op 12 juni 1663 te Meerkerk.

IV-B  Peter Rycksz. (van Genderen), zoon van Ryck Dingense (van Genderen) (III-D) en Bertge Petersdr. de Rie, is geboren te Meerkerk, is gedoopt op 19 april 1635 (doopgetuige waren Wijn Petersen de Rie Oom van 't Kint, Cornelis Jansz. de Rie de Neef en Jannige Theunis Huisvrouw Claes Dingensz.).

29 mei 1663:
Pieter Rijcken, won. op 't dorp, zoon van Rijck Dingemansz. geh. met Baertien Peeters de Rie; Geerit Hendricksen Rietvelt, geh. met Dingen Ricken en Cornelis Geeloffsen, geh. met Elisabet Rijcken, zijnde voorkinderen van voorn. Rijck Dingemansz., nevens Herber Willemsz. als voorzoon van voorn. Baertien Pieters, en als zodanig kinderen en erfgenamen van Rijck Dingemansz. en Baerien Pieters, beiden zaliger aan voorn. Herber Willemsz., elk hun deel in een huis en erf op 't dorp, noortwaerts de pastorie en zuidwaerts Claes Adriaensz. timmerman, strekkende van de straat ofte Zouwendijk oostwaerts tot de opslag van de Zerick.

<19>

Hij was gehuwd met Janneke Gerritsdr..

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirck Petersz. van Genderen is geboren in 1653 te Meerkerk, is begraven op 30 april 1708 te Nieuwland. Hij werd 55 jaar.

Zie voor verder nageslacht website van Genderen.

Hij trouwt (kerk) op 17 april 1673 te Gorinchem op 20-jarige leeftijd met Aeltie Gerritsdr..

2  Barsien(?) Petersdr. van Genderen is gedoopt op 26 oktober 1656 te Meerkerk.

3  Michiel Petersz. van Genderen is gedoopt in 1658 te Meerkerk, zie V.

4  Rijck Petersz. van Genderen is gedoopt op 9 april 1665 te Meerkerk deze naam is doorgehaald..

5  Anneken Petersdr. van Genderen is gedoopt op 12 augustus 1666 te Meerkerk.

6  Rijck Petersz. van Genderen is gedoopt op 13 september 1667 te Meerkerk.

7  Laurens Petersz. van Genderen is gedoopt op 16 februari 1671 te Meerkerk.


Generatie V

V  Michiel Petersz. van Genderen, zoon van Peter Rycksz. (van Genderen) (IV-B) en Janneke Gerritsdr., is gedoopt in 1658 te Meerkerk.

Van hem en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Michielsdr. van Genderen is gedoopt op 3 oktober 1684 te Meerkerk.

2  Marie Michielsdr. van Genderen is gedoopt op 28 november 1686 te Meerkerk.

3  Pieter Michielsz. van Genderen is gedoopt op 21 februari 1689 te Meerkerk.

4  Huybert Michielsz. van Genderen is gedoopt op 7 februari 1692 te Meerkerk.

5  Marigje Michielsdr. van Genderen is gedoopt op 24 maart 1695 te Meerkerk.

6  Pieter Chielen van Genderen is geboren te Sliedrecht, is gedoopt in 1696.

Voor verder nageslacht zie website van Genderen.
Deze gegevens zijn verder afkomstig van o.a. Familysearch Mormonen.

Hij trouwt (kerk) in 1719 te Sliedrecht op 23-jarige leeftijd met Marichje Lauwrensdr. Boer(s).

7  Jan Michielsz. van Genderen is geboren op 20 november 1701 te Meerkerk, is gedoopt op 11 december 1701 aldaar, zie VI.


Generatie VI

VI  Jan Michielsz. van Genderen, zoon van Michiel Petersz. van Genderen (V), is geboren op 20 november 1701 te Meerkerk, is gedoopt op 11 december 1701 aldaar.

Bron dopen Familysearch Mormonen.

Hij was gehuwd (1) met Marrigje Dirxdr. Groeneveld.

Hij trouwt (kerk) op 17 oktober 1728 te Molenaarsgraaf op 26-jarige leeftijd (2) met Adriaantje Jansdr. Cros.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Chiel van Genderen is gedoopt op 18 september 1729 te Sliedrecht.

2  Antje van Genderen is gedoopt op 11 maart 1731 te Sliedrecht.

3  Marie van Genderen is gedoopt op 11 maart 1733 te Sliedrecht.

4  Chiel van Genderen is gedoopt op 8 augustus 1734 te Sliedrecht, zie VII.

5  Jan van Genderen is gedoopt op 4 november 1736 te Sliedrecht.

6  Jan van Genderen is gedoopt op 26 november 1738 te Sliedrecht, is overleden op 18 juni 1806 aldaar. Hij werd 67 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Voor verder nageslacht zie website.

Hij trouwt (kerk) op 11 oktober 1766 te Sliedrecht op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Geertje Roskam, dochter van Bastiaan Jacobs Roskam en Geertje Ariens Klein. Geertje is geboren te Sliedrecht, is gedoopt op 30 november 1735.

7  Rijk van Genderen is gedoopt op 1 januari 1742 te Sliedrecht.

8  Teuntje van Genderen is gedoopt op 17 december 1743 te Sliedrecht.


Generatie VII

VII  Chiel van Genderen, zoon van Jan Michielsz. van Genderen (VI) en Adriaantje Jansdr. Cros, is gedoopt op 8 augustus 1734 te Sliedrecht.

Hij trouwt (kerk) op 16 april 1761 te Sliedrecht op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertrui Gijsbertsdr. Brouwer, dochter van Gijsbert Brouwer en Heijltje Leenman. Geertrui Gijsbertsdr. is gedoopt op 27 februari 1739 te Hardinxveld.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Gijsbert van Genderen is geboren te Sliedrecht, is gedoopt op 31 oktober 1762 aldaar, zie VIII.

2  Jantje van Genderen is geboren op 19 februari 1765 te Sliedrecht, is gedoopt op 24 februari 1765 aldaar.

3  Ariaantje van Genderen is geboren op 4 juli 1766 te Sliedrecht, is gedoopt op 6 juli 1766 aldaar.

4  Heiltje van Genderen is geboren op 23 oktober 1768 te Sliedrecht, is gedoopt op 6 november 1768 aldaar.

5  Teuntje van Genderen is geboren op 3 november 1771 te Sliedrecht, is gedoopt op 10 november 1771 aldaar.

6  Heiltje van Genderen is geboren op 18 november 1773 te Sliedrecht, is gedoopt op 28 november 1773 aldaar.

7  Heiltje van Genderen is gedoopt op 11 december 1774 te Sliedrecht.


Generatie VIII

VIII  Gijsbert van Genderen, zoon van Chiel van Genderen (VII) en Geertrui Gijsbertsdr. Brouwer, is geboren te Sliedrecht, is gedoopt op 31 oktober 1762 aldaar.

Hij trouwt (kerk) op 18 april 1788 te Hardinxveld Huwelijksakte pro deo uitgegeven. op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Stijntje de Ro(o)ver, dochter van Gerrit Jansen de Ro(o)ver en Aaltje Pieters Verhoef. Stijntje is gedoopt op 23 september 1759 te Hardinxveld, is overleden op 22 november 1842 aldaar. Zij werd 83 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje van Genderen is gedoopt op 14 december 1788 te Hardinxveld, zie IX-A.

2  Chiel van Genderen is gedoopt op 13 december 1789 te Hardinxveld, zie IX-B.

3  Flora van Genderen is gedoopt op 11 december 1791 te Hardinxveld.

Zij trouwt op 28 april 1811 te Hardinxveld op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes van der Vlies, zoon van Hendrik van der Vlies en Catharina Mulder. Johannes is geboren op 24 december 1790 te Hardinxveld.

4  Geertruij van Genderen is geboren op 14 december 1793 te Hardinxveld, is gedoopt op 22 december 1793 aldaar.

5  Gerrit van Genderen is gedoopt op 17 april 1796 te Hardinxveld.

6  Adriaan van Genderen is gedoopt op 28 maart 1798 te Giessenburg, zie IX-C.

7  Ariaantje van Genderen is geboren te Hardinxveld, is gedoopt op 4 oktober 1800 te Giessenburg, zie IX-D.

8  Gerrigje van Genderen is geboren te Hardinxveld, is gedoopt op 22 januari 1803 te Giessenburg.

Zij was gehuwd met Arie den Dunnen. Arie is geboren op 9 februari 1797 te Hardinxveld.


Generatie IX

IX-A  Aaltje van Genderen, dochter van Gijsbert van Genderen (VIII) en Stijntje de Ro(o)ver, is gedoopt op 14 december 1788 te Hardinxveld.

Zij trouwt op 16 oktober 1819 op 30-jarige leeftijd met Adrianus Noordhoek.

Van hen is een kind bekend:

1  Cornelis Noordhoek is gedoopt op 22 augustus 1824 te Willemstad.

IX-B  Chiel van Genderen, zoon van Gijsbert van Genderen (VIII) en Stijntje de Ro(o)ver, is gedoopt op 13 december 1789 te Hardinxveld.

Hij trouwt op 21 maart 1814 te Hardinxveld op 24-jarige leeftijd met Teuntje de Ligt. Teuntje is geboren te Hoornaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Christina van Genderen is geboren te Rotterdam.

2  Stijnte van Genderen is gedoopt op 9 november 1819 te Hardinxveld, is overleden op 1 mei 1892 te Dordrecht. Zij werd 72 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op 30 augustus 1843 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met Ernst Lodewijk Meijneke.

IX-C  Adriaan van Genderen, zoon van Gijsbert van Genderen (VIII) en Stijntje de Ro(o)ver, is gedoopt op 28 maart 1798 te Giessenburg, is overleden op 15 november 1862 te Spijkenisse. Hij werd 64 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Hij trouwt op 15 april 1820 te Hardinxveld op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Ariaantje de Kok, dochter van Willem de Kok de Kok en Harrigje van der Plas. Ariaantje is geboren op 24 april 1797 te Hardinxveld, is overleden op 2 januari 1871 te Spijkenisse. Zij werd 73 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Willem van Genderen is geboren rond 1824, zie X-A.

2  Gijsbert van Genderen is geboren op 17 januari 1827 te Hardinxveld, zie X-B.

3  Jan van Genderen is geboren in 1843, zie X-C.

IX-D  Ariaantje van Genderen, dochter van Gijsbert van Genderen (VIII) en Stijntje de Ro(o)ver, is geboren te Hardinxveld, is gedoopt op 4 oktober 1800 te Giessenburg, is overleden op 28 mei 1880 te Spijkenisse. Zij werd 79 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Zij was gehuwd met Adriaan Versluis.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Versluis is geboren rond 1834, is overleden op 4 februari 1896 te Spijkenisse. Zij werd ongeveer 62 jaar.

Zij is gehuwd met Jan Knegt te Spijkenisse op 18-1-1855.

2  Marinus Versluis is geboren in 1839, is overleden op 3 april 1925 te Spijkenisse. Hij werd 86 jaar.

Hij is gehuwd met Cornelia Mastenbroek te Spijkenisse op 22-10-1862.


Generatie X

X-A  Willem van Genderen, zoon van Adriaan van Genderen (IX-C) en Ariaantje de Kok, is geboren rond 1824, is overleden op 30 juli 1882 te Spijkenisse. Hij werd ongeveer 58 jaar.

Hij was gehuwd (1) met Ariana Dankers.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jaantje van Genderen is geboren rond 1850, is overleden op 28 mei 1868 te Spijkenisse. Zij werd ongeveer 18 jaar.

2  Gerrit van Genderen is geboren rond 1851, is overleden op 29 maart 1875 te Spijkenisse. Hij werd ongeveer 24 jaar.

Hij was gehuwd (2) met Maria van Dalen, dochter van Arie Willem van Dalen van Dalen en Reina Boon.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

3  Adriaan van Genderen is geboren op 30 januari 1862 te Spijkenisse, zie XI-A.

4  Arie Willem van Genderen is geboren op 19 januari 1864 te Spijkenisse, zie XI-B.

5  Reina van Genderen is geboren op 23 februari 1866 te Spijkenisse.

6  Janna van Genderen is geboren op 13 februari 1868 te Spijkenisse, is overleden op 10 maart 1870 aldaar. Zij werd 2 jaar en 25 dagen.

7  Ariaantje van Genderen is geboren op 22 november 1869 te Spijkenisse, is overleden op 22 augustus 1870 aldaar. Zij werd 9 maanden.

8  Willem van Genderen is geboren op 4 september 1871 te Spijkenisse, is overleden op 7 december 1872 aldaar. Hij werd 1 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

9  Willem van Genderen is geboren op 22 maart 1873 te Spijkenisse, zie XI-C.

10  Ariaantje Janna van Genderen is geboren op 18 januari 1875 te Spijkenisse.

11  Maria van Genderen is geboren op 18 december 1876 te Spijkenisse.

X-B  Gijsbert van Genderen, zoon van Adriaan van Genderen (IX-C) en Ariaantje de Kok, hoepelmaker, is geboren op 17 januari 1827 te Hardinxveld, is overleden op 9 december 1915 te Spijkenisse. Hij werd 88 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Gijsbert en Geertruy komen 2 mei 1864 vanuit Werkendam naar Spijkenisse.

Hij was gehuwd met Geertruy Villerius, dochter van Arij Villerius en Burgina Konijnendijk. Geertruy is geboren op 3 juli 1835 te Spijkenisse, is overleden op 5 november 1911 aldaar vlgs. burg. stand Spijkenisse aangifte overlijden op 5 december!. Zij werd 76 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Adriaan van Genderen is geboren op 26 december 1854 te Hardinxveld, zie XI-D.

2  Burgina van Genderen is geboren op 30 december 1856 te Hardinxveld, zie XI-E.

3  Arie van Genderen is geboren op 23 januari 1860 te Hardinxveld, is overleden op 5 september 1868 te Spijkenisse Hij is verdonken in de Maas ter hoogte van Vlaardingen, leeftijd ca. 9 jaar.. Hij werd 8 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

4  Jaantje van Genderen is geboren op 13 december 1862 te Werkendam, is overleden op 7 mei 1866 te Spijkenisse Volgens overlijdensakte gebooorteplaats Spijkenisse.. Zij werd 3 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

5  Gijsbert van Genderen is geboren op 17 mei 1865 te Spijkenisse, is overleden op 3 oktober 1868 aldaar. Hij werd 3 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

6  Jaantje van Genderen is geboren op 4 maart 1868 te Spijkenisse, is overleden op 25 maart 1868. Zij werd 21 dagen.

7  Arie Gijsbert van Genderen is geboren op 15 september 1869 te s' Gravenzande, zie XI-F.

8  Adriaantje van Genderen is geboren op 28 augustus 1871 te Spijkenisse.

Zij was gehuwd met Marinus Vroegop, zoon van Abraham Vroegop en Lijntje van Rumph.

9  Gijsbert van Genderen is geboren op 24 maart 1875 te Spijkenisse, is overleden op 11 april 1875 aldaar. Hij werd 18 dagen.

10  Geertruida van Genderen is geboren op 1 februari 1876 te Spijkenisse, zie XI-G.

11  Gijsbert van Genderen is geboren op 14 april 1878 te Spijkenisse, zie XI-H.

X-C  Jan van Genderen, zoon van Adriaan van Genderen (IX-C) en Ariaantje de Kok, is geboren in 1843, is overleden op 21 mei 1929 te Spijkenisse. Hij werd 86 jaar.

Hij trouwt op 13 mei 1871 te Spijkenisse op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Pietertje Bakker, dochter van Leendert Bakker en Heiltje Huisman. Pietertje is geboren op 8 oktober 1843 te Spijkenisse, is overleden op 7 november 1923 aldaar. Zij werd 80 jaar en 30 dagen.

Van hen zijn twaalf kinderen bekend:

1  Ariaantje van Genderen is geboren op 16 november 1872 te Spijkenisse, zie XI-I.

2  Leendert van Genderen is geboren op 20 januari 1874 te Spijkenisse, zie XI-J.

3  Adriaan van Genderen is geboren op 8 februari 1875 te Spijkenisse, is overleden op 22 juni 1875 aldaar. Hij werd 4 maanden en 14 dagen.

4  Adriaan van Genderen is geboren op 17 april 1876 te Spijkenisse, is overleden op 6 mei 1876 aldaar. Hij werd 19 dagen.

5  Heiltje van Genderen is geboren op 14 augustus 1877 te Spijkenisse, is overleden op 4 augustus 1888 aldaar. Zij werd 10 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

6  Marigje van Genderen is geboren op 23 november 1878 te Spijkenisse, is overleden op 12 mei 1881 aldaar. Zij werd 2 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

7  Adriaan van Genderen is geboren op 1 mei 1880 te Spijkenisse, is overleden op 22 november 1890 aldaar. Hij werd 10 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

8  Marigje van Genderen is geboren op 12 november 1881 te Spijkenisse, is overleden op 25 januari 1882 aldaar. Zij werd 2 maanden en 13 dagen.

9  Jan van Genderen is geboren op 7 mei 1883 te Spijkenisse, is overleden op 4 februari 1884 aldaar. Hij werd 8 maanden en 28 dagen.

10  Aagje Marigje van Genderen is geboren op 5 juli 1884 te Spijkenisse.

11  Jan Arie van Genderen is geboren op 25 februari 1886 te Spijkenisse.

Hij was gehuwd met Cornelia Maria de Korver, dochter van Kommer de Korver en Krijna Dam. Cornelia Maria is geboren rond 1892, is overleden op 8 november 1918 te Spijkenisse. Zij werd ongeveer 26 jaar.

12  Arie Willem van Genderen is geboren op 28 oktober 1888 te Spijkenisse, zie XI-K.


Generatie XI

XI-A  Adriaan van Genderen, zoon van Willem van Genderen (X-A) en Maria van Dalen, is geboren op 30 januari 1862 te Spijkenisse, is overleden op 19 juni 1937 te Bergen op Zoom Overlijden aangegeven Spijkenisse 23-6-1937.. Hij werd 75 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt op 1 november 1890 te Spijkenisse op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Geertrui Holleman, dochter van Willem Holleman en Neeltje Brandeberg. Geertrui is geboren op 18 april 1858 te Spijkenisse, is overleden op 7 oktober 1949 aldaar. Zij werd 91 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Willem van Genderen is geboren op 22 januari 1892 te Spijkenisse, is overleden op 18 mei 1917 te Rotterdam Overlijden angegeven te Spijkenisse 26-5-1917.. Hij werd 25 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

2  Neeltje van Genderen is geboren op 30 oktober 1894 te Spijkenisse, is overleden op 25 november 1894 aldaar. Zij werd 26 dagen.

3  Arie Willem van Genderen is geboren op 16 december 1896 te Spijkenisse, is overleden op 8 februari 1897 aldaar. Hij werd 1 maand en 23 dagen.

XI-B  Arie Willem van Genderen, zoon van Willem van Genderen (X-A) en Maria van Dalen, is geboren op 19 januari 1864 te Spijkenisse, is overleden op 30 april 1944 aldaar. Hij werd 80 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op 24 november 1888 te Spijkenisse op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Jannetje Holleman, dochter van Willem Holleman en Neeltje Brandenburg. Jannetje is geboren op 9 mei 1866 te Spijkenisse, is overleden op 15 februari 1935 aldaar. Zij werd 68 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Willem van Genderen is geboren op 17 juli 1889 te Spijkenisse.

2  Neeltje van Genderen is geboren op 25 juni 1894 te Spijkenisse.

XI-C  Willem van Genderen, zoon van Willem van Genderen (X-A) en Maria van Dalen, is geboren op 22 maart 1873 te Spijkenisse.

Hij was gehuwd met Bastiaantje de Winter.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Maria van Genderen is geboren op 17 december 1893 te Spijkenisse, is overleden op 28 oktober 1896 aldaar. Zij werd 2 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

2  Willem Marinus van Genderen is geboren op 23 april 1898 te Spijkenisse, is overleden op 10 augustus 1898 aldaar. Hij werd 3 maanden en 18 dagen.

3  Willem Marinus van Genderen is geboren op 30 maart 1900 te Spijkenisse.

XI-D  Adriaan van Genderen, zoon van Gijsbert van Genderen (X-B) en Geertruy Villerius, is geboren op 26 december 1854 te Hardinxveld.

Hij trouwt op 18 november 1882 te Spijkenisse op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Jannetje Holleman, dochter van Dirk Holleman en Stijntje van Doorn. Jannetje is geboren op 7 maart 1863 te Spijkenisse.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertruida van Genderen is geboren op 29 februari 1884 te Spijkenisse, is overleden op 15 mei 1884 aldaar. Zij werd 2 maanden en 16 dagen.

2  Gijsbert van Genderen is geboren op 13 juni 1885 te Spijkenisse.

3  Dirk van Genderen is geboren op 24 juli 1887 te Spijkenisse.

4  Geertrui van Genderen is geboren op 4 september 1889 te Spijkenisse.

5  Stijntje Bastiaantje van Genderen is geboren op 14 december 1891 te Spijkenisse.

6  Burgina Adriana van Genderen is geboren op 16 april 1894 te Spijkenisse.

7  Jacoba Jannetje van Genderen is geboren op 8 januari 1897 te Spijkenisse.

XI-E  Burgina van Genderen, dochter van Gijsbert van Genderen (X-B) en Geertruy Villerius, is geboren op 30 december 1856 te Hardinxveld.

Zij trouwt op 19 mei 1883 te Spijkenisse op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Simon Mol, zoon van Jacob Mol en Krijntje de Gelder. Simon is geboren in 1853, is overleden op 14 december 1932 te Spijkenisse. Hij werd 79 jaar.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Klaasje Krijntje Mol is geboren op 7 augustus 1884 te Spijkenisse.

2  Gijsbert Jacob Mol is geboren op 24 maart 1887 te Spijkenisse.

3  Geertrui Jaantje Mol is geboren op 15 november 1890 te Spijkenisse, is overleden op 19 mei 1891 aldaar. Zij werd 6 maanden en 4 dagen.

4  Geertrui Jaantje Mol is geboren op 25 maart 1893 te Spijkenisse, is overleden op 14 maart 1925 aldaar. Zij werd 31 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

5  Jacob Pieter Mol is geboren op 21 juni 1898 te Spijkenisse.

6  Adriaan Mol is geboren op 10 mei 1901 te Spijkenisse.

XI-F  Arie Gijsbert van Genderen, zoon van Gijsbert van Genderen (X-B) en Geertruy Villerius, is geboren op 15 september 1869 te s' Gravenzande.

Hij was gehuwd met Willemijntje Gravendaal.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N. is geboren op 11 mei 1892 te Spijkenisse kind dood geboren..

2  Geertruida Margaretha van Genderen is geboren op 8 april 1893 te Spijkenisse, is overleden op 29 februari 1896 aldaar. Zij werd 2 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

3  Pieter Gijsbert van Genderen is geboren op 29 mei 1894 te Spijkenisse.

4  Gijsbert Adriaan van Genderen is geboren op 13 december 1896 te Spijkenisse, is overleden op 23 maart 1897 aldaar. Hij werd 3 maanden en 10 dagen.

5  Gijsbert Adriaan van Genderen is geboren op 1 juni 1900 te Spijkenisse, is overleden op 17 augustus 1900 aldaar. Hij werd 2 maanden en 16 dagen.

XI-G  Geertruida van Genderen, dochter van Gijsbert van Genderen (X-B) en Geertruy Villerius, is geboren op 1 februari 1876 te Spijkenisse.

Zij trouwt op 31 mei 1900 te Spijkenisse op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelis Jan van Pernis, zoon van Arend van Pernis en Trijntje Hogenboom. Cornelis Jan is geboren rond 1875, is overleden op 18 juli 1917 te Spijkenisse. Hij werd ongeveer 42 jaar.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertruida van Pernis is overleden op 22 april 1907 te Spijkenisse 0 jaar oud..

2  Arend van Pernis is overleden te Rotterdam 1-1-1911 0 jaar oud..

3  Geertrui van Pernis is overleden op 31 oktober 1913 te Spijkenisse 0 jaar oud..

4  Arend Gijsbertus van Pernis is geboren op 4 april 1901 te Spijkenisse, is overleden op 15 juni 1901 aldaar. Hij werd 2 maanden en 11 dagen.

5  Arend van Pernis is geboren op 27 juli 1902 te Spijkenisse 2e van tweeling., is overleden op 9 mei 1905 aldaar. Hij werd 2 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

6  Trijntje van Pernis is geboren op 27 juli 1902 te Spijkenisse 1e van tweeling., is overleden op 5 september 1902 aldaar. Zij werd 1 maand en 9 dagen.

7  Arend van Pernis is geboren rond 1905, is overleden op 7 september 1909 te Spijkenisse. Hij werd ongeveer 4 jaar.

XI-H  Gijsbert van Genderen, zoon van Gijsbert van Genderen (X-B) en Geertruy Villerius, eigenaar bodedienst te Spijkenisse, is geboren op 14 april 1878 te Spijkenisse, is overleden op 2 augustus 1946 aldaar. Hij werd 68 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Hij trouwt op 29 maart 1900 te Spijkenisse op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jannetje Cornelia van den Berg, dochter van Cornelis van den Berg en Klaasje Mol. Jannetje Cornelia is geboren op 28 augustus 1880 te Spijkenisse, is overleden op 26 februari 1953 aldaar. Zij werd 72 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Gijsbert van Genderen is geboren op 30 augustus 1900 te Spijkenisse, is overleden op 9 januari 1989 te Papendrecht. Hij werd 88 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op 13 september 1923 op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Neeltje Rombout. Maria Neeltje is overleden op 4 juli 1973. Hij trouwt op 15 oktober 1975 op 75-jarige leeftijd (2) met Jansje Gerarda van der Meulen.

2  Cornelis van Genderen is geboren op 23 februari 1902 te Spijkenisse, is overleden op 14 juni 1971 aldaar. Hij werd 69 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Hij trouwt op 25 augustus 1926 op 24-jarige leeftijd met Trijntje Knegt.

3  Klaasje van Genderen is geboren op 21 april 1904 te Spijkenisse, is overleden op 26 mei 1971. Zij werd 67 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Zij trouwt op 11 november 1927 op 23-jarige leeftijd met Gerrit DaniŽl van Bueren.

4  Geertruij van Genderen is geboren op 5 oktober 1905 te Spijkenisse, is overleden op 11 maart 1959 aldaar. Zij werd 53 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

5  Adriaan Abraham van Genderen is geboren op 23 december 1907 te Spijkenisse, zie XII-A.

6  Magdalena Willempje van Genderen is geboren op 17 januari 1913 te Spijkenisse, is overleden op 5 augustus 1953. Zij werd 40 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op 12 januari 1938 op 24-jarige leeftijd met Jan Molendijk.

7  Arie Gijsbert van Genderen is geboren op 7 november 1915 te Spijkenisse.

Hij trouwt op 11 december 1940 op 25-jarige leeftijd met Corrie Krijgsman.

8  Jannetje Cornelia van Genderen is geboren op 31 december 1917 te Spijkenisse.

Zij trouwt op 13 december 1938 op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Troost. Jan is geboren op 16 oktober 1914.

XI-I  Ariaantje van Genderen, dochter van Jan van Genderen (X-C) en Pietertje Bakker, is geboren op 16 november 1872 te Spijkenisse.

Zij trouwt op 21 januari 1899 te Spijkenisse op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Troost, zoon van Leyer Troost en Maria Molendijk. Jacob is geboren op 27 mei 1873 te Spijkenisse.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Troost is geboren op 4 juli 1899 te Spijkenisse.

2  N.N. is geboren op 29 september 1900 te Spijknisse doodgeboren dochter..

XI-J  Leendert van Genderen, zoon van Jan van Genderen (X-C) en Pietertje Bakker, is geboren op 20 januari 1874 te Spijkenisse, is overleden op 23 maart 1948 aldaar. Hij werd 74 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt op 10 juli 1897 te Spijkenisse op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jacomijntje Spruyt, dochter van Pieter Spruyt en Teuna Waleboer. Jacomijntje is geboren rond 1876, is overleden op 14 juli 1942 te Spijkenisse. Zij werd ongeveer 66 jaar.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Arie van Genderen is geboren te Spijkenisse, is overleden op 24 juli 1913 aldaar.

2  Arie van Genderen is overleden op 22 december 1915 te Spijkenisse 0 jaar..

3  Jan van Genderen is overleden op 10 januari 1906 te Spijkenisse 0 jaar..

4  Pietertje Hiltje van Genderen is geboren op 13 december 1897 te Spijkenisse, zie XII-B.

5  Pieter van Genderen is geboren op 6 maart 1899 te Spijkenisse.

6  Hilletje Stijntje van Genderen is geboren op 22 februari 1900 te Spijkenisse, is overleden op 10 augustus 1900 aldaar. Zij werd 5 maanden en 19 dagen.

7  Teuna van Genderen is geboren op 3 maart 1901 te Spijkenisse, is overleden op 2 mei 1902 aldaar. Zij werd 1 jaar, 1 maand en 29 dagen.

8  Teuna Hiltje van Genderen is geboren op 10 augustus 1902 te Spijkenisse, zie XII-C.

XI-K  Arie Willem van Genderen, zoon van Jan van Genderen (X-C) en Pietertje Bakker, is geboren op 28 oktober 1888 te Spijkenisse.

Hij was gehuwd met Aagje Pieter Doolaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrina van Genderen is overleden op 3 september 1917 te Spijkenisse 0 jaar..

2  Hendrina van Genderen is geboren in 1922, is overleden op 26 mei 1945 te Rotterdam overlijden aangegeven te Spijkenisse 2-7-1945.. Zij werd 23 jaar.


Generatie XII

XII-A  Adriaan Abraham van Genderen, zoon van Gijsbert van Genderen (XI-H) en Jannetje Cornelia van den Berg, is geboren op 23 december 1907 te Spijkenisse, is overleden op 18 juli 1970 aldaar. Hij werd 62 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Hij trouwt op 29 augustus 1929 op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Krijntje Jansje Veldhuijzen, dochter van Willem Veldhuijzen en Geertje Lammens. Krijntje Jansje is geboren op 18 oktober 1909, is overleden op 28 februari 1976 te Spijkenisse. Zij werd 66 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannetje Cornelia van Genderen is geboren op 11 juli 1929 te Rhoon.

2  Geertje van Genderen is geboren op 19 juni 1931 te Spijkenisse.

Zij was gehuwd met Pleun van der Meer. Pleun is overleden te Spijkenisse.

3  Gijsbert van Genderen is geboren op 16 april 1935 te Spijkenisse, zie XIII.

4  Willem van Genderen is geboren op 15 juli 1936 te Spijkenisse.

Hij trouwt op 21 juni 1962 op 25-jarige leeftijd met Magda van Hamburg.

5  Adriaan Abraham van Genderen is geboren op 11 augustus 1943 te Spijkenisse.

Hij trouwt op 23 mei 1969 op 25-jarige leeftijd met Anna Maria van Herrewijnen.

XII-B  Pietertje Hiltje van Genderen, dochter van Leendert van Genderen (XI-J) en Jacomijntje Spruyt, is geboren op 13 december 1897 te Spijkenisse.

Zij was gehuwd met Simon van Pelt.

Van hen is een kind bekend:

1  Leendert van Pelt is geboren rond 1920, is overleden op 15 augustus 1925 te Spijkenisse. Hij werd ongeveer 5 jaar.

XII-C  Teuna Hiltje van Genderen, dochter van Leendert van Genderen (XI-J) en Jacomijntje Spruyt, is geboren op 10 augustus 1902 te Spijkenisse.

Zij was gehuwd met Pieter Luiten.

Van hen is een kind bekend:

1  Leendert Luiten is geboren rond 1925, is overleden op 23 mei 1945 te Rotterdam. Hij werd ongeveer 20 jaar.


Generatie XIII

XIII  Gijsbert van Genderen, zoon van Adriaan Abraham van Genderen (XII-A) en Krijntje Jansje Veldhuijzen, is geboren op 16 april 1935 te Spijkenisse.

Hij trouwt op 12 juli 1961 (is gescheiden op 6 april 1985) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje Versteeg, dochter van Pieter Versteeg en Aartje Kabbedijk. Neeltje is geboren op 1 april 1940 te Zuidland.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Krijntje Jansje van Genderen is geboren op 30 september 1962 te Spijkenisse, zie XIV.

2  Petra Marianne van Genderen is geboren op 6 november 1978 te Spijkenisse.


Generatie XIV

XIV  Krijntje Jansje van Genderen, dochter van Gijsbert van Genderen (XIII) en Neeltje Versteeg, is geboren op 30 september 1962 te Spijkenisse.

Zij trouwt op 23 september 1992 te Rhoon op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Nicolaus Arie van Dinther, zoon van Nicolaus Leonardus van Dinther en Neeltje Smaling. Johannes Nicolaus Arie is geboren op 13 augustus 1962 te Poortugaal.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Nicolaus Gijsbert van Dinther is geboren op 26 april 1994 te Rotterdam.

2  Anne Neeltje van Dinther is geboren op 29 mei 1995 te Rotterdam.

3  Sara Geertje Jannetje van Dinther is geboren op 12 augustus 1998 te Rotterdam.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 10 mei 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door N.L. van Dinther, Park Vossendijk 455, 3192 XH HOOGVLIET.

1)  Oud Rechterlijk Archief (ORA) Meerkerk inv. nr. 57.

2)  Ons Voorgeslacht 1985 blz.599-600, J.C. Kort, Leenhoven van de Heren van Vianen, lenen Meerkerk nr. 81.

3)  ORA Meerkerk inv. nr. 51

4)  ORA Meerkerk inv. nr. 51

5)  ORA Meerkerk inv. nr. 51.

6)  ORA Meerkerk inv. nr. 2.

7)  ORA Meerkerk inv. nr. 54

8)  GTMWB 1986, blz. 263, zie bij Lijsken Gielen van Genderen

9)  Heusden R 272, ongefol. geding, GTMWB 2001 blz. 123

10)  Heusden R 410 fol. 15 van 31-5-1576 en R 450 fol. 58vo van 31-5-1576

11)  Heusden R 272 fol. 5, 14-1-1578 en R 592 fol. 198 1578/79. zie voor beide vermeldingen GTMWB 2004 blz. 52.

12)  ORA Meerkerk inv. nr. 57.

13)  Register der communicanten ende lidmaten tot Meerkerk bij de komst van ds. Tobias Velthuyse ca. half 1638. (zie cd-rom H de Bruin) 27-5-1659: Jannegen Tonis eerst weduwe van Claes Dingents ende nu huisvrouw van Jan Splinters, weeskind Leentje Claas, Rijck Dingents is oom.

14)  RA Meerkerk inv. nr. 23, 1651-1679, ongefol.,zie cd-rom H de Bruin.

15)  Ons Voorgeslacht 1985 blz. 600 etc.

16)  Weeskamer nr. 11 Meerkerk, weesboedel rekeningen 1657-1659, zie cd-rom H de Bruin.

17)  Register der communicanten ende lidmaten tot Meerkerk bij de komst van ds. Tobias Velthuyse ca. half 1638. zie cd-rom H de Bruin.

18)  Willem Herbertsenz.. Willem Herbertsenz., timmerman, wonende te Meerkerk. Er zijn 5 kinderen uit dit huwelijk. (zie cd-rom H de Bruin)

19)  ORA Meerkerk inv. nr. 3.


Index

Bakker

Leendert X-C; Pietertje X-C.

Berg, van den

Cornelis XI-H; Jannetje Cornelia XI-H.

Bestevader

Vader en III-A.1.

Boer(s)

Marichje Lauwrensdr. V.6.

Boon

Reina X-A.

Brandeberg

Neeltje XI-A.

Brandenburg

Neeltje XI-B.

Brouwer

Geertrui Gijsbertsdr. VII; Gijsbert VII.

Bueren, van

Gerrit DaniŽl XI-H.3.

Cros

Adriaantje Jansdr. VI.

Dalen van Dalen, van

Arie Willem X-A.

Dalen, van

Maria X-A.

Dam

Krijna X-C.11.

Dankers

Ariana X-A.

Dingedr.

Meue Mayke III-A.2.

Dingens

Bestemoeder Claeske III-A.2; Maijke III-A.3.

Dingense

Tante (meu) Maeijcke III-C.1.

Dingensen

Oom Rijck III-C.1.

Dingensz.

Jannige Theunis Huisvrouw Claes III-D.5, IV-B.

Dinther, van

Anne Neeltje XIV.2; Johannes Nicolaus Arie XIV; Johannes Nicolaus Gijsbert XIV.1; Nicolaus Leonardus XIV; Sara Geertje Jannetje XIV.3.

Doolaar

Aagje Pieter XI-K.

Doorn, van

Stijntje XI-D.

Dunnen, den

Arie VIII.8.

Gelder, de

Krijntje XI-E.

Genderen)

Adriaen Ryckdz. (van III-D.1; Catelijntgen Rycksdr.(van III-D.2; Claes Dignumsz. (van III-C; Dingense Rycksz. (van III-D.3; Dingetje Claesdr. (van III-C.1; Elisabeth Rycksdr. (van IV-A; Maeyke Dignumsdr.(van II-A.1; Michiel Dignesz.(van III-B; Michiel N.N. (van I; Miggiel Rijcksz. (van III-D.7; Neeltgen Claesdr. (van III-C.2; NN Dignumsdr.(van III-A; Peter Rycksz. (van IV-B; Ryck Dingense (van III-D; Zijchjen Rycksdr. (van III-D.6.

Genderen, van

Aagje Marigje X-C.10; Aaltje IX-A; Adriaan Abraham XII-A.5, XII-A; Adriaan IX-C, X-C.3, X-C.4, X-C.7, XI-A, XI-D; Adriaantje X-B.8; Anneken Petersdr. IV-B.5; Anthonis Hendriksz. II-B; Antje VI.2; Ariaantje Janna X-A.10; Ariaantje IX-D, VII.3, X-A.7, XI-I; Arie Gijsbert XI-F, XI-H.7; Arie X-B.3, XI-J.1, XI-J.2; Arie Willem XI-A.3, XI-B, XI-K; Barsien(?) Petersdr. IV-B.2; Burgina Adriana XI-D.6; Burgina XI-E; Chiel IX-B, VI.1, VII; Christina IX-B.1; Cornelis XI-H.2; Dignum Michielsz. II-A, III-B.2; Dirck Petersz. IV-B.1; Dirk XI-D.3; Flora VIII.3; Geertje XII-A.2; Geertrui XI-D.4; Geertruida Margaretha XI-F.2; Geertruida XI-D.1, XI-G; Geertruij VIII.4, XI-H.4; Gerrigje VIII.8; Gerrit VIII.5, X-A.2; Gijsbert Adriaan XI-F.4, XI-F.5; Gijsbert VIII, X-B.5, X-B.9, X-B, XI-D.2, XI-H.1, XI-H, XIII; Heiltje VII.4, VII.6, VII.7, X-C.5; Hendrick Michielsz. I.3; Hendrina XI-K.1, XI-K.2; Hilletje Stijntje XI-J.6; Huybert Michielsz. V.4; Jaantje X-A.1, X-B.4, X-B.6; Jacoba Jannetje XI-D.7; Jan Arie X-C.11; Jan Michiellsz. I.1; Jan Michielsz. VI; Jan VI.5, VI.6, X-C.9, X-C, XI-J.3; Janna X-A.6; Jannetje Cornelia XI-H.8, XII-A.1; Jantje VII.2; Klaasje XI-H.3; Krijntje Jansje XIV; Laurens Petersz. IV-B.7; Leendert XI-J; Lysken Gielen III-B.1; Magdalena Willempje XI-H.6; Maria X-A.11, XI-C.1; Marie Michielsdr. V.2; Marie VI.3; Marigje Michielsdr. V.5; Marigje X-C.6, X-C.8; Michiel Petersz. V; Neeltje Michielsdr. V.1; Neeltje XI-A.2, XI-B.2; Petra Marianne XIII.2; Pieter Chielen V.6; Pieter Gijsbert XI-F.3; Pieter Michielsz. V.3; Pieter XI-J.5; Pietertje Hiltje XII-B; Reina X-A.5; Rijck Petersz. IV-B.4, IV-B.6; Rijk VI.7; Stijnte IX-B.2; Stijntje Bastiaantje XI-D.5; Teuna Hiltje XII-C; Teuna XI-J.7; Teuntje VI.8, VII.5; Willem Marinus XI-C.2, XI-C.3; Willem X-A.8, X-A, XI-A.1, XI-B.1, XI-C, XII-A.4.

Gravendaal

Willemijntje XI-F.

Groeneveld

Marrigje Dirxdr. VI.

Hamburg, van

Magda XII-A.4.

Herrewijnen, van

Anna Maria XII-A.5.

Hogenboom

Trijntje XI-G.

Holleman

Dirk XI-D; Geertrui XI-A; Jannetje XI-B, XI-D; Willem XI-A, XI-B.

Huisman

Heiltje X-C.

Jacobsen

Swager Frederick III-A.2.

Kabbedijk

Aartje XIII.

Klein

Geertje Ariens VI.6.

Knegt

Trijntje XI-H.2.

Kok de Kok, de

Willem IX-C.

Kok, de

Ariaantje IX-C.

Konijnendijk

Burgina X-B.

Korver, de

Cornelia Maria X-C.11; Kommer X-C.11.

Krijgsman

Corrie XI-H.7.

Lammens

Geertje XII-A.

Leenman

Heijltje VII.

Ligt, de

Teuntje IX-B.

Luiten

Leendert XII-C.1; Pieter XII-C.

Meer, van der

Pleun XII-A.2.

Meijneke

Ernst Lodewijk IX-B.2.

Meulen, van der

Jansje Gerarda XI-H.1.

Mol

Adriaan XI-E.6; Geertrui Jaantje XI-E.3, XI-E.4; Gijsbert Jacob XI-E.2; Jacob XI-E; Jacob Pieter XI-E.5; Klaasje Krijntje XI-E.1; Klaasje XI-H; Simon XI-E.

Molendijk

Jan XI-H.6; Maria XI-I.

Mulder

Catharina VIII.3.

N.N.

Rijck I.

Niclaes Dingens, van

Janneke Anthonisdr. Huisvrouw III-D.3.

NN

Johanna III-B.1, *13.

Noordhoek

Adrianus IX-A; Cornelis IX-A.1.

Oever, van den

Marike Jan Goossens I.1.

Pelt, van

Leendert XII-B.1; Simon XII-B.

Pernis, van

Arend Gijsbertus XI-G.4; Arend XI-G.2, XI-G.5, XI-G.7, XI-G; Cornelis Jan XI-G; Geertrui XI-G.3; Geertruida XI-G.1; Trijntje XI-G.6.

Plas, van der

Harrigje IX-C.

Reiniersdr.

N.N. I.1.

Rie de Neef, de

Cornelis Jansz. III-D.5, IV-B.

Rie Oom van 't Kint, de

Wijn Petersen III-D.5, IV-B.

Rie, de

Bertge Petersdr. III-D; Pieter Jansz. III-D.

Rietveld

Jacob DaniŽls III-C.1.

Rietvelt

Geerit Hendricksen III-D.3.

Rijckendr.

N.N. I.

Ro(o)ver, de

Gerrit Jansen VIII; Stijntje VIII.

Rombout

Maria Neeltje XI-H.1.

Roskam

Bastiaan Jacobs VI.6; Geertje VI.6.

Rumph, van

Lijntje X-B.8.

Schalken

Adriaentgen Dircks Dienstmaagd W.Albert III-D.2.

Smaling

Neeltje XIV.

Splinters

Jan III-C, *14.

Spruyt

Jacomijntje XI-J; Pieter XI-J.

Steeghen, van der

Willem Claesz. III-B.1.

Stees Ariens Decker

Janneke Aertsdr. III-D.2.

Theunis

Maeijcken III-C.1.

Troost

Jacob XI-I; Jan XI-H.8; Leyer XI-I; Maria XI-I.1.

Veldhuijzen

Krijntje Jansje XII-A; Willem XII-A.

Verhoef

Aaltje Pieters VIII.

Versluis

Adriaan IX-D; Marinus IX-D.2; Stijntje IX-D.1.

Versteeg

Neeltje XIII; Pieter XIII.

Villerius

Arij X-B; Geertruy X-B.

Vlies, van der

Hendrik VIII.3; Johannes VIII.3.

Vroegop

Abraham X-B.8; Marinus X-B.8.

Waleboer

Teuna XI-J.

Wel de Meu Maeijke Dingensdr., van

Aerts Jansen III-D.3.

Wel, van

Jan Aertsen III-D.4, IV-A.

Well, van

Aert III-A.3; Dingetje III-A.2; Jan Aertsz. III-A; Lambert Aertsz. III-A.3; Lambert III-A.4; Mels III-A.1.

Winter, de

Bastiaantje XI-C.

zonder achternaam

Adriaentin Geerlofsdr. IV-A.3; Adriaentje Lembertsdr. III-D; Aeltie Gerritsdr. IV-B.1; Claesje Wesselsdr. II-A; Claesken Claesdr. II-A; Cornelis Geerlofsz. IV-A; Dirck Geerlofsz. IV-A.2; Janneke Anthonisdr. III-C; Janneke Gerritsdr. IV-B; Joesken Michielsdr. II-B; Lijntien Anthonisdr. II-B.1; Maijken Geerlofsdr. IV-A.1; Marriken Cornelsdr. III-B.2; N.N. XI-F.1, XI-I.2; Willem Herbertsenz. III-D, *18; Willemken Geerlofsdr. IV-A.4.

* verwijzing naar noot.