Parenteel van Godescalc van Dinther (?-<1398) N.L. van Dinther - MMX -
GENEALOGIE GODESCALC VAN DINTHER

© N.L. van Dinther 2010

Generatie I

(tot 1398)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen.

I  Godescalc van Dinther is overleden voor donderdag 29 augustus 1398.

De voorouders van Godescalc van Dinther zijn nog niet gevonden.
Als ťťn van zijn zonen wordt als eerste genoemd Hendrick die dan vernoemd zou kunnen zijn naar zijn vader. De zoon Leunis is vernoemd naar Leunis van Erpe van Ponsendaal.

ca. 1379:
Goidscalc van Dynther koopt van Henrick Jansz. van Watermale de tienden gelegen in de polder "van den Eyghen" bij Rosmalen "Heze Sente Helprix", in het Casselboek (d'oude boke) ten name van Simon van Halen Goidscalc d.i. de halve tiende.

<1>N.B.: Henrick Jansz. van Watermale wordt 22 jan. 1351 op het kasteel Tervueren beleend met het bovenstaande nadat zijn vader het goed verkregen had zoals heer Simon van Halen het bezat.

<2>Henrick Jansz. van Watermale houdt een tiende gelegen in Deyghen bij Rosmalen en het was van Simon van Halen. Dit leen is voor de helft van Godescalc van Dinther en de andere helft is gedeeld in 7 porties waarvan Godescalc heeft 4 delen en de andere 3 delen zijn van Willem de Lodder.

<3>plm. 1340 houdt Cole Diedericsz. van Dinther de tiende te Rosmalen zoals zijn moeder Agnes van Wolfswinkel.

<4>
25 april 1395: (sabbato post octavam Pascha)
Jan van Ghemonden , man van Margriet, had beloofd aan Lucas van Erpe zoon w. Leunis van Ponsendael, t.b.v. Margriet dochter w. Leunis vrouw van Jan 400 gld. ten huwelijk, uit zijn goed te ontvangen.
Godeschalck van Dinther belooft nu ten bate van Margriet v.n. als Jan van Ghemonden eerder overlijdt dan Margriet dat Godschalck dan binnen een jaar na overlijden van Jan 90 gld. zal geven in mindering van die 400 gld. uit beesten en runderen op de twee hoeven van Jan in Ghemonde en Boxtel (Zelisel), welke beesten en hoeven Jan en Rutger zijn zoon aan hem Godschalck man van Liesbeth dochter van Jan ten huwelijk hadden gegeven met extra conditie dat Godschalck die beesten etc. altijd vrij kan lossen. Men geve de brief niet af zonder consent van de voornoemde schepenen. (= Jonker Dirk en Groy)

<5>
5 januari 1409: (quinta post circumcisio domini)
Genoemd worden Henrick, Leunis en Willem zoons van w. Godescalc van Dinther en Liesbeth dr. Jan van Ghemonden, hertrouwd met Claes vanden Broec.

<6>

Godescalc was gehuwd met Liesbeth van Ghemonden, dochter van Jan van Ghemonden en Margriet Leunisdr. van Erpe(Ponsendael).

De moeder van Liesbeth van Ghemonden is Margriet een dochter van Leunis Lucasz. van Erpe genaamd van Ponsendaal en Margriet van Goerle.

<7>
29 aug. 1398: (donderdag na St. Bartholomeus)
.... en Roelof Kepken zoon w. Jan Kepkens, Willem Valkenborch en Willem Hagen Henrickszn. beloven gezamenlijke betaling aan Leunis zoon van Albert van Dynter ten bate van joffr. Liesbeth weduwe van Godscalc van Dynter.

<8>
1399:
Dirck, Jan en Wouter Spierinc zoons van wijlen Dirck van Ghemert en Goyart zoon w. Dirck van Ghemert met een pacht van wijlen Dirck van Ghemert aan joffr. Liesbeth, dochter Jan van Ghemonden, weduwe van Godescalc van Dinther mede voor haar zoon Willem.

<9>N.B.: betreft roggepacht van 3 mud Bossche maat, komend van een jaarpacht van 30 mud rog maat van Zonne (=Son), jaarlijks te betalen op Maria Ontvangenis, 8 december in Den Bosch.

<10>
febr. 1407:(acte in Nederduyts)
Claes van den Broec ende Lysbeth van Ghemonden sijn wijf, die rogtiende welc was Goetscalcs van Dinther gelegen in die prochie van Roesmalen tot Heze met heuren toebehoerten in dieselven rogtienden gelegen, welc tyende verschijnen sal bynnen den driejaren na den hoechtide van Korsmossen naest comende sonder middel volgende, hebben si wittelic vercoft Melijs Lambrechtsoen van Huesden ende hebben geloeft ende met hen heeft geloeft Rycout van den Broec gesamenderhant op hen ende heuren goeden die si hebben ende crigen sullen, den vorsz. Melijs die vorsz tyenden te waren sinnen scoef op ende af durende die drie jaer voirgen (et omnibus deponere). Ende om die meerder vestichh(eit), soe hebben die sculder alle heure beesten die nu sijn op ter hoeve tot Ghemonden dair Claus vorscr. nu op woent den vorsr. Melijs ter panden geset. testes datum supra (= febr. 1407)

<11>
25 mei 1411: (quarta post assumptiones)
Claes van den Broeck man van Liesbeth dr. Jan van Ghemonden, de scharen van de tienden groote en smaele welke tiend was van w. Henrick Watermael in Rosmalen en welke tiend wijlen Godscalc van Dynther eerste man van Liesbeth van Henrick Watermael had verkregen, geeft hij ten pacht aan Peter die Ridder zn. w. Roelof die Ridder voor hem en voor Jan van Brogel, peerdecoper, voor een jaar. Medebelover Henrick Hoesden Albrechtsz. als momber van Willem onmondige zoon van wijlen Godescalc van Dynther en Liesbeth.

<12>

Liesbeth was later gehuwd (2) met Claes van den Broec.

Van Godescalc en Liesbeth zijn drie kinderen bekend:

1  Henrick Godescalcsz. van Dinther.

2  Leunis Godescalcsz. van Dinther.

3  Willem Godescalcsz. van Dinther, zie II.


Generatie II

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 6 kinderen.

II  Willem Godescalcsz. van Dinther, zoon van Godescalc van Dinther (I) en Liesbeth van Ghemonden.

1399:
Dirck, Jan en Wouter Spierinc zoons van w. Dirck van Ghemert en Goyart zoon w. Dirck van Ghemert verkopen een pacht van w. Dirck van Ghemert aan Liesbeth dr. Jan van Gemonden weduwe van Godescalc van Dinther mede voor haar zoon Willem.

<13>
Willem Godescalc van Dinther was minderjarig op 29 maart 1411.

<14>
20 oktober 1412:
Claes
van den Broec z.v.w. Andries van Eelde alle goed dat Broeder Rutger z.v. Jan van Ghemonden door de dood van Aleyt zijn moeder, vrouw van Jan van Ghemonden is aangekomen en door Broeder Rutger aan Claes verkocht draagt hij over aan Willem van Dynther z.v.w. Godscsalck,

en:
Claes
voornoemd alle goed van wijlen Godscalc van Dynther man van Liesbeth dr. Jan van Ghemonden en alle geschillen etc., draagt hij over aan Willem,

en:
Willem belooft Claes dat hij de beloofde betalingen gedaan aan Claes man van w. Liesbeth zijn vrouw (weduwe van Godscalc) zal nakomen,
en:
Willem van Dynther voornoemd een hoeve van hem in Oss geeft hij ten pacht aan Claes zolang hij leeft,
en:
Willem van Dynther v.n. belooft Claes v.n. een pacht uit al zijn goed (losbaar),
en:
Jan
van Ghemonden en Willem van Dynther z.v.w. Godscalc en Liesbeth dr. van Jan van Ghemonden een pacht in Gemonde beloofd door Willem Covelman aan Willem Covelman,

en:
Willem
v.n. belooft de notaris en mede t.o.v. Claes investiet van Ghemonde en Heer Heymerick van den Velde, Dirck Schut, Jan van Ghemonden en Henrick van Geffen z.v.w. Jan, binnen 10 jaar niet te trouwen of te verloven en zonder hun toestemmingen niet te belasten etc.


<15>N.B.: Jan van Ghemonden gehuwd met Aleyt Gijbertsdr. die Koc en vader van broeder Rutger is een zoon van Rutger broer van Liesbeth van Ghemonden die gehuwd is met Godscalc van Dinther.
1418/1419:
Genoemd
wordt met het goed te Laer-Zelisel (Boxtel) Willem van Dinther zoon wijlen Godescalc van Dinther en Liesbeth dr. Jan van Gemonden nat. zn. van w. Heer Rutger Meynsesz. van Os, investitiet van de kerk van Boxtel. Wijlen Rutger had het goed te Laer-Zelisel gekocht, vermeld worden Heer Willem, Gerit en Goossen zoons van joffr. Liesbeth weduwe van Gerit van Aa.


<16>Van belang hiermee is de volgende oorkonde:
12 december 1373:(daags voor St. Luciadag)
Jan van Ghemonden verleent voor schepenen van den Bosch aan Jan Wrede van Herpen eene grondrente uit zijnen mansus, genaamd de Laer, gelegen in de parochie van Boxtel ter plaatse Zelisel, welke mansus door hem gekocht was van Willem van Os, ridder en diens broeders. Hierover waren als schepenen Emond de Roover en Ywan Stierken.

<17>De naam Meyns zou kunnen betekenen Herman zodat zijn vader dan Herman van Os,ridder, zou kunnen zijn die rentmeester was van Brabant in 1338 evenals zijn broer Alard van Oss.

<18>Rutgherus zoon van Meynse van Os is rector van het altaar van Maria in de kerk van Boxtel in 1360 en 1366.

<19>
14 maart 1422:
Schepenen van Den Bosch, Henricus Dicbier, Godefridus en Henricus Steenwech oorkonden dat Willem zoon w. Godescalc van Dinther verkocht heeft aan Dirck van der Masen, zoon w. Johannes van Vucht een erfpacht van 2 mud rogge Bosschemaat, uit een hoeve in de parochie van Gemonde bij de Loebeempt en bijbehorende landerijen, uit een pacht van 30 mud rogge Sonse maat, van de 40 mud, die wijlen Dirck van Ghemert in Zonne betalen moest uit de zgn. honderdtiende aldaar, toekomende aan w. heer Johannes van Severborne, de Craendonck en Hoeps.

<20>
31 jan. 1426:
Willem zoon van w. Godescalc van Dinther draagt op aan Aert, Henrick en Claes zoons van Henrick van Beke en aan Gerit van Amersoyen een cijns van 11 goud cronen, die Henrick van Beke beloofd had aan Willem zoon van Godescalc uit huizen in Den Bosch aan de Markt en uit watermolens te Steen in Berlicum en uit de windmolen in Schijnle.
Willem van Dinther belooft vervolgens aan Jan die Rover zn. Heer Jan die Rover 40 franse cronen.
Vervolgens een kwijting van Henrick van Beke zoon Wittert en van Aert, Henrick en Claes zijn zoons en van Jan die Rover man van Heilwig en tevens voor Jan de zoon van Henrick en voor Heilwig en Katrien dochters van Henrick van Beke (nonnen in het klooster Binderen), wegens teruggave van 300 goudstukken die aan Mechtelt dochter Henrick van Beke, vrouw van Willem Godscalcsz. van Dinther ten bruidschat gegeven waren met conditie dat ze zouden terugkomen aan Henrick en zijn erfgenamen indien Willem met Mechtelt geen wettige nakomelingen zouden krijgen.

<21>
na 1379 en ca. 1432:
Willem
van Dinther als leenopvolger van zijn vader in de helft van de tienden te Rosmalen.


<22>
30 jan. 1427:
Willem van Dinther zn. w. Godescalc belooft Aert zn. w. Ruelen van Gemonden 27 Arnhemse guldens en een mud rog.

<23>
3 juni 1427:
Willem van Dinther zoon w. Godescalc van Dinther belooft 15 Beierse guldens voor Dirck van Masen zn. w. Jan van Vucht.

<24>
25 mei 1444:
Henrick zn. w. Henrick Oedensoen heeft opgedragen aan Jan Henrix van Loven een huis, erf en hof de "Schumenoert" geheten, tussen Goyart Lijnen en verder de Gestelse gemeynd (St. Michiels-Gestel) en een akker met houtwas tegenover dat huis over de straat tussen het erf "des Rodenland" van Willem van Dynther en een straat, met het recht om bomen te zetten op de straat voor deze erven.

<25>
1456/1457:
Jan zoon van Willem van Dinther, heeft eikebomen verkocht op het erf "den Ravensboem" in de Cortendyck te Dinther (hetgeen was van Willem van Dinther voorn.) aan Henrick Demars van Venrode.
Lambert Lambrechtsz. van Beerze en Scijnle
Goyart Aert Sweders en Jan Jan Wijtvenne.

<26>
20 april 1458:
Jan Willemsz. van Dinther enerzijds en Joost van Holten gehuwd met Margriet dr. Willem van Dinther, anderzijds, beloven de deling van de goederen van Willem van Dinther voor Heer Jan Houthoeck, priester en openbaar notaris van 8 okt. 1457 gehouden, als blijkt bij een instrument daarvan gemaakt, te zullen onderhouden etc.

<27>
11 febr. 1462:
Willem
van Dinther, weduwnaar van joffr. Elsbeen dochter Jan van Wijflet en zijn schoonzoon Joost van Holten, gehuwd met joffr. Margriet, heeft een nat. dochter Aleit, gaat de tocht af met alle goed (cijnsgoed en allodiaal, leengoed etc.) waarin w. joffr. Elsbeen is overleden behoudens de tocht in 80 mud rog maat van Son, die hij beurt uit de Hovertiend(?) van de Heer van Craendonck ten behoeve van zijn dochter joffr. Margriet.

Joost van Holten belooft hem 40 gouden Philips schilden als lijfrente en nogmaals 20.

<28>
25 febr. 1462:
Willem van Dinther draagt op aan Heer Aert zn. w. Heymerick Woutersz. priester, de helft van 40 gouden Philips schilden welke lijfrente Joost van Holten man van Margriet dr. van Willem hem beloofd heeft.

<29>
1471:
Genoemd wordt Godescalc zn. w. Willem van Dinther.

<30>
1 april 1475:
Willem
van Dinther geeft aan zijn zoon Godescalc volmacht om te manen etc. tot herroep.


<31>
20 juli 1566:
Jasper
zn. Boudewijn van Diepenbeek verkoopt aan Jan Derkenis goed hem aangekomen van zijn moederlijk erfdeel, gelegen in de parochie Deurne in de jurisdictie van Vlierden gen. Bruheze, dat was van Jan Wijflet, daarna zijn dochter Elsbena vrouw van Willem van Dinther, daarna Jan Willemsz. van Dinther en daarna Joost van Holten als man van Margriet Willemsdr. van Dinther dd. 1458.


<32>

Willem was gehuwd (1) met Mechtelt van Beke, dochter van Henrick van Beke. Mechtelt is overleden voor donderdag 31 januari 1426.

Willem was gehuwd (2) met Elsbeen Jansdr. van Wijflet, dochter van Jan van Wijflet en Margaretha van Bruheze.

Jan van Wijflet(van Wijtvliet) haar vader was schout van Peelland in 1392.
16 juni 1392:
Johanna, hertogin van Brabant, oorkondt, dat zij naar aanleiding van de klacht van heer Reyner van Husen, landkommandeur van de balije Oudenbiezen, dat de kinderen van wijlen Dieric van Ghemert sr., in het bijzonder Jan en Spierinc, hem en zijn Orde lange tijd hebben gestoord in het bezit en vreedzaam gebruik van hun gemeenten in de heerlijkheid Gemert, door koop eertijds van Diederic van Ghemert voornoemd verkregen, een onderzoek heeft doen instellen door JAN WIJFLET, schout van Peelland etc.

<33>
Hij was een zoon van Jan Bac zoon Arnt Bertouts van Tilburg en [Hadewich] van Wijtvliet een natuurlijke dochter van heer Jan van Wijtvliet, heer van Cuijk, en Blaersveld en burggraaf van Heusden. Zijn zuster Elsbeen huwde met Jan van Dordrecht zoon van Heijmerik van Dordrecht en Liesbeth Dircksdr. van Beughe (=van Dinther). zijn broer Arnt genaamd Bertout Bac, huwde met Elisabeth heer Gerardsdr van der Aa, ridder. Zijn andere zuster Ermgard huwde met heer Jan Saris van Erpe, ridder.
De vader van [Hadewich] van Wijtvliet Jan van Wijtvliet was een bastaardzoon van hertog Jan II van Brabant bij Elsbene van Wijtvliet.
Door deze afstamming is de kwartierstaat terug te voeren tot Karel de Grote.

<34>
De moeder van Elsbeen genaamd Margaretha van Bruheze was weer via haar moeder Kathelijn van Doerne verwant met Roelof van Dinther gehuwd met Margriet Willemsdr. van Doerne.

plm. maart 1390:
Roelof van Dinther gehuwd met Margriet van Doerne, dr. w. Willem van Doerne, zoon van Heer Gevaert, ridder, en Jan Wijflet z.v. Jan Bac van Tilburg gehuwd met Margriet dr. Willem van Bruheze en Kathelijn dr. w. Heer Gevaert van Doerne, ridder, doen afstand van een hoeve ter Vloet van w. Willem van Doerne t.b.v. Gevaert z.v.w. Willem van Doerne.

<35>
Eťn van haar zonen wordt in 1449 genoemd: Jan van Wijflet Willemsz. van Dinther.

Van Willem en Elsbeen zijn vier kinderen bekend:

1  Godescalc Willemsz. van Dinther, zie III-A.

2  Margriet Willemsdr. van Dinther, zie III-B.

3  Jan Willemsz. van Dinther is overleden voor vrijdag 13 juni 1460.

20 mei 1440:
Verklaring van Jan Willemsz. van Dinther over zijn lenen van de hertog van Brabant te Rosmalen. Een tiende van 16 mud rog, de korentiende gelegen naast jouffr. Hubrechts van Ghemertstiende aan de andere zijde de persoenstiende van Rosmalen, strekkende naast de tiende van Meerwijck tot de Wetering en voorts langs de Wetering tot op Hexkens Donck.
De Broecktiende gelegen binnen de palen en op de plaats als boven genoemd. En van de wederdele van dit leen zijn 7 mannen van leen daaraf drie mijn heer de hertog van Brabant toebehoort en behoren Willem Lodder Henricksz. en de andere 4 zijn mijn mannen.
In oorconde verzocht te zegelen door Gherit Brants, bij absensie van mijn segel.

<36>
13 sept. 1450:
Johannes van Dinther doet eed in handen van de cancellier van Brabant van het officie van de secretarisschap van Brabant.

<37>N.B.: of dit deze Jan van Dinther betreft is onzeker!

1456/1457:
Jan
zoon Willem van Dinther heeft eikebomen verkocht op het erf "den Ravensboem" in de Cortendyck te Dinther (van Willem van Dinther voorn.) aan Henrick Demars van Venrode.

Lambert Lambertz. van Beerze en Scijnle.
Goyart Aert Sweders en Jan Jan Wijtvenne.

<38>
20 april 1458:
Jan Willemsz. van Dinther, enerzijds en Joost van Holten gehuwd met Margriet dr. van Willem van Dinther, anderzijds, beloven de deling van de goederen van Willem van Dinther voor Heer Jan Houthoeck, priester en openbaar notaris dd. 8 okt. 1457 gehouden, als blijkt bij een instrument daarvan gemaakt, te zullen onderhouden etc.

<39>
13 juni 1460:
Margriet
dr. Willem van Dinther, vrouw van Joost van Holten wordt bij dode van haar broer Jan van Dinther beleend met de helft van de tienden gelegen in Deygen, bij Rosmalen, Heze Sinte Helprix.


<40>
20 juli 1566:
Jasper
zn. Boudewijn van Diepenbeek verkoopt aan Jan Derkenis goed hem aangekomen van zijn moederlijk erfdeel gelegen in de parochie Deurne in de jurisdictie van Vlierden gen. Bruheze, dat was van Jan Wijflet, daarna zijn dochter Elsbena vrouw van Willem van Dinther daarna Jan Willemsz. van Dinther en daarna Joost van Holten als man van Margriet Willemsdr. van Dinther dd. 1458.


<41>

4  Jan van Wijflet Willemsz. van Dinther.

3 juli 1449:
Jan van Wijflet Willemsz. van Dinther belooft t.b.v. Godescalc van Dinther zijn broer 100 Rijnsgulden.

<42>

20 febr. 1453:
Jan
van Wijflet, zoon Willem van Dinther, belooft t.b.v. Jan die Lu Adamsz., Willem en Bertout van Wijflet, Jan en Dirck van Gerwen broeders en Joost van Holten, dat hij hen zal ontheffen en schadeloos houden van 50 gouden peters, die zij als zijn gezellen beloofd hebben aan Aert Weylarts c.s.


<43>

Van Willem en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend:

5  Aleit Willemsdr. van Dinther, zie III-C.

Willem had een buitenechtelijke relatie (4) met Kathelijn Geritsdr. Vendijk.

Van Willem en Kathelijn is een natuurlijk kind bekend:

6  Leunis Willemsz. van Dinther, zie III-D.


Generatie III

(tot 1460)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen.

III-A  Godescalc Willemsz. van Dinther, zoon van Willem Godescalcsz. van Dinther (II) en Elsbeen Jansdr. van Wijflet.

3 juli 1449:
Jan van Wijflet Willemsz. van Dinther belooft t.b.v. Godescalc van Dinther zijn broer 100 Rijnsgulden.

<44>
1471:
Genoemd wordt Godescalc zn. w. Willem van Dinther.

<45>
1 april 1475:
Willem
van Dinther geeft aan zijn zoon Godescalc volmacht om te manen etc. tot herroep.


<46>
13 nov. 1517:
Land
te Gemonde gekomen van Godescalc zn. van Willem van Dinther.


<47>

Van Godescalc en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Godescalcsz. van Dinther.

1494:
Willem
Godescalcz van Dynther man van Margriet Henrics Moye.


<48>
1521:
Vestiging door Willem van Dinther, zoon w. Godescalc, voor Rodolphus zn. w. Johannes Boyenzoon, van een erfpacht groot 2 mud rogge 's jaars gaande uit de helft van een kamp land gelegen in de parochie van Gemonde onder de jurisdictie van Bucstel.

<49>

Willem was gehuwd met Margriet Henricsdr. Moye.

2  Elsbena Godescalcsdr. van Dinther.

Elsbena was gehuwd met DaniŽl Henricxz..

1530:
Clausule uit het tetament van DaniŽl Henricxz. weduwnaar van Elsbena dr.v.w. Godescalcus van Dinther, waarbij hij, behoudens enkele legaten, de armen van het Grootgasthuis en van het Heilige Geesthuis te 's-Hertogenbosch tot erfgenamen stelt van al zijn roerende, onroerende en erfelijke goederen.

<50>

III-B  Margriet Willemsdr. van Dinther, dochter van Willem Godescalcsz. van Dinther (II) en Elsbeen Jansdr. van Wijflet.

13 juni 1460:
Margriet
dr. Willem van Dinther vrouw van Joost van Holten wordt bij dode van haar broer Jan van Dinther beleend met de helft van de tienden gelegen in Deygen, bij Rosmalen Heze Sinte Helpricx.


<51>
14 juni 1460:
Item een brief voir Jouffrouwen Margrieten van Dynter daer mede zij met Joost van Heulten hueren momboir ontfangen heeft die heelicht van eenre thienden ghelegen in dEygen by Rosmale met iiii manscape daer toe behoerende.

<52>
30 januari 1479:
Ingeschreven als poorteresse:
Domicella
Margaretha de Dynther, relicta (weduwe) quondam Jodae de Holten.


<53>
20 juli 1566:
Jasper
z.v. Boudwijn van Diepenbeek verkoopt aan Jan Derkenis goed in de parochie Deurne in de jurisdictie van Vlierden genaamd Bruheze dat was van Jan Wijflet, daarna zijn dochter Elsbena vrouw van Willem van Dinther, daarna Jan Willemsz. van Dinther en daarna Joost van Holten als man van Margriet Willemsdr. van Dinther, dd. 1458.


<54>

Margriet was gehuwd met Joost van Holten. Joost is overleden voor zaterdag 30 januari 1479.

20 febr. 1453:
zie bij Jan van Wijflet Willemsz. van Dinther

20 april 1458:
zie bij Jan Willemsz. van Dinther

11 febr. 1462:
zie bij Willem Godescalcsz. van Dinther

25 febr. 1462:
als
voren.


1 juli 1503:
Verkoop
van een cijns uit land te Gemonde uit de nalatenschap van jouffr. Margriet van Dinther dr. w. Willem van Dinther en echtgenote van Joost van Holten.


<55>

Van Joost en Margriet zijn twee kinderen bekend:

1  Liesbeth van Holten, zie IV-A.

2  Godescalc van Holten, zie IV-B.

III-C  Aleit Willemsdr. van Dinther, natuurlijke dochter van Willem Godescalcsz. van Dinther (II).

23 maart 1453:
Engelbeen, weduwe van Willem Maes en haar zoon Jan beloven een cijns uit goed in Poppel ten bate van Willem Scilder voor zijn nat dr. Lerya bij Aleit nat. dr. van Willem van Dinther.

<56>
11 febr. 1462:
Zie
bij haar vader Willem van Dinther.

Aleit had een buitenechtelijke relatie met Willem Scilder.

Van Willem en Aleit is een natuurlijk kind bekend:

1  Lerya Scilder.

III-D  Leunis Willemsz. van Dinther, natuurlijke zoon van Willem Godescalcsz. van Dinther (II) en Kathelijn Geritsdr. Vendijk.

1456/1457:
Heer Aert Heymerick Woutersz., priester
Leunis nat. zn. van Willem van Dinther
vermeld te Dinther

<57>
1470:
Leunis nat. zn. Willem van Dinther bij Kathelijn Gerit Vendijk.

<58>
1471/1472:
Leunis Willemsz. van Dinther, vermeld te Dinther.

<59>
1480:
Christijn
van der Staeck, weduwe van Leunis van Dinther, bastaard.


<60>
16 januari 1523:
Deling
van de nalatenschap van hun ouders met vaste goederen te Gemonde St. Michielsgestel etc.

De kinderen zijn Anthonis, Godescalcke, Gerard, Margaretha en Johanna, de dochters vertegenwoordigd door hun echtgenoten.

<61>

Leunis was gehuwd met Christina Lambertsdr. van der Staeck, dochter van Lambert van der Staeck.

Van Leunis en Christina zijn vijf kinderen bekend:

1  Anthonius Leunisz. van Dinther.

23 okt. 1512:
Anthonis
zoon Leunis van Dinther heeft een cijns uit land te Gemonde genaamd de Hoevelstraat.


<62>
16 jan. 1523:
Deling
nalatenschap ouders Anthony zn. Leunis van Dinther e.a. etc.


<63>
febr. 1523:
Overdracht
van een huis en land te Gemonde (Herlaer) door Anthonius zn. Leonis van Dinther en Christina dr. Lambert van der Staeck aan Gijsbert zn. van Jan van Bogart.


<64>
8 juni 1524:
Anthonis
zn. van Leonis van Dinther erft een cijns uit vast goed te Rosmalen van Bartholomeus zn. van Peter van Amerongen.


<65>
14 mei 1561:
Bartholomeus
vrouw Peter Servaesz. (Claerland?) nat. dr. w. Bartholomeus z.v.w. Peter van Amerongen een jaarl. cijns van Anthony z.v.w. Leunis van Dinther op land te Rosmalen die Bartholomeus z. Peter van Amerongen gegeven had aan Leunis van Dinther op 8 juni 1525.


<66>

2  Johanna van Dinther.

3  Margriet van Dinther.

4  Gerard van Dinther.

5  Godescalcke van Dinther.


Generatie IV

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen.

IV-A  Liesbeth van Holten, dochter van Joost van Holten (III-B) en Margriet Willemsdr. van Dinther.

15 janauri 1525:
Joost
z.v. Peter van Amerongen en Lijsbeth dr. Joost van Holten en joff. Margriet van Dinther Willemsdr., hebben overgedragen de halftiende gelegen bij Rosmalen Heze Sente Helprix, met vier manschappen daartoe behorend, toekomend geweest aan joffr. Margriete van Dinther Willemsdr. en voor. Joost van Holten en Godescalc z.v.w. Joost van Holten en jouffr. Margriet van Dinther, aan Herman van Deventer Gerritsz., uitgezonderd de lasten t.w. een erfpacht van 10 mud rog aan Luytgard weduwe w. Willem Thomasz. van Broegel en Jan haar zoon en 6 mud aan Margriet nat. dr. w. Godschalck van Holten en Lijsbeth van Antwerpen en noch een erfcijns van 20 rijnse guldens welke Godschalck bij testament vermaakte aan zijn nat. zoon Joesten.


<67>

Liesbeth was gehuwd met Peter Claesz. van Amerongen.

12 december 1506:
Peter
z.v.w. Nicodemus van Amerongen als wettig man van joffr. Liesbeth d.v.w. Joost van Holten en w. joffr. Margriet d.v.w. Willem van Dinther, heeft overgedragen aan Henrick z.v.w. Herman van Deventher een erfelijke rogpacht van 3 mud bossche maat, komend van een jaarpacht van 30 mud rog maat van Zonne, jaarlijks te betalen op Maria Ontvangenis, 8 december in Den Bosch, welke pacht van 30 mud rog maat van Zonne van w. Dirck van Ghemert, jaarlijks beurden met Lichtmis uit een jaarl. erf. pacht van 40 mud rog maat van Zonne, te betalen uit de tienden geheten de hondertienden toekomend aan w. jkr. Jan van Zevenborne, Cranendonck en Hoeps, gezeten en gelegen in de parochie Zonne en welke pacht van 30 mud joffr. Liesbeth dr. Jan geheten van Ghemonden weduwe van w. Godschalck van Dinther voor zichzelf en haar zoon Willem, van haar en van w. Godschalck, had gekocht; met conditie dat de pacht kan worden afgelost.

(SAB RA R 1276 fol. 436-436vo )

22 december 1508:
Peter
van Amerongen, echtgenote van jouffr. Elisabeth, dr. Joost van Holten en Margriet van Dinther dr. Willem van Dinther en joffr. Elsbene dr. Johannes Wijflet, met land te Gemonde.

( SAB, RA R 1278 fol.232vo, blz. 214 handschrift van Zuylen)

7 februari 1525:
Judocus en Barthelomeus, zonen w. Peter van Amerongen en jouffr. Elisabeth dr. Judocus van Holten en jouffr. Margriete van Dinther, alsmede Johannes van Veen man en voogd van Maria dr. Peter van Amerongen en jouffr. Elisabeth van Holten, met vast goed in de parochie Doerne geheten Bruheze.
( SAB RA R 1303 fol. 109, blz. 358 handschrift van Zuylen )

14 juli 1538:
Jan Robrechtsz. van Veen geeft volmacht aan mr. Goossnes van der Stegen om te manen, te heffen en te ontvangen alzulke schulden die hij Jan ten achter is aan de markgraaf van Berghen, als mede-erfgenaam van w. jouffr. Margriet van Dinther etc.
( SAB RA R 1329 fol. 77, blz. 522 handschrift van Zuylen)

Van Peter en Liesbeth zijn drie kinderen bekend:

1  Joost van Amerongen.

2  Barthelomeus van Amerongen, zie V.

3  Maria van Amerongen.

Maria was gehuwd met Jan Robrechtsz. van Veen.

IV-B  Godescalc van Holten, zoon van Joost van Holten (III-B) en Margriet Willemsdr. van Dinther.

16 oktober 1510:
Godescalc
z.v. Judoci van Holten en w. jouffr. Martha van Dinther, verkoopt aan zijn nat. dr. Margaretha bij Elisabeth van Antwerpen, 6 vaten rogge uit een huis te Rosmalen.


<68>

Godescalc had een buitenechtelijke relatie met Elisabeth van Antwerpen.

Van Godescalc en Elisabeth zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1  Margriet van Holten.

2  Joesten van Holten.

naam: (moeder niet zeker)


Generatie V

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend.

V  Barthelomeus van Amerongen, zoon van Peter Claesz. van Amerongen (IV-A) en Liesbeth van Holten.

14 mei 1561:
Bartholomea
vrouw van Peter Servaesz. (Claerland?) nat. dr. w. Bartholomeus z.v.w. Peter van Amerongen een jaarl. cijns van Anthony z.v.w. Leunis van Dinther op land te Rosmalen die Bartholomeus z. Petr van Amerongen gegeven had aan Leunis van Dinther op 8 juni 1525.

(SAB RA R 1381 fol. 171, coll. Cuypers van Velthoven inv. nr. 3795)

Van Barthelomeus en een onbekende vrouw is een natuurlijk kind bekend:

1  Bartholomea van Amerongen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 10 mei 2010 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120 door N.L. van Dinther, Park Vossendijk 455, 3192 XH HOOGVLIET.

1)  A.R.A. Brussel, Spechtboek fol. 182

2)  Galesloot Livre des Feudataires blz. 112

3)  A.R.A. Brussel, Edaboek fol. 323

4)  A.R.A. Brussel, Spechtboek fol. 52, Galesloot Le Livre des Feudatiares blz. 6

5)  SAB RA R 1180 fol. 335

6)  SAB RA R 1186 fol. 50vo

7)  zie Hans Vogels 2002, concept genealogie "adelijk" geslacht van Erpe

8)  SAB RA R 1181 fol. 79vo

9)  SAB RA R 1181 fol. 311vo

10)  SAB RA R 1276 fol. 436-436vo

11)  SAB RA R 1185 fol. 14

12)  SAB RA R 1187 fol. 198vo

13)  SAB RA R 1181 fol. 311vo, zie ook op 14 maart 1422.

14)  SAB, RA R 1187 fol. 198vo.

15)  SAB RA R 1188 fol. 15-15vo.

16)  SAB RA R 1191 fol. 59vo

17)  (Nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften etc., eerste supplement, 1915, nr. 18.

18)  zie voor de naam Meins bij J. van der Schaar, woordenboek van voornamen, 1981, blz. 56 kolom 3; Mina Martens, L'Administration du Domaine Ducal en Brabant au Moyen Age (1250-1406), Brussel 1953, blz.106-110.

19)  Inventaris van het Archief van der Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert, 1977, regestenrs. 33,34 en 47.

20)  Inventaris van het archief van de Heusdense CisterciŽnzerkloosters MariŽnkroon en MariŽndonk, door H van Bavel O.Praem 1972, regestnr. 484.

21)  SAB RA R 1197 fol. 69vo.

22)  ARA Brussel, Spechtboek fol. 182 en Edaboek fol. 322vo.

23)  SAB RA R 1197 fol. 186vo

24)  SAB RA R 1197 fol. 189

25)  SAB RA R 1214 fol. 183vo

26)  SAB RA R 1227 fol. 213vo.

27)  SAB RA R 1228 fol. 173vo.

28)  SAB RA R 1232 fol. 29vo.

29)  SAB RA R 1232 fol. 35vo.

30)  SAB RA R 1241 fol.....

31)  SAB RA R 1244 fol. 189vo.

32)  BHIC, collectie Cuypers van Velthoven inv. nr. 3573.

33)  BHIC, archief Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert, regestnr. 93.

34)  zie Hans Vogels 2002, Jan van Wijtvliet. Voor Van Dordrecht zie de genealogie door N.L. van Dinther op deze website. Voor de afstamming naar Karel de Grote wordt verwezen naar: Karel de Grote (II), Gens Nostra jg.46 van de NGV, 1991 blz. 355/675. Ook kan gekeken worden op de website Karel de Grote, zie op deze website onder de links.

35)  SAB RA R 1178 fol. 364vo-365.

36)  ARA Brussel, Leenhof van Brabat reg. nr. 9, collectie schaduwarchieven nr. 7 BHIC fol. 8vo; zgn. Denombrementen van de Brabantse Lenen onder 's-Hertogenbosch van de jaire 1440.

37)  Collectie Cuypers van Velthoven inv. nr. 3513, ARA Brussel, archief rekenkamer inv. nr. 527.

38)  SAB RA R 1227 fol. 213vo.

39)  SAB RA R 1228 fol. 173vo.

40)  L Galesloot inv. des archives de la cour feodale de Brabant Brussel-Den Haag 1870-1884, deel I blz. 171.

41)  Collectie Cuypers van Velthoven inv. nr. 3573.

42)  SAB RA R 1219 fol. 348.

43)  SAB RA R 1223 fol. 45.

44)  SAB RA R 1219 fol. 348.

45)  SAB RA R 1241 fol. ??.

46)  SAB RA R 1244 fol. 189vo.

47)  SAB RA R 1289 fol. 25vo, blz. 275 handschrift van Zuylen.

48)  SAB RA R 1263 fol. 321.

49)  SAB archief v/h Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2566.

50)  SAB oud archierf v/h Groot Ziekengasthuis te Den Bosch inv. nr. 3425.

51)  L Galesloot inv. des archives de la cour feodale de Brabant, Brussel-Den Haag 1870-1884, deel I blz. 171.

52)  ARAB, rekeningen van de Adienciers/rekenkamer deel 20781 fol. 5, BHIC toegangen 1107, microfiches, website Henk Beyers.

53)  SAB fiches poorterinschrijvingen.

54)  Coll. Cuypers van Velthoven inv. nr. 3573.

55)  SAB RA R 1272 fol. 70, blz. 168 handschrift van Zuylen.

56)  SAB, RA R 1223 fol. 60.

57)  SAB RA R 1227 fol. 213vo.

58)  SAB RA 1240 fol. ??

59)  SAB RA R 1241 fol. 143vo.

60)  SAB. RA 1250 fol. ???.

61)  BHIC, Collectie Cuypers van Velthoven, inv. nr. 3795, biografie van Dinther.

62)  SAB RA R 1283 fol. 204vo, coll. Cuypers van Velthoven inv. nr. 3795.

63)  Collectie Cuypers van Velthoven nr. 3795.

64)  SAB RA R 1301 fol. 140, blz. 340 handschrift van Zuylen.

65)  SAB RA R 1302 fol. 211, blz. 345 handschrift van Zuylen.

66)  SAB RA R 1381 fol. 171, coll. Cuypers van Velthoven inv. nr. 3795.

67)  SAB RA R 1303 fol. 72, blz. 356 handschrift van Zuylen.

68)  SAB RA R 1280 fol. 184vo, blz. 229 handschrift van Zuylen.


Index

Amerongen, van

Barthelomeus V; Bartholomea V.1; Joost IV-A.1; Maria IV-A.3; Peter Claesz. IV-A.

Antwerpen, van

Elisabeth IV-B.

Beke, van

Henrick II; Mechtelt II.

Broec, van den

Claes I, *13.

Bruheze, van

Margaretha II.

Dinther, van

Aleit Willemsdr. III-C; Anthonius Leunisz. III-D.1; Elsbena Godescalcsdr. III-A.2; Gerard III-D.4; Godescalc I; Godescalc Willemsz. III-A; Godescalcke III-D.5; Henrick Godescalcsz. I.1; Jan Willemsz. II.3; Johanna III-D.2; Leunis Godescalcsz. I.2; Leunis Willemsz. III-D; Margriet III-D.3; Margriet Willemsdr. III-B; Willem Godescalcsz. III-A.1, II.

Erpe(Ponsendael), van

Margriet Leunisdr. I.

Ghemonden, van

Jan I; Liesbeth I.

Holten, van

Godescalc IV-B; Joesten IV-B.2; Joost III-B; Liesbeth IV-A; Margriet IV-B.1.

Moye

Margriet Henricsdr. III-A.1.

Scilder

Lerya III-C.1; Willem III-C.

Staeck, van der

Christina Lambertsdr. III-D; Lambert III-D.

Veen, van

Jan Robrechtsz. IV-A.3.

Vendijk

Kathelijn Geritsdr. II.

Wijflet Willemsz. van Dinther, van

Jan II.4.

Wijflet, van

Elsbeen Jansdr. II; Jan II.

zonder achternaam

DaniŽl Henricxz. III-A.2.

* verwijzing naar noot.