GENEALOGIE VAN Dinther Eindhoven

 

 

© N.L. van Dinther 2010

 

Inleiding

Inleiding:
In
de 2e helft van de 17e eeuw is te Dinther een uitgebreide familiegroep te traceren. De vermeldingen in het rechterlijk archief van Dinther geven geen familienaam prijs, dus zijn zij allen te volgen met hun patroniem.

Toch springt er ťťn lid van de familie uit nl. Jan Jan Adriaens (geb. ca. 1564, overl. voor 1631). Hij komt het meest voor in de bronnen en blijkt een uitgebreid bezit te kunnen verwerven aan goederen en cijnsen, zijn handelen doet denken aan een bank. Te Dinther brengt hij het tot borgemeester maar deze plaats is mogelijk te klein voor hem en hij vestigde zich te Eindhoven waar hij de familienaam "Van Dint(h)er" aannam en waar zijn nakomelingen eveneens tot aanzien kwamen.Generatie I

(tot 1559)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 8 kinderen.

I  Adriaen Peter Lamberts is overleden voor 1559.

Onderstaand volgt een akte waarin de samenstelling van de nakomelingen van Adriaen Peter Lamberts uitgebreid wordt beschreven. De betreffende cijns die verkocht wordt zal wel onverdeeld zijn gebleven. Er wordt gezegd dat de cijns is aangekomen van Adriaen Peter Lamberts hunne oome. Volgens het Middelnederlandsch Handwoordenboek door J. Verdam blz. 436 kan de betekenis van oom eveneens o.a. betekenen "grootvader" en deze laatste betekenis is m.i. hier van toepassing.

30 december 1610:
De ergenamen van Arien Peter Lambertsz., te weten:
Jan zoon Jan Ariens, ook voor Jan Arien Jansz., Jan Joosten als man van Anna dochter Jan Ariens, Matheus Willem Aertsz. (van Goch) als man van Jenneke, Peter Henrick Sijmons als man van Tonisken beide dochters van Arien Jan Ariens, Willem Meeuwsen verwekt bij Mariken Jan Ariens, Jacob en Jan zonen Claes Ariens ook voor broer Arien, Ariaen zoon Elias Ariens ook voor Catharina, Tonisken en Anna zijn zusters absent,Matheus Lamberts als man en momber Goetschalcke dochter Peter Ariens, ook voor Heijlken, Marijken en Truijken zijn huisvrouws zusters, Peterken weduwe Jan Peter Ariens voor haar twee onmondige kinderen, Jan Willem Ariens verwekt bij Aerken Peter Ariensz., Matheus Lenartsz. voor Ariken en Lijsken dochters Peter Ariensz., Jan Jan Ariens en Jan Claes Ariensz, optredende voor de 7 kinderen Henrick Ariensz. en de twee kinderen Lenarts Ariensz.,tevens voor de 2 kinderen Lijsken Ariensz., en voor de erfgenamen Mariken Ariensz. verkopen aan:
Pauwel Gerart Jacobsz. een cijns van 3 car. gld. vanuit een huis, hof en erfenisse daar aangelegen in de parochie van Dinther op Vorstenbosch tussen erfen. Peter Egens aan beide zijden, strekken met beide einden aan de gemeijnte, nog een stuk land groot ca. een sesterse gelegen vz. tussen erfen.Peter Egens beide zijden en met e.e. en tussen erfen. Jacob Rovers a.z. strekkende a.e. aan de gemeijnte, nog een vierde gedeelte van een stuk beemd gelegen als vz. tussen erfen.Jan ? e.z. en tussen erfen.Jan ? a.z. strekkende van erfen.Henrick Walramus,
welke cijns Jan Robben Petersz. als man van Ermgarde verkocht en beloofd heeft Jan Delis Jansz. als beschreven in een schepenbrief van Den Bosch van 9 december 1535. en welke de verkopers is aangekomen van Arien Peter Lamberts hunne oom (= grootvader!).
schepenen waren Goyart Henricksz. en Willem Aert Jansz.

<1>

Van hem en een onbekende vrouw zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Adriaen Peter Lamberts, zie II-A.

2  Peter Adriaen Peter Lambertsz., zie II-B.

3  Claes Ariaen Peter (Lamberts), zie II-C.

4  Elyas Ariaen Peter Lamberts, zie II-D.

5  Henrick Adriaen Peter Lamberts is overleden voor 1595.

30 november 1561:
Ariaen
en Jan gebroeders z.v.w. Jan Willem Henricx, Cornelis Huyberts als man en momber Jenne zijn huisvrouw, Henrick Jan Henrick Marcelisz. als man van Katherijne zijn huisvrouw, Lenart Aerts Peters als man en momber over zijn huisvrouw (er staat geen naam bij), Henrick Arien Peter als man en momber Geertke zijn huisvrouw dochters van Jan vz. (= Jan Willem Henricx) en Heylwych zijn huisvrouw en Andries Jansz. vorster en in naam van de heer als voogd over de onm. kinderen Pauwel Jan Willem Henricksz. hebben verkochtt alzulke erfenisse en goederen zoals hun als erfgenamen aangekomen en aanverstorven zijn van Janne en Heylwychs hun ouders, etc.


<2>
30 november 1561:
Henrick Ariaens als man en momber Geertke zijn huisvrouw vz. is in de erfeling te deel gevallen een jaarl. erfelijke cijns van 7 car. gld. en 2 st. uit zekere onderpanden in de parochie van Dinther en nog te deel gevallen een jaarl erf. cijns van 6 car.gld. uit zekere onderpanden gelegen in de parochie van Schijndel toebehorende aan de weduwe Anna Dirx. etc.

<3>
Zie bij zijn broer Lenart op 21 januari 1562:

<4>
5 augustus 1595:
Henrick Ariens, overleden voor deze datum, was voogd over de onm. kinderen van Adriaen Jan Adriaen en Thonisken Wijnen, zie verder aldaar.

<5>

Hij was gehuwd met Geertke Jan Willem Henricx, dochter van Jan Willem Henricx en Heylwych.

6  Lenarts Ariaen Peter Lamberts.

29 oktober 1561:
Erfdeling
van de kinderen en erfgenamen Jan Willem Henricx en Heylwich zijn vrouw etc.


<6>
21 januari 1562:
Jan Pauwels Willems ook voor zijn broer Pauwel heeft bekend dat hij aan Lenart Ariensz. verkocht heeft twee jaarpachten hem en zijn broer hen aangekomen van hun oude vader Jan Willem "Geerts" (vlgs. blad 1 Henricx) te ontvangen met hoogmis (15)62 en met hoogmis (15)63, daarvoor ontvangen 16 car. gld.

<7>
21 januari 1562:
Lenart
en Henrick gebroeders z.v.w. Arien Peter Lamberts hebben beloofd om de vz. 45 car.gld. te betalen met hoogtijd van Kerstmis eerst komend.(vanwege overbedeling bij de erfdeling)


<8>

Hij was gehuwd met N.N., dochter van Jan Willem Henricx en Heylwych.

7  waarschijnlijk Lijsken Ariens.

8  waarschijnlijk Mariken Ariens.


Generatie II

(tot 1595)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren in 1564.

II-A  Jan Adriaen Peter Lamberts, zoon van Adriaen Peter Lamberts (I).

26 april 1561:
Jan Ariaen Peetersz. heeft gelost een halve bunder hooiveld rijdende tegen een ander halve bunder beemd en het andere jaar tegen de helft van vijfvierde bunder beemd in Dinther op Vorstenbosch, tussen erf. Willem van Dorre, a.z. Hanrick Jan Hanricx, e.e. de Leijgraeff totten dries Willems van Dooren, welke halve bunder Hanrick Deelisz. onze mede-schepen gekocht had van Ariaen Peeter Elyasz.
Jan Ariaen Peeter Lambertsz. heeft beloofd aan Jacop Peeter Hanricx 25 gld. met een mauwer rogge

<9>
1569:
In het kohier tot inning van de lesten (100ste) en mede van den 10de en 20ste penning staat:
Jan Ariaens heeft huys ende hof met vijf loopensaet lants en eenen halven buenre hoyvelts quaets lants verhuert Andries Jacopszn. siaers voer vijf caroly guld en iii rogghe....ii mudde rogs i vim stroos 3 eycke boome geschat het tstuck op v stv.

<10>Vervolgens in het zelfde kohier:
Jan
Ariaens op Vorstenbosch heeft huys ende hoff met een mudsaet lants daer toe behoorende geschat het loopsense op xxvi stv.

Noch daer toe in groesen twee buenre quaet hooch onnut velt onder Nistelre ende Dinter gheleghen siaers...
xi boomen geschat het tstuck op vi stv.

<11>

Van hem en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Adriaen Jan Adriansz., zie III-A.

2  Marijken Jan Adriaens., zie III-B.

3  Anna Jan Adriaens..

Zij was gehuwd met Jan Joosten.

4  Jan Jan Adriaensz. van Dinther is geboren rond 1564, zie III-C.

II-B  Peter Adriaen Peter Lambertsz., zoon van Adriaen Peter Lamberts (I).

13 februari 1560:
Peter zoon Ariaen Peter Lambertsz. aan Dirck Peters de Jonger een sester rogge in de hoogtijd van Sint Peter "ad cathedra" (= 22 februari) over een jaar, te lossen met 13 car. gld.
schepenen Rutger Jansz. en Wijnand Jan Suyskens.

<12>
13 januari 1560:
Peeter en Elyas zonen Ariaen Peter Lambertsz. hebben beloofd als schuldenaars principaal op al hun goederen,te betalen aan Jan Rave, drossaard tot Heeswijk en rentmeester een pacht die Jacop Arts beloofd had aan de v.z. drossaard vanuit de hoeve gelegen te Dinther en toebehorende de heer van Heeswijk en Dinther.
datum 13 januari 1560 stillus Leodiensis (=kerststijl), scabini ut supra (= Willem van Dorre en Hanrick Deelisz.)

<13>
15 juni 1560:
Peeter
zn. Ariaen Lamberts. (!) heeft beloofd heer Ariaen Cornelisse van (?) priester een malder rogge bossche maat en tot Dinther te betalen met hoogtijd van Sint Jan Baptistdag (= 24 juni) nu naastkomend over een jaar en een malder rogge met Sint Jan Baptist over twee jaar met 25 car. gld, elk van 20 st. het stuk.

schepenen Ot Costen en Wijnand Jan Suyskens.

<14>
1569:
Peeter
Ariaen Peeters heeft huys en de hof met x loopensaet lants sommich onder Vechel gheleghen geschat het loopense op xviiistv.

Noch 1 buenre hoyvelts onder Veghel gheleghen gheschat op ...iii mud rogge...ii guld. geschat tegen den buenre op ii guld.

<15>

Van hem en een onbekende vrouw zijn acht kinderen bekend:

1  Goetschalke Peter Ariens.

Zij was gehuwd met Matheus Lenarts.

2  Lijsken Peter Ariens.

3  Ariken Peter Ariens.

4  Heijlken Peter Ariens.

5  Marijken Peter Ariens.

6  Truyken Peter Ariens.

7  Jan Peter Ariens, zie III-D.

8  Aerken Peter Ariens, zie III-E.

II-C  Claes Ariaen Peter (Lamberts), zoon van Adriaen Peter Lamberts (I).

26 april 1560:
Jacop Aertsz. heeft verkocht aan Claes zoon Ariaen Peetersz. een heel huis, hof, hostat met erf daar aangelegen, groot 7 lop. gelegen in de parochie van Dinther op Vorstenbosch, e.z. Willem van Dorre, a.z. Danelt Hanrick Lamberts, e.e. Willem van Dorre, a.e. de straat, met nog een stuk zaailand groot 3 lop. gelegen binnen de parochie en de plaats vz. tussen erf.van Jan Ariaens e.z. en Gijb Elen a.z. strekkende van erf. Willem van Dorre tot op de gemene straat, nog een stuk land groot ca. 3 lop. met een hooiveldje en busselke aangelegen ter plaatse vz. tussen erf. Hanrick Ariaens met meer anderen e.z. en de gemeinte van Nistelre a.z. strekkende van erf Rob Jan Robben tot erf. Claesz. koper en Jacob vz. verkoper heeft op vz. huis etc. een jaarl. pacht van 27 vaet rogge Bossche maat en aldaar te leveren aan de Heilige Geest en een grondcijns van 5 st. en 1 ort etc.
Claes z.v.w. Ariaen Peetersz. heeft beloofd aan Jacoppen Aertsz. 106 car. gld te betalen met hoogtijd van Onze Lieve Vrouwe Lichtmis naastkomend.
datum et scabini ut supra (= 26 april 1560, Willem van Dorre en Hanrick Deelisz.)

<16>Deze inschrijving wordt voorafgegaan door de onderstaande en zal wel op dezelfde persoon betrekking hebben nl.:
Claes z.v.w. Peeter Ariaensz.(! omdraaiing naam?) heeft verkocht aan Hanrick Deelisz. onze mede-schepen, tot behoef van de kinderen van Claes Deelisz. een jaarl. erf. cijns van drie car. gld. te betalen jaarl. met hoogtijd van Sinte Philips en Jacobsdag (= 1 mei) vanuit een huis en hof en erff. groot 7 lop. gelegen binnen de parochie van Dinther op Vorstenbosch gelegen e.z. Willem van Dorre a.z. Danelt Hanrick Lamberts, e.e. Willem van Dorre, a.e. de straat,idem uit een akker zaailand groot ca. 7 lop. gelegen binnen de parochie en plaats vz. tussen erf. Hanrick Ariaens e.z. en erf. Elyas Ariaensz. a.z. strekkende van de gemeinte van Nistelre tot de gemeinte van Dinther etc.
datum et scabini ut supra (= 26 april 1560, Willem van Dorre en Hanrick Deelisz.)

<17>
13 januari 1561:
Claes Ariaen Peetersz. heeft beloofd aan Jacop Aertsz. 6 car.gld. te betalen in hoogtijd van O.L.V. Lichtmis (= 2 februari) eerstkomend en vervolgens ieder jaar, te lossen met 100 derzelve.

<18>
1569:
Claes Ariaen Peeters heeft huys ende hof xii loopense lants met 1 buenre hoyvelts gheschat op het loopense .....
30 boomkens geschat het stuck op 11 stv.

<19>

Van hem en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Jacop Claes Ariensz., zie III-F.

2  Jan Claes Ariensz., zie III-G.

3  Adriaen Claes Ariensz..

13 november 1624:
Adriaen zoon Claes Adriaens belooft aan Jan Jan Adrianesz. een erfelijke cijns van 7 car.gld. uit een akker zaailand groot 6 lop. gelegen in de parochie van Dinther op Vorstenbosch en van een akker zaailand groot 2 1/2 lop. gelegen als voren. Hij mag de cijns lossen met 111 gld.
in de marge de 111 gld. zijn gelost door Aert Gerits Jansz. inwoner op Vorstenbosch in 1635.

<20>

II-D  Elyas Ariaen Peter Lamberts, zoon van Adriaen Peter Lamberts (I).

13 januari 1560:
Vermeld worden Peeter en Elyas zonen Ariaen Peter Lamberts. zie bij Peeter.

<21>
11 november 1561:
Ellyas
zoon Ariaen Peters heeft beloofd Geerden zn. Jan in Loosbroek 1 1/2 gld te betalen met hoogtijd van St. Katerijnsmis (= 25 november) eerst komend en 1 1/2 gld. te betalen met zelfde hoogtijd nu naastkomend over een jaar en 1 1/2 gld. te betalen met zelfde hoogtijd naastkomend over twee jar met 25 car. gld. elk stuk van 20 st. te betalen voor de naaste Vrouwe Lichtmisddag (= 2 februari) daar naast.

schepenen: Rut Jansz. en Henrick Deelisz.

<22>
1569:
Elias
Ariaen Peeters heeft vier loopensaet lants ende een halve buenre hoyvelts gheschat op xx stv. 1 mud rogge i cijns

xv boome geschat het stuck op 4 stv.

<23>

Van hem en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Ariaen Elyas Ariens.

27 mei 1609:
Arien zoon Elias Ariens, Hendrik Peters als man van Anneken, Joris Gerits als man Tonisken, Goijaert Jansz. als man van Gertruijt allen wettige dochters van Elias Ariens hebben verkocht aan Lauyreijns Costen Henricksz. de vier gedeelten van een akker zaailand groot 6 lop. ter plaatse Vorstenbosch, e.z. Jacob Claessen, a.z. Henrick Ghielensz., van de gemeynte van Dinther aan die van Nistelre, met nog een drievierde deel van een kempke zaailand ter plaatse.

<24>

2  Catharina Elyas Arien.

Op 27 mei 1609 wordt Catharina aangeduid met de naam Gertruyt!

<25>

3  Tonisken Elyas Arien.

4  Anna Elyas Arien.


Generatie III

(van 1564 tot 1631)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren in 1584.

III-A  Adriaen Jan Adriansz., zoon van Jan Adriaen Peter Lamberts (II-A), is overleden voor 1595.

5 augustus 1595:
Momboor over de drie onmondige kinderen van Adriaen Jan Adrianes verwekt bij Henricxken dochter Thomas Wijnen is in plaats van Anthonis Welten ende Henrick Ariens henne afgestorven momboren gestelt Matheeus Lenaertsz. wonende binnen Dinther en Peter Ariens binnen Uden, omme met Jan Hendrick Sijmons ende Jan zoon Jan Ariens te vorens momboren, hebben verkocht aan Peter Geeritsz. eenen acker zaailand groot omtrent vijff lop. op Vorstenbosch in Dinther e.z. Jannen Claessen, a.z. Welt Roovers strekkende van de erf. Willem Adriaen Peters tot op de straat, aangekomen via koop van de momboren onmondige kinderen Thomas Wijnen op 20 januari 1581. Jan Thonis Goyaerts man van Mechtelt en Marten Jansz. man van Eerken beide dochters van Thomas Wijnen hebben geld dat ze tegoed hadden van bovenstaande momboren ontvangen.
Peter Adriaens wonende op Vorstenbosch onder Uden gehuwd met Geertken ook, Claes zone Thomas Wijnen heeft ook zijn portie gehad, Henrick Claessen gehuwd met Thonisken dr. Thomas Wijnen is ook betaald.

<26>
27 juni 1607:
Deling
tussen de kinderen Arien Jan Ariens en Henricken dochter Thomas Wijnen, te weten Jan, Tonisken en Mathijs Willem Aerts van Goch als man van Jenneken.

Jan krijgt het huis, hof met een mauwersaets lants op Vorstenbosch. e.z. erf. Jan Jan Ariens, a.z. Jan Joost Henrickx, e.e. kinderen Cost Hendrick Peters, a.e. de straat. Nog andere percelen.
Voor de andere twee kinderen een kamp zaailand, gen. den Heykamp, 12 lop. op Vorstenbosch onder Nistelre; een kamp hooiland, gen. het Eeusselken, op Vorstenbosch, e.z. de gemeynte van Dinther, a.z. kinderen Cost Heijnen en de H. Geest van Den Bosch, e.e. erf. Henrick Ghielens, a.e. Thij Jan Henricx.

<27>
4 juli 1607:
Mathijs Willem van Goch als man van Jenneken, de momboren over Jan en Tonisken, allen kinderen van Arien Jan Ariens, hebben verkocht aan Aert Jansz. van Goch een hooibeemd op Hazelberch, twee dagmaten groot, e.z. de Hazelberchsedijk, a.z. die Cromhorst, van de Cromhorst tot aan het erf. van de weduwe Thijs Henrick Delisz.

<28>
18 juli 1607:
Voornoemde Mathijs Willem Aerts van Goch verkoopt aan Rover Anthonisz. de helft van een groeskamp gen. het Eeusslen. (zie voor dit ook de erfdeling van 27-6-1607 )

<29>

Hij was gehuwd met Henricxken Thomas Wijnen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Tonisken Adriaen Jansdr..

18 mei 1611:
De
erfgenamen van Henrick Cost Henricks verkopen de helft van een kamp, genaamd het Eeusel, gelegen op Vorstenbosch bij het Duijnen Broexken, aan Henrick Jasper Jansen. Het was verkregen door aankoop van Tonisken Arien Jan Ariens.


<30>
27 juni 1619:
Willem Meuws voor zichzelf, Jan Joosten mede-schepen en Adriaen Wijnants Vercuijlen als voogden over Anthoniske dochter Arien Jan Adriaensz. hebben verkocht aan Jacob Claes Ariensz. haar gedeelte in een akker zaailand, groot 7 lopense onder Dinther op Vorstenbosch, e.a. Arien Claesz. a.z. Aleyt Jan Claesz., e.e. de koper, a.e. de straat, aangekomen van Agnees dochter Arien Jan Lambertsz., henne moeije (= tante).

<31>

Zij was gehuwd met Peter Henrick Symonsz..

2  Jenneken Adriaen Jansz..

Zij was gehuwd met Mathijs Willem Aertsz. van Goch.

3  Jan Adriaen Jansz. is geboren rond 1584.

27 juni 1607:
Jan verkrijgt bij de erfdeling van zijn ouders (zie voor het geheel aldaar):
het huis, hof met een mauwersaets lants op Vorstenbosch en nog andere percelen.

<32>
22 april 1610:
Jan zoon Arien Jansz. oud over 26 jaar, heeft verkocht aan Jan Jansz. van Gemert een huis, hoff met erff groot een malder zaailand, op Vorstenbosch gelegen, e.z. Jan Jan Ariens. a.z. Jan Joosten, van erf kind Cost Heijnen tot de gemeijte van Dinther, nog een akker groot 6 lop.; nog een stuk zaailand genoempt het vierdeelken metten hoeffken, 4 lop. groot ter plaatse. (verkregen bij de erfdeling van 27 juni 1607, zie hiervoor)

<33>

30 december 1610:
De ergenamen van Arien Peter Lambertsz. te weten:
Jan zoon van Jan Ariens, ook voor Jan Arien Jansz., Jan Joosten als man van Anna dochter Jan Ariens, Matheus Willem Aertsz.(van Goch) als man van Jenneken, Peter Henrick Sijmonsz. als man van Tonisken beide dochters van Arien Jan Ariens, Willem Meeussen verwekt bij Marijken Jan Ariens, Jacob en Jan zonen Claes Ariens ook voor broer Arien, Ariaen zoon Elias Ariens ook voor Catharina, Tonisken en Anna zijn zusters absent, Matheus Lenartsz. als man en momboor Goetschalcke dochter Peter Ariens, ook voor Heijlken, Marijken en Truyken zijn huisvrouws zusters, Peterken weduwe van Jan Peter Ariens voor haar twee onmond. kinderen, Jan Willem Ariens verwekt bij Aerken Peter Ariensz., Matheus Lenartsz. voor Ariken en Lijsken dochters Peter Ariensz., momb. voor de 7 kinderen Henrick Ariensz. en de twee kinderen Lenarts Ariens, de twee kinderen Lijsken Ariens, de erfgen. Mariken Ariensz,
verkopen aan Pauwel Gerart Jacobsz. een chijns van 3 gld. vanuit een huis, hof etc. op Vorstenbosch gelegen, welke chijns Jan Robben Petersz. als man van Ermgarde verkocht en beloofd heeft aan Jan Delis Jansz. als beschreven in een schepenbrief van Den Bosch van 9-12-1535, de verkopers aangekomen van oom Arien Peter Lambertsz.

<34>
12 juni 1619:
Jan Arien Jansz. heeft verkocht aan Jacob Claes Ariensz. zijn gedeelte in een akker zaailand van 7 lopense op Vorstenbosch. e.z. Arien Claes, a.z. Aleyt Jan Claessen, aangekomen via dood van Agneeske dochter Arien Jan Lamberts.( Zijn moeije= tante)

<35>

III-B  Marijken Jan Adriaens., dochter van Jan Adriaen Peter Lamberts (II-A).

Zij was gehuwd met Meeusen N.

Van hen is een kind bekend:

1  Willem Meeusen.

III-C  Jan Jan Adriaensz. van Dinther, zoon van Jan Adriaen Peter Lamberts (II-A), borgemeester te Dinther, is geboren rond 1564, is overleden voor maandag 7 april 1631. Hij werd hoogstens 67 jaar.

5 augustus 1595:
Jan
Jan Ariens mede momboor over de onmondige kinderen van Adriaen Jan Adriaens en Henricxken Thomas Wijnen. - zie verder aldaar.


<36>
5 februari 1601:
Jan
Jan Ariens heeft overgedragen aan Jan Henrick Jan Celen een obligatie van 75 gld. die jonker Adolff van Hoengen, genoemt Wassenberg onder zijn handteken heeft gegeven aan Willem van Grootvelt vanwege een gekochte os.


<37>
22 oktober 1601:
Aert zoon van Willem Aerts van Goch heeft overgegeven aan Jan Jan Adriaens een obligatie van 100 gld. als het dorp Dinther van wege Peter Henrick Dobbelsteijns gelooft heeft en schuldig is.

<38>
22 october 1602:
Aert
Willem Aertsen van Goch verkoopt de helft van een schuldbrief van 200 gld. welke hij gekocht had van Rutger Colen, lakenkoper te "s-Hertogenbosch, op het corpus van Dinther, aan Jan Wijnants. Deze verkoopt hem aan Jan Jan Adriaens.


<39>
6 november 1602:
Jan Jan Ariens is gehuwd met Magdalena dochter Mr. Peters van Herpen en Barbara.

<40>
16 juni 1603:
Rover
Antonissen Rovers als man van Ariken dochter Gerard Pauwels heeft verkocht aan Jan Jan Adrians een chijns van vier gld. en 10 stv. uit huis, hoff en land aan het Boege, e.z. Tonis Willems van Erp, a.z. Lijs Faessen van de gemeente tot erf. Tijs Henrick Delisz., nu toebehorende de erfgen. Lenaert Arntsz., de andere helft is van Jan Jan Adriaens, via koop verkregen van Henrick Sijmon Segers. dd. 6-6-1603.


<41>
13 juli 1604:
In
het register St. Jans en Kerstmisbeden van Dinther 1604 staat:
Gebr.
Jan Jan Ariens lant opte Campen 12 stv.

Gebr: zijn lant int Auvelt 7 stv.
Gebr. zijn land inden Ouden hoff 25 1/2 stv.
Jan Jan Ariens 6 stv.

<42>
5 april 1606:
Arien
Wijnants Vercuijlen zich ook sterk makende voor zijn mede-erfgenamen heeft verkocht aan Jan Jan Ariens een chijns van drie rijnsguldens uit een huis etc. 21 lop. groot aan het Boege, e.z. Henrick Peters de Junger. a.z. het kind van Aert Philipsz, strekkende van de straat tot op erf. Frederick Jan Tijssen.

Jan Jan Ariens heeft deze chijns verkocht aan Willemken wed. Willem Dirck Aertsz., dochter DaniŽl Willems.

<43>
27 juni 1607:
Jacob zoon Henrick Jan Jacobsz. gehuwd met Jacomine Everts en Lambertken, verkoopt aan Jan zoon Jan Ariens, zijn zwager, het vierde deel in alle goederen waarin hij gerechtigd is.

<44>
Op 27 juni 1607 en 22 april 1610 genoemd als belender op Vorstenbosch bij de erfdeling resp. verkoop van de kinderen van Adriaen Jan Adriaens- zie verder aldaar.

<45>
ca. 12 mei 1610:
Roeloff
Lambert Roeloffs heeft beloofd te betalen aan Jan Jan Adriaens een chijns van 4 gld. en 10 stv. vanuit huis etc. 3 lop. gelegen in die Verssche Hoeve, e.z. Anthonis Aertsz. a.z. en e.e. Adriaen Steven Lamberts a.e. aan de straat; nog een akker zaailand genoempt den Berchakker, een mauwersaet lants in de Boeckart, e.z. erf. Daem Ariens a.z. DaniŽl Huijben, e.e. de straat tot op de heer van Keerbergen.


<46>
31 januari 1611:
Claes Henrick Lambertsz. heeft beloofd aan Jan Jan Adriaens te betalen 7 gld. vanuit een huis etc. 18 lop. gelegen in de Lammerthoeve, e.z. en e.e. de straat, a.z. heer Beijs (= pastoor te Dinther) en Jan Jacob Ariens a.e. wed. Jan Scheenkens, de H. Geest van Heeswijk en de heer van Cloetinge.

<47>
25 februari 1611:
Daniel Lambert Danielsz. heeft beloofd te betalen aan Jan Jan Adriaensz. een chijns van 6 gld. en 5 stv. uit een huis, hof, hostat en erff. groot 14 lop. aan de Bijlshoek, e.z. Jan Arts de Snijder, a.z. en e.e. de straat, a.e. erf. Lambert Henrick Marcelisz.

<48>
30 december 1611:
Lambert
z.v.w. Roelof Verheijen ,wonende te Vorstenbosch onder Nistelrode, man van Catharina Hendrik Otten, verkoopt aan Jan Jan Adriaens een cijns van 8 caroli gulden en 15 stuiver, uit een akker, een malder groot, gelegen in Vorstenbosch, ter plaatse de Helling; de cijns moest op Nieuwjaarsdag betaald worden en kon met 135 gulden ineens ten alle tijden afgelost worden.


<49>
15 januari 1614:
Danielken weduwe Cost Otten, dochter Lambert Henricksz. heeft verkocht aan Lambert, Wijnand, Henrick, Otto, Willem, Lenart, Jacob en Arnd Jansz. van Goch als man van Heijlken, haar kinderen, de tocht in het vijfde deel van de helft van een hooibeemd, gen. de Roijbeemd, aan de Kilsdonkse molen, e.z. kinderen Gerard Lenartsz. a.z. en e.e. Lenart Jansz. de Snijder en Henrick Eliasz. a.e. de molenbeke.
De kopers verkopen het aan Jan Jan Ariensz.

<50>
17 april 1614:
Jan Jan Ariens heeft bekend dat hij bij wijze van erfmangeling aan Cornelis Henricx heeft overgedragen een akker zaailand groot 4 lop. in de Versch Hoeve gelegen in Dinther, verkregen van Anthonis Corstianese van den Bosch.

<51>
15 juli 1614:
Jacob Danielsz. van Uden als man van Marijken Gerard Hermans, heeft verkocht aan Jan Jan Ariensz. een chijns van 15 gld. vanuit een huis, hof etc. 20 lop. groot in de Lammerhoeffve, e.z. Willem Petersz., e.e. Jan Thijsz. tot de straat, volgens scheidingsbrief van 1577.

<52>
17-7-1616:
Jacob DaniŽls Jacobs van Uden als man van Maryken dochter Gerart Hermans heeft verkocht aan Jan Jan Ariensz. een cijns van 15 car. gld. op O.L.V. Lichtmis, vanuit een huis, hof en erf, in de Lammerhoeffven groot 20 lop. e.z. Henrick Lambert die Wyngartsche Hoeve gen. En meer anderen, a.z. Willem Peters, e.e. Jan Thijssen, a.e. de straat, welke cijns beloofd was door de momboren van de onm. kinderen Gerart Hermans op 1 april 1577.
Afgelost door Gerart Anthonissen bij Lambert Jan Jan Ariens op 16 maart 1650.
(doorgestreepte akte)

<53>
11 september 1619:
Willem Henrick Sijmonsz., oud 85 jaar, DaniŽl Huyben Rovers, oud 70 jaar, Willem Aert Loijen, oud 60 jaar, Arien Claes Ariensz, oud 55 jaar en Henrick Cost Otten, 43 jaar oud, Jan Wijnant Suijskens onze mede-schepen oud 57 jaar en Jan Jan Ariensz. ook onlangs borgemeester geweest, oud 54 jaar, geven getuigenis dat in hun leven van de nieuwe landen ooit gedurende het eerste jaar de tiende is geheven,
Ook Jacob Mathheussen schepen en borgemeester geweest.

<54>
15 oktober 1619:
Jan Hendricksz., Aert Henricksz. als man van Willemken en Adriaen Jacobsz. als man van Jenneken beide dochters van Henrick Willemsz., als erfgenaam van Aleydt dochter Jan Petersz. hebben verkocht aan Jan Jan Adriaens een cijns van 6 gld. en 5 stv. vanuit een huis, hof en erf groot een lopense tegenover de kerk, e.z. Henrick Delisz. en a.z. een weg, e.e. Lysken wed. Adriaen Jan Celen, a.e. de straat. Aleydt is deze rente aangekomen van Antonia Jan Petersz. huisvrouw van Jan Henricksz. van Zon.

<55>
3 juni 1620:
Aleydt weduwe Jan Claessen met zoon Lenart en Peter Jacobs haar zwager hebben beloofd te betalen aan Jan Jan Ariensz. een cijns van 6 gulden, vanuit een akker zaailand groot 5 lop. wezende een oude huisplaats gelegen op Vorstenbosch, e.z. erfgen. Welt Rovers en Peter Gerarts, a.z. Jan Cost Heynen, e.e. de gemeynte van Dinther, a.e. Jacob Claes Ariens en Jan Costen; nog vanuit een stuk zaailand groot 7 lopense e.z. Jan Cost Heynen, a.z. Aleydt vsz. , aangekomen in haar weduwlijke staat van de kinderen Willem Arien Petersz.
Gelost 25 april 1654.
(doorgehaalde akte)

<56>
16 september 1620:
Henrick Jansz. alias Doreman als man van Agnese dochter Jan Pauwels Jansz. heeft beloofd te betalen aan Jan Jan Ariensz. een cijns van 9 gld., vanuit een huis etc. aan de Opstal gelegen, e.z. Jan Wijnants, a.z. Dirick Jan Pauwelsz., e.e. de straat a.e. Bruno ter Herenhaeff, nog vanuit een halve akker zaailand den Bolck in het kerkveld, nog vanuit 1/4 deel van een stuk zaailand in den Boogart gelegen, e.z. Willem Jansz. Veerdonk, a.z. en e.e. erfgen. Van Keerbergen, a.e. wed. en kinderen Peter Jan Willem Gerarts.

<57>
25 april 1621:
Hendrik
Costen koopt van Jan Jan Adriaans het 1/4 middelste deel van de hooibeemd bij de watermolen van Kilsdonk; dit vierde deel had Jan Jan Adriaans een paar maanden eerder gekocht van Joost Geraerts Lenaerts (Pennings), een zwager van Hendrik Costen.


<58>
14 juli 1622:
Jan
zoon Jan Adriaens heeft verkocht aan Lamberd Willem Jan Goossens de helft in een hooikampke genaamd de Beke, gelegen in Veghel in de Hamptfoirt voor 250 gld.

Evert Jacob Everts als naaste bloedverwant van zijne huisvrouw wegen van Jan Jan Ariensz. heeft het bovenstaande vernadert.(Evert is de broer van Adriana de echtgenote van Jan Jan Adriaens)

<59>
N.B.: In RAD inv. nr. 40 staan zeer vele cijnsen en onroerende goederen die verkocht zijn aan Jan Jan Adriaens, deze zijn niet meer verder opgenomen. Zie ook de erfdeling op fol. 178vo t/m/ 190vo van de nalatenschap van Jan Jan Adriaens.

1625:
Henrick Peter Willems (van Dinther) verkoopt een chijns aan Jan Jan Ariens

<60>
maart 1629:
In een remissiebrief wordt een verhaal vertelt van dood door schuld op Vorstenbosch ten huize van Jan Jan Ariens borgemeester van Dinther gepleegd door Jan Corst Hendrixken op Jacob Geerarts.

<61>
29 augustus 1631:
Erdeling van de kinderen Jan Jan Adrianes, verwekt bij Arijken dochter Jacop Everts, met name: Lambert; Jan Wijnand Suijskens momboor over Adriaen; Ghijsbert Peters van Leyen en Evert Jacobs momboren over onmondige kinderen Peter Ghijsberts van Leyen gehuwd met Catharina dochter Jan Jan Ariens; momboren voor Anthonisken, momboren Jacomijntken en Merijken. Voor Adriaen een half huis en brouwhuis, hof en aangelag in het dorp tussen erve Hendrik van de Leemput en de straat, e.e. de straat a.e. Jan Wijnand Suijskens; voor Jacomijntken de andere helft.

<62>
5 november 1698:
Op
deze datum verschenen voor de Eindhovense schepenen de sieurs Jan Jansen Conincx den ouden, inwonende burger en koopman, oud ca. 88 jaar, Henrick David Smits, burger en koopman, oud ca. 86 jaar, Jan Peters van de Gevel, oud borgemeester, oud ca. 70 jaar, Dirck de Lauwre, koopman en burger, oud ca. 68 jaar, en juffrouw Anna van Taterbeecq oud ca. 81 jaar, weduwe van sieur Anthony Geraerdts Gruijthuijse, in zijn leven borgemeester der stad, allen burgers en inwoners "van seer goedt comportement" en staande ter goeder naam en faam bekend.

Zij verklaren ter instantie van juffrouw Anna Nuijts, weduwe van sieur Peter van Leijen, tegenwoordig wonende binnen de stad Luik, dat zij goed gekend hebben de zes kinderen van Jan Jan Ariens van Dinter en Adriana Everts, in hun leven gewoond hebbende te Dinther (kwartier van Maasland), m.n.:
Catharina, Anthonetta, Maria, Jacomina, Lambert en Adriaen.
( het vervolg, waarbij verwezen wordt naar deze kinderen, wordt vermeld aldaar)

<63>

Hij was gehuwd (1) met Magdalena Petersdr. van Herpen, dochter van Peter van Herpen en Barbara. Magdalena Petersdr. is overleden voor woensdag 27 juni 1607.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan van Dinther, wonende te Boekel.

15 januari 1614:
DaniŽlken
weduwe Cost Otten staat de tocht af aan haar kinderen en haar kinderen verkopen vervolgens 1/5 deel van de helft van een hooibeemd, genaamd de Roijen Beemd bij de Kilsdonkse molen aan Jan Jan Jan Ariens.


<64>
14 juni 1625:
Jan
Jan Jan Adriaaens verkoopt aan Hendrik Cost Otten 1/4 deel van een akker zaailand, hem aangekomen van Maria, de weduwe van Adriaan Otten, zijn grootmoeder.


<65>N.B.: Het is niet zeker welke grootmoeder bedoeld wordt waarschijnlijk die van moederszijde uit het eerste huwelijk van zijn vader. De transacties genoemd met deze familie Otten vinden alleen bij hem plaats en niet bij zijn halfbroers en zusters.

10 juli 1625:
De
kinderen en kleinkinderen van de vier broers van Adriaen Ot Costen als zijn erfgenamen verkopen een huis en hof, vierlopense groot, gelegen aan het Kerkveld, en een perceel land te Dinther aan Jan Jan Jan Ariens, (kleinzoon van Maria, de weduwe van Adriaan Otten). Tevens een jaarlijkse pacht of cijns van 3 gulden, verlopende op Sint Jansdag (= 24 juni) aan Hendrik Willem Hendriks en Jan Jan Jan Ariens, ieder voor de helft.


<66>
5 maart 1629:
Lambert
Cost Otten verkoopt aan Jan Jan Jan Adriaans een jaarlijkse cijns van 8 gulden uit een akker zaailand van 7 lopense gelegen in de Lammerheuvel, jaarlijks te betalen op 10 maart.


<67>
12 april 1631:
Lambert
Cost Otten verkoopt aan Jan Jan Jan Adriaans een cijns van 3 gulden uit het perceel als hiervoor.


<68>
9 februari 1633:
Jan
Jan Jan Adriaens heeft verkocht aan Jan Claes Adrianes een stuk teulland op ten Langencamp op Vorstenbosch, groot 5 1/2 lopens.


<69>
9 februari 1633:
Jan
Costen Henricks koopt van Jan Jan Jan Adriaans een perceel teulland, groot 9 lopense, gelegen te Vorstenbosch (aan ene zijde Laureyns Costen), belast met 10 vaten rogge aan het Convent van St. Geertruyt te Den Bosch, 11 vaten rogge aan het altaar van St. Theobald en St. Barbara en 5 vaten aan de kapel van Ten Boogaerde.

In hetzelfde jaar werd dit perceel vernadert door Lambert Jan Jan Adriaens (halfbroer van Jan)

<70>
9 februari 1633:
Jan zoon Jan Jan Adriaens heeft verkocht aan Welt Anthonissen een beemd gen. den Steeghbeemd, groot 5 vierendeel bunders, gelegen op Vorstenbosch, e.z. Jan Wouters en Adriaen Jan Jan Adriaens, a.z. Jan Peeters, e.e. Lambert Leunis, a.e. de gemeijnte van Dinther.

<71>
9 februari 1633:
Jan
Jan Jan Adraiens heeft verkocht aan Jan Wouters voor de helft, en Adriaen Jan Jan Adrianes de andere helft van een hooibeemd gen. Cuypersbeemd, groot 1 1/2 bunder, gelegen op Vorstenbosch, e.z. Thonis Aerts, a.z. Welt Anthonissen en e.e. de gemeijnte van Dinther a.e. een hooibeemd gen. de Hoeve(?).


<72>
13 maart 1638:
Jan
zoon Jan Jan Adriaens heeft verkocht aan Peeter Jan Michiels een akker teulland met het weiland en de houtwas daarbij behorende, gelegen aan het Beuge, e.z. Peeter Jan Michiels, a.z. erfgen. Roeff Adriaens, e.e. de Aa, a.e. de gemeijte van Dinther.


<73>
18 maart 1639:
Jan
z.v. Jan Jan Adrianes wonende op Boeckel verhuurt huis, hoff, boomgaard en een stuk land genaamd den Vogelsanck te Dinther aan Aert Cornelissen.


<74>
6 april 1651:
Jan Jan Jan Ariens en Cornelis Aertsen als eigenaars van hunnen oude hoffstadt (acker) genaamd den Vogelsanck contra jonker Gijsbert van der Schaut betreffende een weg, die afgesloten wordt door laatsgenoemde "Soo dicmael als sij 't selve tot cultiveringe vande voors. hoffstat nodig hebben, te doen openen ".
RAD inv. nr. 13 ongefol. RAD inv. nr. 2 fol. 102 #
<75>

Hij was gehuwd (2) met Adriana Jacobs Evertsdr., dochter van Jacob Everts en Lambertken.

19 maart 1626:
In
een attestatie zeggen Gerart, 32 jaar, en Lenart 26 jaar, dat ze hun ouders Rutger Willems en Lemken Wijnant Suijskens verschillende keren hebben horen zeggen, dat Jan Wijnants hun broer/zwager, van Jan Jacob Everts alias gen. Jan van Dynther, het aanpaert van de brouwgetouwe of brouwketel heeft gekocht.


<76>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

2  Adriaen van Dinther, zie IV-A.

3  Maria van Dinther.

13 februari 1635:
Geerart
Peeters heeft verkocht aan Lenart Rutten als voogd over Maria dochter Jan Jan Adriaens een cijns van 2 gld. en 15 stv. vanuit een stuk akkerland groot 4 lopens in het Kerkveld, e.z. Dirck Janssen Dortman, a.z. Geerart Jansen Smit, e.e. de verkoper, a.e. de vicarie van Dinther.


<77>
In de verklaring voor schepenen van 5 november 1698 ( zie daar voor Jan Jan Adriaens van Dinther de vader) wordt vermeld:
Marije van Dinter is getrouwd geweest met sieur Jacob van Iperen, koopman te 's-Hertogenbosch.

Zij was gehuwd met Jacob van Iperen. Jacob, koopman te Den Bosch.

4  Lambert van Dinther, kloosterling bij de Predikheren te Mechelen.

1633:
Lambert
Jan Jan Adriaens vernadert een verkoop gedaan door Jan Jan Jan Adriaans (zijn halfbroer) aan Jan Cost Henricks. Zie bij Jan.


<78>
13 februari 1635 (?):
Marten Aert Driessen heeft verkocht aan Lambert Jan Jan Adriaens een cijns van 5 gld., vanuit een huis, hof en aangelag aende Pelsheuvel, groot een mudsaet, e.z. Servaes Henricx, a.z. Catharina wed. Michiel Jacobs, e.e. de Mortel, a.e. de gemeijnte van Dinther, belast met diverse cijnsen, o.a. drie oude grooten aan de vicaris van Dinther.

<79>
20 maart 1641:
Willem
Anthonis Welten heeft verkocht aan Lambert zoon Jan Jan Ariens een cijns van 10 gld. vanuit een huis, hof en angelegen landerijen groot 3 maldersen ter plaatse op Vorstenbosch e.z. Welt Anthonissen, a.z. de gemeijn stege, e.e. Peter Geraerts, a.e. de gemeijte van Dinther, nog vanuit een stuk land groot een sesterse gen. het Kampke, b.z. Welt Anthonissen, e.e. Welt Anthonissen, a.e. de gemeijte belast met een cijns van drie malder rogge aan het klooster van de Uilenburg o.a.


<80>
30 juli 1641:
Jan Cost Henricks koopt van Lambert zoon Jan Jan Adriaens een perceel teulland groot 6 lopense, gelegen op Vorstenbosch gen. de Schaege, e.z. Jan Janssen van Gemert, a.z. erfgen. Jan Janssen, e.e. Laureys Costen, a.e. de gemeijnte van Dinther. a.e. de gemeijnte van Nistelroij.

<81>
juni 1645:
Lambert van Dinther z.v.w. Jan Ariens van Dinther, helft in land te Schijndel.

<82>
6 juli 1657:
Testament
van Lambert Janszoon van Dinther. Hij legateert aan Rombout van Nuvel te Mechelen; aan Peter van Leyden zijn neef (= zoon van zijn zuster Catharina) aan Adriaantje ( diens halve zuster, dochter van Catharina en Hendrik Spierings); aan Jan Dirkszoon van den Bour (zoon van Dirk en Jacomijn van Dinther zijn zuster); aan Jacop van Peer (van Iperen) te 's-Hertogenbosch man van Maria van Dinther zijn zuster; Adriaan van Dinther zijn broer; Antonetta van Dinther zijn zuster vrouw van Abraham van Courssel te Eindhoven; aan Jan Jansse van Dinther zijn halve broer te Boekel.


<83>
18 augustus 1663:
Aalken van den Gruythuis vrouw van wijlen Adriaan van Dinther; Jacob Lambert van der Dussen man van Jenneke Abrahamsdr. van Courssel (ex matre Antonetta van Dinther); NN (= Frans) van Flodrop man van wijlen Antonetta van Dinther; allen erven van wijlen Lamert van Dinther.

<84>
Op 5 november 1698 wordt over hem vermeld in de verklaring voor schepenen van Eindhoven. (zie ook bij zijn vader Jan Jan Adriaens van Dinther)
Lambert van Dinter heeft theologie gestudeerd," zijnde een jonghman van een seer treffelijck ende deughtsaem leven", die zijn kost had gekocht bij de paters Predikheren binnen de stad Mechelen en is aldaar gestorven, "nog jongman zijnde". Hij heeft in zijn leven veel geld bijeengebracht voor de opbouw van het nieuwe klooster der genoemde predikheren.

5  Anthonetta van Dinther, zie IV-B.

6  Jacomina van Dinther, zie IV-C.

7  Catharina van Dinther, zie IV-D.

III-D  Jan Peter Ariens, zoon van Peter Adriaen Peter Lambertsz. (II-B), is overleden voor 1610.

Hij is overleden voor 1610 en heeft 2 onmondige kinderen.

Hij was gehuwd met Peterken.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N..

2  N.N..

III-E  Aerken Peter Ariens, dochter van Peter Adriaen Peter Lambertsz. (II-B).

Zij was gehuwd met Willem Ariens.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Willem Ariens.

III-F  Jacop Claes Ariensz., zoon van Claes Ariaen Peter (Lamberts) (II-C), is overleden voor donderdag 6 juli 1623.

juni 1617:
Verkopen van de gemeynt van Dinther met toestemming van de prelaat van stukjes land o.a. op Vorstenbosch aan Jacob Claes Ariensz., groot 1 roeye waarp hij een schop gezet heeft.

<85>
12 juni 1619:
Jan Arien Jansz. heeft verkocht aan Jacob Claes Ariensz. zijn gedeelte in een akker zaailand van 7 lopense op Vorstenbosch, e.z. Arien Claes, a.z. Aleyt Jan Claessen, aangekomen via de dood van Agneeske dochter Arien Jan Lamberts.(= henne moeije dus tante), belast met een jaarl. cijns van 12 vaten rogge en 5 st. schepenen waren, Jan Wijnen, Aert Jansz., Willem Jansz. en Jan Gouaerts.

<86>
27 juni 1619:
Willem Meuwsz. voor zich zelf, Jan Joosten mede-schepen en Adriaen Wijnants Vercuijlen als voogden over Anthoniske dochter Arien Jan Adriaensz., hebben verkocht aan Jacob Claes Ariensz. hun gedeelte in een akker zaailand groot 7 lopense onder Dinther op Vorstenbosch, e.z. Arien Claesz., a.z. Aleyt Jan Claesz., e.e. de koper, a.e. de straat, aangekomen van Agnees dochter Arien Jan Lambertsz. henne moeije.Schepenen waren Jan Wijnen en Jan Jacobs.

<87>
6 juli 1623:
Deling van de kinderen en erfgenamen van Jacob Claes Adriaensz.:
Huis hoff en akkers op Vorstenbosch aan de kinderen van Jacob Danielsz. bij Ariken dr. Jacob Claes Adriaensz. en Jan Jacobsz. en Jan Claesz. als hun momboren
voorts aan Claes Jacobsz. huis en akkers op Vorstenbosch.

<88>

Van hem en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Claes Jacop Claesz..

26 januari 1618:
Aryken
weduwe Goossen Goossens heeft verkocht aan Henrick en Peter haar zonen de tocht in een 8ste deel van een bunder hooiland op Hazelberg, e.z. de kinderen Symon Huyben, a.z. de Beekgraeff, van de Cromhorst tot op erf. Jacob Jansz., rijdende jaarlijks.

vervolgens:
Henrick en Peter zonen Goossen Goossens hebben dit gedeelte verkocht aan Claes Jacob Claes Ariensz.
schepen waren Jan Wijnen, Lambert Henricks en Aert Jansz. van Goch.

<89>
8 maart 1631:
Deling van de kinderen en erfgenamen Jacop Claes Adriaensz. van enige percelen die tussen de voorn. kinderen en erfgenamen ongedeeld zijn gebleven bij de deling van 7 juli 1623 tussen Claes Jacopsz. en de kinderen van Jacob DaniŽlsz, bij Ariken dr. Jacob Claes Adriaensz.

<90>

2  Jan Jacob Claesz..

3  Ariken Jacob Claesdr..

6 juli 1623:
Jan
Jacob Adriaensz. (moet zijn Jan Jacob "Claes" Adriaensz.?) en Jan Claes Adriaensz. als momboren over de onmondige kinderen van Jacob DaniŽl Jacobsz. verwekt bij Ariken dr. w. Jacob Claes Adriaensz. hebben aan Jan Jan Adriaensz. een cijns verkocht van 3 car. gld. vanuit een huis hoff etc. liggende te Dinther op Vorstenbosch tussen erf Claes Jacob Claesz. e.z. en de Bontwerkershoeve a.z. etc.


<91>

Zij was gehuwd met Jacob DaniŽl Jacobsz..

III-G  Jan Claes Ariensz., zoon van Claes Ariaen Peter (Lamberts) (II-C).

3 juni 1620:
Aleydt weduwe Jan Claessen met zoon Lenart en Peter Jacobs haar zwager hebben beloofd te betalen aan Jan Jan Ariensz. een cijns van 6 gld. vanuit een akker zaailand groot 5 lop. wezende een oude huisplaats gelegen op Vorstenbosch, e.z. erfgen. Welt Rovers en Peter Gerarts, a.z. Jan Cost Heynen, e.e. de gemeijnte van Dinther, a.e. Jacob Claes Ariens en Jan Costen; nog vanuit een stuk zaailand groot 7 lopense e.z. Jan Cost Heijnen, a.z. Aleydt vz., aangekomen in haar weduwelijke staat van de kinderen Willem Arien Petersz.
in de marge: 30 april 1636, Adriaen zoon Jan Jan Adrianes heeft deze rente overgedragen aan Adriaen Jan Claessen met 5 jaren achterstand.
en: de erfgenamen van Adriaen Jan Claassen verklaren van deze rente te zijn voldaan op 25 april 1654.

<92>

Hij was gehuwd met Aleydt.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Lenart Jan Claesz..

2  Adriaen Jan Claesz..


Generatie IV

(van 1584 tot 1659)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1640 en 1654. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Eindhoven (9x).

IV-A  Adriaen van Dinther, zoon van Jan Jan Adriaensz. van Dinther (III-C) en Adriana Jacobs Evertsdr., lakenkoopman, borgemeester te Eindhoven.

De weduwe van Adriaen van Dinter is gegoed voor 2000 gld.
Adriaen Janssen van Dinter, poorter 1638, borgemeester 1640/41, lid van de gilde van St. Catharina, deken 1635, koning 1633 en 1648, bezit in 1650 een huis, overlijdt 1664 (mz. 1663) , trouwt Allegonda/Aleydis Gruythuysen, waaruit gedoopt: (zie bij de kinderen)
Zijn kinderen Antonetta (begijn te Leuven, overlijdt aldaar 5 jan. 1703), Catharina, Gerard (man van Maria van Lieshout) en Helena (weduwe van Jan DaniŽl Cuypers, verkopen 12 september 1678 twee huizen te Eindhoven, ťťn aan de koopman Jan Ysbrants van Ennetten voor 925 gld. en ťťn aan Symon DaniŽls van Strijp voor 442 gld.

<93>
30 april 1636:
Adriaen
Jan Jan Adriaens verkoopt aan Lenaert Jan Claessen een cijns van 6 gld. vanuit een akker zaailand groot 5 lopense wezende een oude huisplaats op Vorstenbosch, e.z. erfgen. Melt Roovers en Peeter gerarts, a.z. Jan Corst Heynen, e.e. de gemeijte van Dinther a.e. erve Jacob Claes Adriaens en Jan Costen; nog vanuit een stuk zaailand, groot 7 lopense ter plaatse voorsz. beide aangekomen door Aleyt weduwe Jan Claessen van de kinderen Willem Adriaen Peterssen in haar weduwestaat op 3 juni 1620, en toebedeeld aan Adriaen bij erfdeling tussen de erfgen. van Jan Jan Adriaens op 29 augustus 1631.


<94>
13 juni 1636:
Adriaen
z.v. Jan Jan Adriaens een cijns van 12 gld. vanuit een huis, hof, schuur en aangelag groot 3 mudsaet aan de Heilaren gelegen, e.z. Mathijs Willem Peters, voorts rondom in de gemeijnte van Dinther en de gemeijne straat van Dinther, aangekomen via erfdeling van Jan Jan Adriaens op 29-8-1631 en door hem aangekomen van Peter Hanrick Peterssen op 2-11-1624, aan de Tafel v/d H. Geest van Dinther.


<95>zelfde datum een cijns van 6 gld. zelfde onderpand aangekomen van Peter Hanrick Peters van 11-3-1625, aan de Tafel v/d H. Geest.

<96>
18 maart 1639:
Adriaen
z.v. Jan Jan Adriaens en Jacomina (zijn zuster) gehuwd met Dirck Dircx van Boer, verkopen een schoone herberge, huys, hoff, boomgaard, brauwhuys met brauwketel en teulland, gebruikt door Evert Jacobs, gelegen in 't derpt tussen erve Jacob Roeloffs en de straat e.e. erf Jan Wijnand Suyskens a.e. de straat, de koper is Elias Janse van Laerschot.


<97>
18 maart 1639:
Adriaen Jan Jan Adriaens en Dirck Dircx van de Boer als man van Jacomina dochter Jan Jan Adriaens hebben verkocht aan Joost Joost Joosten, een akker groot 6 lopense .e.z. jonker Bruno (Ter Heerenhaeff), a.z. de Capellanie van Dinther, e.e. de Middelweg, a.e. de Capellanie van Dinther.

<98>
9 december 1641:
Adriaen
Jan Jan Adriaens heeft verkocht aan Jacob Jacobs alias Brodt wonende te Uden, een hooibeemd gen. Cuypersveld.


<99>zelfde datum:
Jan Wouter Joosten heeft verkocht aan Adriaen Jan Jan Adriaens de helft van vsz. hooibeemd. Nota: Dat deze helft voorts tweemael is opgedragen voor schepenen van Dinther in 1636 en 1646 en nyet vindtbaer soo partijen verclaerden.

<100>
juli 1647:
Adriaen van Dinther, 1 mud rogge jaarl. uit onderpand tot Beek bij Aerle.

<101>
november 1647:
Adriaen van Dinther, 35 gld. uit huis bierbrouwer.

<102>
3 april 1648:
Adriaen
sone wijlen Jan Jan Adriaens van Dinther wonende tot Eyndhoven verkoopt een chijns van 27 gulden uit 2 huizen te Eijndhoven.(en huis aan de markt te Den Bosch?). Afgelost 12 januari 1661.


<103>
12 januari 1661:
Adriaen Jan Jan Ariense van Dinther wonende tot Eijndhoven verkoopt aan Anneke van Taterbeek wed. van Anthony Groothuyzen een chijns van 35 gulden uit 2 huizen te Eyndhoven aan de Botermerkt etc.

<104>
12 januari 1661:
Adriaen
Jan Jan Ariense van Dinther wonende Eyndhoven als man van Aelke d.v.w. mr. Geraerts Aertse van Nuenen, verkoopt aan Anneke van Taterbeek wed. van Anthony Groothuysen een chijns van 35 gulden uit huis en land groot ca. 40 lopense gelegen onder Nuenen. Terug betaald 7 oktober 1678.


<105>
In de verklaring voor schepenen van Eindhoven op 5 november 1698 ( zie ook bij zijn vader Jan Jan Adriaens van Dinther) wordt vermeld:
Adriaen van Dinter is getrouwd geweest met juffrouw Alegonda Gerard Gruijdthuijsen. Adriaen heeft altijd in Eindhoven gewoond en was koopman in lakens en daarboven borgemeester (1640/1641) der stad.

Hij was gehuwd met Allegonda Geraert Aertse van den Gruythuizen, dochter van Geraert Aertse van de Gruythuizen en Heylke Jan Fransen Gijsbrecht de Jonge.

(Voor haar huwelijken zie GTOB 1990 blz. 188, kwartierstaat van Kemenade)
Bij de erfdeling van de goederen van haar ouders op 8 oktober 1643 worden genoemd: Aert, Antoni, Jan Jansen Bluysen als man van Maryken, Adriaen Janssen van Dinther als man van Aldegonda, en Baudewijn Janssen van Hoeve als man van Anneke Geraartssen.
( GTOB 1991, aanv. kwartierstaat Strijbosch, bron: Nuenen R 30 fol. 41vo-42vo)

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Helena van Dinther is overleden voor maandag 12 september 1678.

Zij was gehuwd met Jan DaniŽl Cuypers.

2  Anthonetta van Dinther, begijn op het grote begijnhof te Eindhoven en begijn te Leuven, is overleden op vrijdag 5 januari 1703 te Leuven.

3  Francisca van Dinther is gedoopt op donderdag 26 januari 1640 te Eindhoven.

4  Adriana van Dinther is gedoopt op zaterdag 22 februari 1642 te Eindhoven.

5  Johanna van Dinther is gedoopt op woensdag 4 februari 1643 te Eindhoven.

6  Joanna van Dinther is gedoopt op zaterdag 17 februari 1646 te Eindhoven.

7  Maria van Dinther is gedoopt op zaterdag 23 mei 1648 te Eindhoven.

8  Gerard van Dinther is gedoopt op vrijdag 13 januari 1651, zie V.

9  Catharina van Dinther is gedoopt op vrijdag 23 oktober 1654.

Zij was hofdame van de hertogin van Lovigne te Pont a Mailou, gegoed te Aarle-Rixtel. Haar oom was Paulus de Conings

IV-B  Anthonetta van Dinther, dochter van Jan Jan Adriaensz. van Dinther (III-C) en Adriana Jacobs Evertsdr., is overleden 1659 of 1660.

26 juli 1644:
Adriaan van Dinther koopman in wollen lakenen, als oom van de vijf onmondige kinderen van w. Abraham van Coursel en Antonetta van Dinther.

<106>
5 november 1698:
In de verklaring voor schepenen te Eindhoven (zie verder bij haar vader Jan Jan Adriaens van Dinther) staat:
Anthonetta
van Dinter was eerst getrouwd met sieur Abraham Michielsen van Coursel, koopman van lakens en in zijn leven schepen van de stad Eindhoven (1635-1636, 1638 en 1640-1641), en daarna met sieur Francis Flodrop, als haar tweede man borgemeester (1655/1656) en koopman te Eindhoven.

Zij was gehuwd (1) met Abraham Michielsen van Coursel. Abraham Michielsen, koopman van laken en schepen van Eindhoven, is overleden voor dinsdag 26 juli 1644.

19 januari 1660:
Adriaen van Dinther en Dirk Willems van Uden; Adriaen Janssen van Dinter en Jacob Lamberts van der Dussen, momboren onm. kind Abraham van Coursell verwekt bij Anthonetta dochter Jan Jan Ariens.

<107>

Van hen is een kind bekend:

1  Jenneke Abrahamsdr. van Coursel.

Zij was gehuwd met Jacob Lambertsz. van der Dussen.

Zij trouwt (kerk) 1645 of 1646 (2) met Frans van Flodrop, zoon van Willem Fransz. van Flodrop en Anna Jan Aerts Leyten. Frans, koopman en borgemeester van Eindhoven, is overleden voor vrijdag 6 juli 1657 te Eindhoven.

Hij was lid van het Catharinegilde en lange tijd kapitein ervan. Ontvangen van Fransoys Flodrop van zijn bruygomschap 3 gl.

<108>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

2  Peter van Flodrop.

3  Abraham van Flodrop is gedoopt op zondag 20 januari 1647 te Eindhoven.

4  Anna Maria van Flodrop is gedoopt op maandag 27 december 1649 te Eindhoven.

5  Catharina van Flodrop is gedoopt op vrijdag 4 augustus 1651 te Eindhoven.

6  Wilhelmina van Flodrop is gedoopt op maandag 23 juni 1653 te Eindhoven.

IV-C  Jacomina van Dinther, dochter van Jan Jan Adriaensz. van Dinther (III-C) en Adriana Jacobs Evertsdr..

Op 5 november 1698 in de verklaring voor schepenen van Eindhoven ( zie daar over ook bij haar vader Jan Jan Adriaens van Dinther) wordt vermeld:
Jacomina van Dinter is getrouwd geweest met sieur Dirck van den Bour, koopman te en burger van Eindhoven.

Zij was gehuwd met Dirck Dirx van den Bour. Dirck Dirx, koopman.

zie ook bij Adriaen Jan Jan Adriaens.

Van hen is een kind bekend:

1  Jan Dircksz. van den Bour.

IV-D  Catharina van Dinther, dochter van Jan Jan Adriaensz. van Dinther (III-C) en Adriana Jacobs Evertsdr., is overleden voor donderdag 24 februari 1656.

10 december 1632:
Jonker Willem van Boshuysen heeft beloofd aan Jan Jan Ariensz. een cijns van zeven gulden en 10 stuivers vanuit een huis van playsantie, schuur, hof, boomgaard, teulland, heyland, groesland en houtwas aan elkaar gelegen in de Lammerhoeve rondom in de gemeijnte.
Hendrick Willem Spieincx als man van Catharina dochter Jan Jan Adrians en weduwe van Peter van Leyen voor de helft en Evert Jacobs voogd over de kinderen van Peter Gijsberts van Leyen verwekt bij Catharina voorzegd voor de andere helft hebben ontvangen van jonker Willem van Boshuijzen...(doorghehaalde akte)

<109>
In de verklaring voor schepenen van Eindhoven van 5 november 1698 wordt vermeld: ( zie bij de vader Jan Jan Adriaens van Dinther)
Catharina van Dinter is getrouwd geweest met sieur Peter van Lijen, koopman in beesten te Uden, vader van voornoemde Peter van Lijen, gehuwd met Anna Nuijts.

Zij was gehuwd (1) met Peter Gijsbert Petersz. van Leijden, zoon van Gijsbert Petersz. van Leijden en Lysken Peter Jan Wouters. Peter Gijsbert Petersz., koopman in beesten.

8 april 1598:
Gijsbert
Peters van Leijden als man van Lysken dochter Peter Jan Wouters is een rente van 3 gld. afgelost die hij uit erf van Jan Joosten hief.


<110>

Van hen is een kind bekend:

1  Peter van Leijden.

Hij was gehuwd met Anna Nuijts.

Zij was gehuwd (2) met Hendrick Willemsz. Spierings. Hendrick Willemsz. is overleden voor donderdag 9 maart 1656.

24 februari 1656:
Voor de twee onmondige kinderen van Hendrik Willem Spierings gehuwd geweest met Catharina dochter van Jan Jan Ariense, wordt er land verkocht.

<111>
9 maart 1656:
Adriaen van Dinther en Dirck Willems van Uden, momboren over de twee onmondige kinderen van wijlen Hendrick Willem Spierings en Catharina dochter van Jan Jan Ariens voor de helft en Peter van Leijden voor de helft van de Rutbeempt e.z. en e.e. de Aa, a.z. en a.e. de Rietgraaf en de Bulten.

<112>
januari 1663:
Adriaen Jan Ariens van Dinther wonend te Eindhoeven, 9 gld jaarl. onderpand Nistelrode als "stiefvader" ( hij is de oom) van Adriaentje d.v.w. Hendrick Spieincx en Catharina Janssen zijn huisvrouw.

<113>

Van hen is een kind bekend:

2  Adriaentje Spierings.


Generatie V

(van 1640 tot 1703)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen.

V  Gerard van Dinther, zoon van Adriaen van Dinther (IV-A) en Allegonda Geraert Aertse van den Gruythuizen, is gedoopt op vrijdag 13 januari 1651.

Hij was gehuwd met Maria Jacobsdr. van Lieshout.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Allegonda van Dinther, begijn te Leuven, is overleden op donderdag 8 maart 1742.

2  Catharina van Dinther, begijn te Leuven, is overleden op vrijdag 30 november 1742.

3  Maria van Dinther, begijn te Leuven, is overleden op zondag 20 oktober 1748.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 10 mei 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door N.L. van Dinther, Park Vossendijk 455, 3192 XH HOOGVLIET.

1)  RAD inv. nr. 39a blz. 314-315.

2)  RAD inv. nr. 39 blad 1-2

3)  RAD inv. nr. 39 blad 4

4)  RAD inv. nr. 39 blz. 8

5)  RAD inv. nr. 39a blz. 54

6)  RAD inv. nr. 39 blad 1, waarna vele akten van verdeling en beloften.

7)  RAD inv. nr. 39 blad 8

8)  RAD inv. nr. 39 blad 8

9)  RAD inv. nr. 38 blz. 2

10)  Oud archief Dinther inv. nr. 350 blad 9, het is niet zeker dat hij dezelfde is ald Jan Arianes op Vorstenbosch.

11)  als boven blad 32/33

12)  RAD inv. nr. 38 blz. 1

13)  RAD inv. nr. 38 blz. 7

14)  RAD inv. nr. 38 blz. 12

15)  Oud GA Dinther inv. nr. 350 blz. 13, kohier tot inning van de lesten 100ste en mede van den 10de en 20ste penning.

16)  RAD inv. nr. 38 blz. 2

17)  RAD inv. nr. 38 blz. 1-2

18)  RAD inv. nr. 38 blz. 8

19)  Oud GA Dinther inv. nr. 350 blz. 1, kohier tot inning van de lesten 100ste en mede van de 10de-20ste penning.

20)  RAD inv. nr. 40 fol. 93, doorgehaalde akte

21)  RAD inv. nr. 38 bla. 7

22)  RAD inv. nr. 39 blad 1

23)  Oud GA Dinther inv. nr. 350 blz. 2, kohier tot inning van de lesten 100ste en mede van de 10de en 20ste penning

24)  RAD inv. nr.39a blz. 281-282.

25)  RAD inv. nr. 39a blad 282-282.

26)  RAD inv. nr. 39a blz. 54-58

27)  RA inv. nr. 39a blz.248

28)  RAD inv. 39a blz. 249

29)  RAD inv. nr. 39a blz. 251

30)  RAD R 39a fol. 332.

31)  RAD inv. nr. 40 fol. 45vo

32)  RAD inv. nr. 39a blz. 248

33)  RAD inv. nr. 39a blz. 289-290

34)  RAD inv. nr. 39a blz. 314

35)  RAD inv. nr. 40 fol. 44, zie ook bij zijn zus Tonisken voor Agneeske als tante

36)  RAD inv. nr. 39a blad 54

37)  RAD inv. nr. 39a blz. 141

38)  RAD inv. nr. 39a blz. 153

39)  RAD inv. nr. 39a blz. 168 en 171.

40)  RAD inv. nr. 7 fol. 40vo

41)  RAD inv. nr. 39a blz. 171

42)  Oud GA Dinther lijst tot betaling van de gemeyne lasten en contributie van 1603 tot 1604, pag. 6 en 9 op de website van Jan van der Leest.

43)  RAD inv. nr. 39a blz. 228 en 229

44)  RAD inv. nr. 39a blz. 247

45)  RAD inv. nr. 39a resp. blz. 248 en 289

46)  RAD inv. nr. 39a blz. 295

47)  RAD inv. nr. 39a blz. 317

48)  RAD inv. nr. 39a blz. 325

49)  SAB R 1486 fol. 175vo, litt.: GTOB 1-2005 blz.23 artikel J.A. van der Heijden vervolg van moordenaar etc.

50)  RAD inv. nr. 39a blz. 376

51)  RAD inv. nr. 40 fol. 5

52)  RAD inv. nr. 39a blz. 377

53)  RAD inv. nr. 40 fol. 19

54)  RAD inv. nr. 40 fol. 46vo

55)  RAD inv. nr. 40 fol. 48vo

56)  RAD inv. nr. 40 fol. 55

57)  RAD inv. nr. 40 fol. 56

58)  RAD R 40 fol. fol. 59vo, litt.: GTOB 4-2004

59)  RAD R 40 fol. 68vo-69

60)  RAD inv. nr. 40 fol. 102vo

61)  ARAB, rekenkamer Remissieboek inv. nr. 656 fol. 15vo; zie website Henk Beijers; zie ook GTOB 2-2004 blz. 48

62)  RAD inv. nr. 40 fol. 178vo-190vo

63)  Streekarchief Regio Eindhoven-Kempenland, Eindhoven R 1554 fol. 83-85; litt.: J.Th.M. Melssen, Sprokkels (92) in GTOB 1993-1 blz. 45

64)  RAD inv. nr. 39a fol. 376, litt.: GTOB okt. 2004, J.A. van der Heijden, van moordenaar tot eerzaam burger: Hendrik Cost Otten uit Dinther (1580-1650 etc. blz. 133 ev

65)  RAD inv. nr. 40 fol.106vo

66)  RAD inv. nr. 40 fol. 107vo; litt: GTOB okt. 2004

67)  RAD inv. nr. 40 fol. 141

68)  RAD inv. nr. 40 fol. 172

69)  RAD inv. nr. 41 fol. 15

70)  RAD inv. nr. 41 fol. 17vo; litt.: GTOB 2-2004, J.A. van der Heijden, Jan Costen de Oude (1660-1707) etc. blz. 45 e.v.

71)  RAD inv. nr. 41 fol. 18vo

72)  RAD inv. nr. 41 fol. 149vo

73)  RAD inv. nr. 41 fol. 12

74)  RAD inv. nr. 12 fol. 107vo

75)  30 maart 1654: Accoord tussen jonker Johan van der Schaudt en Jan Jan Ariense tot Boeckelt over een weg in de buurt van de huizinge ( = Zwanenburg) van van der Schaudt.

76)  RAD inv. nr. 45 fol. 146

77)  RAD inv. nr. 41 fol. 122vo

78)  RAD inv. nr. 41 fol.17vo: litt.: GTOB 2-2004 blz. 48

79)  RAD inv. nr. 41 fol. 122

80)  RAD inv. nr. 41 fol. 121vo

81)  RAD inv. nr. 41 fol. 141, litt.: GTOB als boven

82)  SAB RA R 1600 fol. 378

83)  GA Eindhoven RA R 46 fol. 308vo-310

84)  GA Eindhoven RA R 47 fol. 352

85)  RAD inv. nr. 40 fol. 29.

86)  RAD inv. nr. 40 fol. 44.

87)  RAD inv. nr. 40 fol. 45vo.

88)  RAD inv. nr. 40 fol. 78vo-79vo, zie ook fol. 196vo-198vo van 8 maart 1631 voor de verdere verdeling.

89)  RAD inv. nr.40 fol. 44.

90)  RAD inv. nr. 40 fol.196vo-198vo, zie ook op 6 juli 1623 bij Ariken.

91)  RAD inv. nr. 40 fol. 78.

92)  RAD inv. nr. 40 fol. 55.

93)  J.Th.M. Melsen: het register van de cijnzen, die de Heer van Cranendonk in Eindhoven ontving in de jaren 1590 tot 1640 en: de schattingskohieren van de gegoedheid van de inwoners van Eindhoven in 1665 en 1687, Eindhoven 1979, uitg. v/d redactie v/d Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen-en Peelland

94)  RAD inv. nr. 41 fol. 152

95)  RAD inv. nr. 41 fol. 85vo

96)  RAD inv. nr. 41 fol. 86

97)  RAD inv. nr. 12 fol. 110

98)  RAD inv. nr. 41 fol. 156vo

99)  RAD inv. nr. 41 fol. 149vo

100)  RAD inv. nr 41 fol. 150

101)  SAB, RA R 1568 fol. 720

102)  SAB, RA R 1569 fol. 61vo

103)  SAB, RA R 1603 fol. 195

104)  SAB, RA R 1616 fol. 100

105)  SAB, RA R 1616 fol. 100vo

106)  GA Eindhoven RA R 43 fol. 420

107)  RAD R 3 ongefol.

108)  L.G. van Dyck osa, van Vlodrop in Brabantse Leeuw 1968 blz. 75 en J.A.W. Swane van Flodrop in Brabantse Leeuw 1968 blz 45/46

109)  RAD inv. nr. 40 fol. 54vo

110)  RAD inv. nr. 39a blz. 105

111)  RAD inv. nr. 3, ongefol.

112)  RAD inv. nr. 42 fol. 229

113)  SAB, RA R 1639 fol. 117vo


Index

Bour, van den

Dirck Dirx (?) IV-C; Jan Dircksz. (?) IV-C.1.

Claesz.

Lenart Jan (?) III-G.1.

Coursel, van

Abraham Michielsen (?) IV-B; Jenneke Abrahamsdr. (?) IV-B.1.

Cuypers

Jan DaniŽl (?) IV-A.1.

Dinther, van

Adriaen (?) IV-A; Adriana (1642) IV-A.4; Allegonda (?) V.1; Anthonetta (?) IV-A.2, IV-B; Catharina (?) IV-D, V.2; Catharina (1654) IV-A.9; Francisca (1640) IV-A.3; Gerard (1651) V; Helena (?) IV-A.1; Jacomina (?) IV-C; Jan Jan Adriaensz. (1564) III-C; Jan (?) III-C.1; Joanna (1646) IV-A.6; Johanna (1643) IV-A.5; Lambert (?) III-C.4; Maria (?) III-C.3, V.3; Maria (1648) IV-A.7.

Dussen, van der

Jacob Lambertsz. (?) IV-B.1.

Everts

Jacob (?) III-C.

Flodrop, van

Abraham (1647) IV-B.3; Anna Maria (1649) IV-B.4; Catharina (1651) IV-B.5; Frans (?) IV-B; Peter (?) IV-B.2; Wilhelmina (1653) IV-B.6; Willem Fransz. (?) IV-B.

Goch, van

Mathijs Willem Aertsz. (?) III-A.2.

Gruythuizen, van de

Geraert Aertse (?) IV-A.

Gruythuizen, van den

Allegonda Geraert Aertse (?) IV-A.

Henricx

Jan Willem (?) I.6.

Herpen, van

Magdalena Petersdr. (?) III-C; Peter (?) III-C.

Iperen, van

Jacob (?) III-C.3.

Jonge, de

Heylke Jan Fransen Gijsbrecht (?) IV-A.

Leijden, van

Gijsbert Petersz. (?) IV-D; Peter Gijsbert Petersz. (?) IV-D; Peter (?) IV-D.1.

Leyten

Anna Jan Aerts (?) IV-B.

Lieshout, van

Maria Jacobsdr. (?) V.

N

Meeusen (?) III-B.

Nuijts

Anna (?) IV-D.1.

Spierings

Adriaentje (?) IV-D.2; Hendrick Willemsz. (?) IV-D.

Wijnen

Henricxken Thomas (?) III-A.

zonder achternaam

Adriaen Claes Ariensz. (?) II-C.3; Adriaen Jan Adriansz. (?) III-A; Adriaen Jan Claesz. (?) III-G.2; Adriaen Peter Lamberts (?) I; Adriana Jacobs Evertsdr. (?) III-C; Aerken Peter Ariens (?) III-E; Aleydt (?) III-G; Anna Elyas Arien (?) II-D.4; Anna Jan Adriaens. (?) II-A.3; Ariaen Elyas Ariens (?) II-D.1; Ariken Jacob Claesdr. (?) III-F.3; Ariken Peter Ariens (?) II-B.3; Barbara (?) III-C; Catharina Elyas Arien (?) II-D.2; Claes Ariaen Peter (Lamberts) (?) II-C; Claes Jacop Claesz. (?) III-F.1; Elyas Ariaen Peter Lamberts (?) II-D; Geertke Jan Willem Henricx (?) I.5; Goetschalke Peter Ariens (?) II-B.1; Heijlken Peter Ariens (?) II-B.4; Henrick Adriaen Peter Lamberts (?) I.5; Heylwych (?) I.5, I.6; Jacob DaniŽl Jacobsz. (?) III-F.3; Jacop Claes Ariensz. (?) III-F; Jan Adriaen Jansz. (1584) III-A.3; Jan Adriaen Peter Lamberts (?) II-A; Jan Claes Ariensz. (?) III-G; Jan Jacob Claesz. (?) III-F.2; Jan Joosten (?) II-A.3; Jan Peter Ariens (?) III-D; Jan Willem Ariens (?) III-E.1; Jan Willem Henricx (?) I.5; Jenneken Adriaen Jansz. (?) III-A.2; Lambertken (?) III-C; Lenarts Ariaen Peter Lamberts (?) I.6; Lijsken Ariens (?) I.7; Lijsken Peter Ariens (?) II-B.2; Lysken Peter Jan Wouters (?) IV-D; Marijken Jan Adriaens. (?) III-B; Marijken Peter Ariens (?) II-B.5; Mariken Ariens (?) I.8; Matheus Lenarts (?) II-B.1; N.N. (?) I.6, III-D.1, III-D.2; Peter Adriaen Peter Lambertsz. (?) II-B; Peter Henrick Symonsz. (?) III-A.1; Peterken (?) III-D; Tonisken Adriaen Jansdr. (?) III-A.1; Tonisken Elyas Arien (?) II-D.3; Truyken Peter Ariens (?) II-B.6; Willem Ariens (?) III-E; Willem Meeusen (?) III-B.1.